Ingezonden persbericht

Derde onderzoek THC-gehalte nederwiet

Voor de derde maal heeft het Trimbos-instituut in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie onderzoek uitgevoerd naar het THC-gehalte van cannabis. Het THC-gehalte bepaalt de invloed van de psychoactieve effecten van cannabis op de gebruiker. Uit het onderzoek blijkt dat nederwiet in de periode 2000 tot 2001 gemiddeld 11,3% THC bevatte. In de periode 1999 tot 2000 was dit 8,6%. Wiet van buitenlandse herkomst bevat 5,1 % THC, gelijk aan de bevindingen in de vorige periode. Het THC-gehalte in nederhasj daalde. Omdat het nog slechts om twee metingen gaat, kan nog niet vastgesteld worden of het bij nederwiet om een incidentele uitschieter of een stijgende trend gaat. Wel heeft minister Borst het Trimbos-instituut gevraagd deze maand een nieuwe bemonstering uit te voeren en voor de jaarwisseling hierover te rapporteren. Dit staat in de brief die minister dr. E. Borst-Eilers vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit buitenlands onderzoek is bekend dat THC-gehaltes kunnen variëren. De verhoging van het THC-gehalte heeft nog niet geleid tot meer meldingen van gezondheidsproblemen. Wel vindt het ministerie het van belang om nader onderzoek te doen naar de relatie tussen (een toename) van het THC- gehalte en de risico's voor de gezondheid. Daartoe zijn de volgende maatregelen genomen:


- De frequentie van de meting van het THC-gehalte wordt verhoogd. Hierdoor kan snel duidelijkheid ontstaan of het gaat om een incidentele uitschieter of een voortgaande trend. Tevens kan worden nagegaan of het seizoen waarin de cannabis wordt gekweekt invloed heeft op het THC-gehalte.
- In het kader van de Nationale Drug Monitor wordt nagegaan of het aantal meldingen van incidenten met cannabis een samenhang toont met de hoogte van het THC-gehalte.

- Het ministerie van VWS zal nader wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de dosis-effect relatie bij THC.

- In de voorlichting aan consumenten zal nadrukkelijk aandacht besteed moeten worden aan de sterkte van nederwiet en de mogelijke risico's van een hoger THC-gehalte. Uit het onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat de productvoorlichting van de zijde van de coffeeshopexploitanten voor verbetering vatbaar is. In verband hiermee wordt aan de Landelijke Steunfunctie Preventie en het Steun- en Informatiepunt Drugs en Veiligheid gevraagd advies uit te brengen hoe deze vormen van voorlichting verbeterd kunnen worden.

Deel: ' Derde onderzoek THC-gehalte nederwiet '
Lees ook