expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: 30 mln. voor duurzame bedrijventerreinen

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 043
Datum: 19-03-1999

30 MLN. VOOR DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN

Het ministerie van Economische Zaken stelt in de periode 1999 tot 2003 fl. 30 mln. beschikbaar voor het stimuleren van duurzame bedrijventerreinen.
Dit budget is bedoeld voor het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen de bedrijven op deze terreinen en overheden voor zover dit leidt tot vermindering van het gebruik van fossiele energie in combinatie met vermindering van de milieubelasting, een efficiënter of meervoudig gebruik van de ruimte en het verbeteren van het (bedrijfs-)economisch resultaat. Daarbij dienen optimalisatie van de energie- en watervraag, grondstofverbruik, afvalstromen en personen- en goederenvervoer op de locatie in samenhang beschouwd te worden.

Het stimuleringsprogramma heeft betrekking op bestaande terreinen, uitbreiding van bestaande terreinen en nieuwe terreinen. De omvang moet minimaal 15 ha. zijn. Ook glastuinbouwgebieden kunnen van de subsidie gebruik maken.

De fl. 30 mln. is uitdrukkelijk bedoeld om samenwerking te stimuleren, integrale plannen te ontwikkelen en deelplannen uit te werken en zo de aanloopkosten lager te maken. Subsidiabel zijn kosten voor onder andere het managen van initiatieven, het uitvoeren van inventarisatiestudies en het bepalen van de haalbaarheid van de hieruit volgende opties. Ook kennisoverdrachtsprojecten zijn subsidiabel. Investeringskosten (apparaten en systemen) vallen niet onder het programma duurzame bedrijventerreinen.

Een gedeelte van dit budget komt beschikbaar via het Besluit Subsidies Energieprogramma.s (BSE). Het stimuleringsprogramma duurzame bedrijventerreinen (DBT) is gepubliceerd in Staatscourant nr. 53 d.d. 17 maart 1999 en treedt in werking met ingang van 19 maart 1999. Tot 1 november 1999 kunnen subsidie-aanvragen, projectvoorstellen e.d. worden ingediend bij Novem, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht, telefoon:
030 - 2393553.

Deel: ' Dertig miljoen voor duurzame bedrijventerreinen '
Lees ook