European Union

EU - KYRGYZSTAN : COOPERATION COUNCIL / 3rd Meeting Press Release: Brussels (17-07-2001) - Press: 284 - Nr: 10926/01


Brussel,
17 juli 2001

10926/01 (Presse 284)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

DERDE ZITTING VAN DE SAMENWERKINGSRAAD

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN KIRGIZSTAN

(Brussel, 17 juli 2001)

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Kirgizstan heeft op dinsdag 7 juli 2001 zijn derde zitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door mevrouw Annemie NEYTS-UYTTEBROECK, Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken van België en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De delegatie van Kirgizstan werd geleid door de heer Nikolay TANAEV, eerste Vice-premier van Kirgizstan. De heer Javier SOLANA, Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB, nam eveneens deel aan de zitting. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door de heer Timo SUMMA, directeur.

De zitting maakte de balans op van de recente ontwikkelingen in Kirgizstan. De EU was ingenomen met het feit dat Kirgizstan zich heeft gecommitteerd aan het algemeen ontwikkelingskader voor Kirgizstan en de strategienota armoedebestrijding die in dat verband werd opgesteld. Beide partijen zijn het erover eens dat rechtstreekse buitenlandse investeringen van vitaal belang zullen blijven voor de ontwikkeling van Kirgizstan, omdat zij de handelsbetrekkingen en de economische vooruitgang stimuleren, mede via de overdracht van expertise op het gebied van beheer en techniek. De EU moedigde Kirgizstan aan alles in het werk te stellen om het ondernemingsklimaat voor buitenlandse investeerders te verbeteren, meer bepaald waar het de rechtsstaat en de belastingwetgeving betreft.

De EU nam er nota van dat Kirgizstan zich voorneemt de harmonisatie van zijn regelgeving met de WTO-bepalingen te vervolledigen.

De Samenwerkingsraad beklemtoonde andermaal dat respect voor de democratische beginselen en de mensenrechten de hoeksteen van het partnerschap vormt. De EU wees op de bezorgdheid die zij met name in twee recente verklaringen van de EU heeft uitgesproken over bepaalde aspecten van het democratiseringsproces, zoals de vrijheid van de media. Kirgizstan erkende dat inspanningen nodig zijn om het democratiseringsproces verder te versterken.

Beide partijen veroordeelden onvoorwaardelijk het geweld en/of andere vormen van intimidatie gericht tegen de democratische oppositie en de media en zij zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich in de toekomst opnieuw voordoen. In dit verband gaf de EU uiting aan haar bezorgdheid over de recente ontwikkelingen rond het mensenrechtencomité van Kirgizstan.

De EU steunde de huidige opschorting van de doodstraf door de Republiek Kirgizstan en moedigde Kirgizstan ertoe aan de afschaffing daarvan in overweging te nemen.

De Samenwerkingsraad besprak de betrekkingen EU-Kirgizstan op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Beide partijen achtten een nauwere samenwerking op de verschillende betrokken gebieden van belang.

Tijdens een werkontbijt voerden de ministers een vruchtbare discussie over politieke vraagstukken van wederzijds belang. De EU was ingenomen met de verbintenis van Kirgizstan om bij te dragen aan een vreedzame, alomvattende en duurzame oplossing voor Afghanistan.Deel: ' Derde zitting samenwerkingsraad tussen de EU en Kirgizstan '
Lees ook