FNV

Denemarken wil als EU-voorzitter werking arbeidsmarkt verbeteren

Europa - europa@dds.nl

De regels in de diverse lidstaten ten aanzien van de arbeidsmarkt moeten beter op elkaar worden afgestemd. Dat is belangrijker dan steeds maar weer nieuwe regels verzinnen. Op deze manier hoopt EU-voorzitter Denemarken de werkgelegenheid te kunnen vergroten.

Meer mensen aan het werk, meer welvaart en meer economische groei. Dat is het motto van de economische paragraaf uit het werkplan dat EU-voorzitter Denemarken tot het einde van het jaar wil uitvoeren. "Een van de grootste uitdagingen voor de Europese economieën in de komende jaren is meer mensen aan het werk krijgen en de werkloosheid duurzaam te doen afnemen. Dat zal ertoe bijdragen dat de welvaart groter wordt en de houdbaarheid van de Europese welvaartsmaatschappijen gewaarborgd wordt in het licht van de vergrijzing. Om de welvaart in de toekomst te kunnen waarborgen moet ervoor worden gezorgd dat werken de moeite loont en dat veel meer mensen hun weg vinden van passieve voorzieningen naar de arbeidsmarkt. De werkzame beroepsbevolking moet worden gestimuleerd om meer en langer te werken. De lidstaten moeten nagaan in hoeverre hun belastingen en uitkeringen en hun regels voor uittreding op de arbeidsmarkt aanpassing behoeven," aldus Denemarken in het werkplan.

De Denen willen hierbij niet zozeer nieuwe doelstellingen formuleren, maar daarentegen ervoor zorgen dat bestaand beleid in de verschillende lidstaten beter op elkaar wordt afgestemd. De EU-voorzitter wil zich er sterk voor maken dat het werken in een andere lidstaat wordt aangemoedigd door de regels op het gebied van de sociale zekerheid in de diverse landen beter op elkaar af te stemmen. Ook moet de erkenning van de beroepsopleiding in de diverse landen doorzichtiger en flexibeler.

Klik http://www.eu2002.dk/main/ (hier) voor de site van het Deens voorzitterschap.

(11/07/2002)

Meer Europees nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/europa

Deel: ' Denemarken wil als EU-voorzitter werking arbeidsmarkt verbeteren '
Lees ook