Gemeente Den Haag

2003-02-12: Den Haag wil 300 I/D-banen omzetten in reguliere banen


---

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag gaat zich inspannen om ongeveer 300 I/D-banen in 2003 om te zetten in reguliere banen. Daarnaast is een besluit genomen over de invulling van de bezuinigingen die het kabinet heeft opgelegd op de I/D-banen (Instroom- en Doorstroombanen).

Het college wil bevorderen dat I/D-werkgevers gebruik maken van de stimuleringsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om I/D-banen om te zetten in een regulier dienstverband. Voor elke baan die wordt omgezet kan de werkgever een eenmalige premie krijgen van 17.000 euro. In aanvulling hierop hebben de ministeries van VWS, SZW, OCW en BZK extra geld beschikbaar gesteld voor het omzetten van banen in de zorg, de kinderopvang, het onderwijs en de veiligheid. Voor elke sector wordt een convenant afgesloten dat door het college mede wordt ondertekend. Via afspraken met individuele werkgevers streeft het college er naar dat 100 banen worden omgezet in de zorg en 100 in de overige sectoren. Onderzocht wordt of ook binnen de gemeentelijke organisatie 100 banen kunnen worden omgezet.

Bezuinigingen
Het Haagse college heeft besloten de subsidie aan werkgevers voor begeleidingskosten in te trekken. Om werkgevers de gelegenheid te geven zich op deze intrekking in te stellen, gaat deze maatregel op 1 juli 2003 in. Deze bezuinigingsmaatregel van het college is nodig om de door het kabinet opgelegde vermindering van 15 procent op het I/D-budget te realiseren.

Het college oriënteert zich op eventueel noodzakelijke hulp voor individuele werkgevers voor wie deze maatregelen uitzonderlijk grote gevolgen hebben.
Op dit moment telt Den Haag bijna 3.800 I/D-werknemers. Zij zijn van groot belang voor de dienstverlening in een aantal sectoren in de stad, zoals onderwijs, welzijn, zorg, kinderopvang, beheer van openbare ruimten en veiligheid. Een ongecontroleerde vermindering van I/D-werknemers kan in die sectoren tot een onverantwoorde aantasting van de dienstverlening leiden. Bovendien vormt gesubsidieerd werk een belangrijk instrument om langdurig werklozen aan betaald werk te helpen. Jaarlijks vinden ca. 1.750 Hagenaars op deze wijze een baan. Daarom heeft het college gezocht naar maatregelen waarbij zoveel mogelijk banen behouden worden.
De vacaturestop op gesubsidieerde banen die het college in oktober 2002 instelde blijft vooralsnog van kracht. Het college hoopt op basis van het effect van de nu genomen maatregelen en de vooruitzichten voor 2004 en 2005 nog voor het zomerreces een beslissing te nemen over het al dan niet handhaven van de vacaturestop.

Informatie
De gemeenteraad is over de besluiten geïnformeerd via een raadsmededeling. De ongeveer 260 organisaties die gebruik maken van de Regeling Instroom- en Doorstroombanen worden op 20 februari over het besluit van het college geïnformeerd.

last update: 12-2-2003 15:01:19 ;pag.: 18539; auteur: 616;cat.:

Zoekwoorden:

Deel: ' Den Haag wil 300 I/D-banen omzetten in reguliere banen '
Lees ook