Staatsbosbeheer


persbericht van de gemeente arnhem en staatsbosbeheer, 29 januari 2003

Langs de oevers van de Rijn bij Malburgen in Arnhem-Zuid komt een natuurgebied waar kinderen kunnen spelen. Staatsbosbeheer en de gemeente Arnhem hebben het initiatief genomen hier een speeluiterwaard te realiseren. Het enthousiasme in de wijk is groot. Nu moet een aantal ideeën verder uitgewerkt worden. Staatsbosbeheer en de gemeente Arnhem roepen wijkbewoners op hieraan mee te werken.

Rijkswaterstaat heeft in 2001 in verband met veiligheid de dijk in Malburgen verlegd, waardoor een grotere uiterwaard is ontstaan. Het ministerie van Landbouw, Natuur- beheer en Visserij heeft voor Groen In en Om de Stad (GIOS) subsidie ter beschikking gesteld om iets extra s voor het gebied te doen. De uiterwaard is een schakel in een duizenden hectare groot ecologisch netwerk langs de rivieren.

Sinds begin 2002 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Speeluiterwaard Bakenhof. De natuur langs de oevers van de Rijn biedt van uit zich zelf al veel speelmogelijkheden. Daarnaast worden er natuurlijke speelvoorzieningen aangelegd. Hierover hebben bewoners in de voorbereidende fase goed meegedacht, zodat de plannen aansluiten bij hun wensen en ideeën. Bij speelvoorzieningen valt onder meer te denken aan een speelschip, klauterbomen, eilandjes, strandjes, stapstenen en picknickplaatsen.

Een aantal ideeën wordt nu verder uitgewerkt. Randvoorwaarde daarbij is dat het beheer en toezicht vooraf goed geregeld moet zijn. Meedenken en helpen bij de plannen en de uitvoering en het beheer door bewoners is heel belangrijk. Via opbouwwerk van Stichting Rijnstad, scholen, verenigingen en overige vertegenwoordigers uit de wijk zijn en worden bewoners hiervoor uitgenodigd. Als u ook mee wilt doen kunt u een brief sturen naar Staatsbosbeheer, Postbus 680, 6800 AR Arnhem. De planning is dat dit voorjaar al natuurlijke begrazing door runderen en de eerste speelvoorzieningen gerealiseerd worden.

Vanuit de stad is behoefte aan een groen uitloopgebied. Dat is hier mogelijk. Er moet een uitnodigend natuurgebied ontstaan, waar kinderen spelenderwijs met riviernatuur kennis kunnen maken. Buiten spelen is belangrijk voor de sociale ontwikkeling en motoriek. Door in de natuur te spelen leren kinderen beter om te gaan met risico's. De uiterwaard wordt een ontmoetingsplek, die de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen. Dit sluit ook goed aan bij het Ontwikkelingsplan en het programma Sociale Bouwstenen Malburgen.

Deel: ' Denkers en doeners gezocht voor speeluiterwaard De Bakenhof '
Lees ook