Derde kwartaalbericht Océ N.V.
van:Persdienst
datum:8/10/99 3:55:00 PM

De nettowinst van Océ N.V. over de eerste 9 maanden bedroeg € 88 miljoen, een stijging van 3%. Per gewoon aandeel bedroeg de winst € 1,02, een toename van 1%. De omzet steeg met 1% tot € 2.027 miljoen. De invloed van wisselkoersmutaties op de omzet was te verwaarlozen.

Herstructurering
De snelle omschakeling van de markt van analoog naar digitaal maakt een herstructurering van de organisatie noodzakelijk. Daarnaast vereist de voortdurende druk op de prijzen en marges een kostenverlaging in de gehele onderneming. De kostenverlaging betreft zowel de directe als ook de indirecte organisatie. Wat betreft de directe kosten gaat het daarbij om de productiekosten, logistieke en service kosten. Met de afslanking van de organisatie zullen wereldwijd ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dit aantal is inclusief de eerder aangekondigde afslanking van de Nederlandse Océ-ondernemingen. De eenmalige kosten van deze herstructurering bedragen circa € 55 miljoen netto na belastingen en hebben betrekking op afvloeiïngskosten van medewerkers en afboeking van buiten gebruik gestelde activa. Deze eenmalige kosten zullen als buitengewone lasten verantwoord worden in het 4e kwartaal. Het kostenniveau van de totale onderneming zal als gevolg van deze afslankingsoperatie op jaarbasis vanaf 2001 met circa € 60 miljoen omlaag gaan. De herstructureringsmaatregelen zijn erop gericht om in 2000 te komen tot herstel van de winstgroei. Om de groei van de onderneming te bevorderen zullen de verkoop-inspanningen worden verhoogd en zal de onderneming onverminderd blijven investeren in Onderzoek & Ontwikkeling en het opbouwen van systeem- en software kennis noodzakelijk voor het succesvol penetreren in de groeimarkten.

Derde kwartaal 1999
De omzet steeg met 2%. De autonome omzet daalde met 1,5% Wisselkoersen hadden een positieve invloed van 2% en acquisities van 1,5%.

In Wide Format Printing Systems (voorheen Engineering Systems) steeg de omzet met 1,5% tot € 194 miljoen (1998: € 191 miljoen). Exclusief wisselkoers-effecten (2%) en acquisities (5%) daalde de omzet met 5,5%. Ook in het derde kwartaal bleef de apparatenomzet achter. Voor de middenvolume printer/copier Océ 9600 is inmiddels een omvangrijke orderportefeuille opgebouwd. De plaatsingen in de markt liggen thans op een hoog niveau.

In Document Printing Systems (voorheen Office Systems) daalde de omzet met 1,0% tot € 316 miljoen (1998: € 319 miljoen). Exclusief wisselkoerseffecten (2%) daalde de omzet met 3,0%. Ook in het derde kwartaal bleven de plaatsingen van analoge copiers achter. De apparatenafzet aan onze partner in de Verenigde Staten was minimaal. De huur- en service-opbrengsten ontwikkelden zich voorspoedig. Facility Services toonde een sterke groei.

In Production Printing Systems (voorheen Printing Systems) steeg de omzet met 8%. Exclusief wisselkoerseffecten (2%) steeg de omzet met 6,0%. Zowel de apparatenomzet als ook de service en software opbrengsten stegen.

De brutomarge steeg t.o.v. vorig jaar als percentage van de omzet. Doordat de stijging van de kosten groter was dan de toename van de marge daalde het bedrijfsresultaat met 6% tot € 49 miljoen (1998: € 52 miljoen).

De financieringskosten daalden tot € 14,4 miljoen (1998: € 14,7 miljoen)

De nettowinst daalde met 10% tot € 24,2 miljoen en bedroeg 3,5% van de omzet (1998: € 27,0 miljoen en 4,0% van de omzet).

De nettowinst toekomend aan houders van gewone aandelen daalde met 10,4% tot € 23,3 miljoen (1998: € 26,1 miljoen).

De cash flow (nettowinst plus afschrijvingen) nam toe tot € 71,6 miljoen (1998:
€ 69,6 miljoen).

Per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van € 0,50 nominaal daalde de nettowinst met 11% tot € 0,28 (1998: € 0,32). De cash flow steeg met 2% tot
€ 0,86 (1998: € 0,84).

Negen maanden 1999

De omzet in Wide Format Printing Systems daalde over de eerste 9 maanden met 2% tot € 557 miljoen (1998: € 571 miljoen). Exclusief acquisities (2%) daalde de omzet met 4%. Het apparatenaandeel van de omzet stond onder druk. De service en software opbrengsten namen toe. Naar verwachting zal de omzet in het vierde kwartaal een sterke impuls krijgen met de middenvolume printer/copier Océ 9600.

In Document Printing Systems steeg de omzet met 1,0% tot € 940 miljoen (1998: € 930 miljoen). Deze omzetstijging was vooral afkomstig van de succesvolle plaatsingen van de Océ 3155 en Océ 3165 serie hoogvolume netwerk printers/ copiers en de kleurencopiers. In de dalende markt voor analoog zwart/wit kopiëren bleef de omzetdaling beperkt en was geringer dan de daling van de markt. Een herstel van de omzet aan onze partner in de Verenigde Staten wordt verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar.

In Production Printing Systems steeg de omzet met 6% tot € 530 miljoen (1998: € 501 miljoen). Zowel de apparatenomzet als de service en software omzet droegen tot de omzetstijging bij. Met name de hoogvolume printers op eindloos papier werden succesvol geplaatst.

Het bedrijfsresultaat steeg met 1,2% tot € 171 miljoen (1998: € 169 miljoen).

De financieringskosten daalden met 2% tot € 45,2 miljoen (1998: € 46,2 miljoen).

De nettowinst steeg met 3% tot € 87,7 miljoen en bedroeg 4,3% van de omzet (1998: € 85,3 miljoen en eveneens 4,3% van de omzet).

De nettowinst toekomend aan houders van gewone aandelen steeg met 3% tot
€ 85,0 miljoen (1998: € 82,6 miljoen).

De cash flow (nettowinst plus afschrijvingen) nam toe tot € 224 miljoen (1998:
€ 211 miljoen).

Per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van € 0,50 bedroeg de nettowinst € 1,02 (1998: € 1,01) en de cash flow € 2,69 (1998: € 2,58).

Vooruitzichten
Wij verwachten dat de nettowinst over het hele jaar nagenoeg gelijk zal zijn aan de winst in 1998. Hierbij is geen rekening gehouden met de in het vierde kwartaal te treffen voorziening voor herstructureringskosten.

Interim dividend
Over 1999 zal een onveranderd interim dividend worden uitgekeerd van NLG 0,33 (ca. € 0,15; in 1998 eveneens NLG 0,33) per gewoon aandeel van € 0,50. Het interim dividend zal naar keuze geheel in contanten dan wel geheel in aandelen beschikbaar worden gesteld ten laste van de agioreserve. Het interim dividend in aandelen zal op 26 oktober 1999 (na beurs) worden vastgesteld, waarbij een disagio aangehouden zal worden van maximaal 5% ten opzichte van het contante dividend. Het interim dividend is betaalbaar per 29 oktober 1999. Voor de vaststelling van het dividend over het boekjaar 1999 zal uitgegaan worden van de nettowinst vóór aftrek van buitengewone lasten.

Deel: ' Derde kwartaalbericht Océ N.V. '
Lees ook