gemeente deventer

persbericht

week 4, 28 januari 2000

deventer scoort goed in landelijk onderzoek naar lokaal ondernemingsklimaat

in een gezamenlijk onderzoek door research voor beleid van de 25 grote steden in nederland en het ministerie van economische zaken is het ondernemingsklimaat in de grote steden onderzocht. deventer scoort in het onderzoek boven het landelijk gemiddelde. uit de zogenaamde benchmark komen veel sterke punten naar voren en weinig zwakke punten voor deventer. de onderzoekers van research voor beleid concluderen dat de houding van de gemeente deventer tegenover het bedrijfsleven een sterk punt is: er is aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat en er zijn goede mogelijkheden voor contact met
bestuurders. dit drukt zich ondermeer uit in de wijze waarop de gemeente omgaat met het aanbod aan
bedrijventerreinen. daarnaast is er waardering voor het toeristisch beleid en de initiatieven om arbeidsvraag en arbeidsaanbod dichter bijeen te brengen.

de zwakke punten van deventer liggen op verkeersgebied. op dit punt concluderen de onderzoekers echter dat uit de activiteiten van de gemeente naar voren komt dat de verkeersproblemen nadrukkelijk haar aandacht hebben (bijvoorbeeld as-binnenstad-colmschate). over het algemeen vinden ondernemers dat gemeenten nog veel kunnen doen om het ondernemingsklimaat te verbeteren. op dit onderdeel scoort deventer juist als beste.

deventer scoorde van de 35 meetpunten twaalf maal bij de beste vijf gemeenten; aandacht voor verbeteren
ondernemingsklimaat, duidelijkheid beleid en regelgeving, contactmogelijkheden met ambtenaren en bestuurders, omgaan met klachten, inlevingsvermogen bestuurders,
beschikbaarheid van locaties, ontwikkeling en
herstructurering bedrijfslocaties, behandeling parkeer-, bouw- en milieuvergunningen, toeristisch beleid en het arbeidsmarktbeleid.

negatief werden beoordeeld de toegankelijkheid van de loketorganisatie van de gemeente, de ontsluiting en de staat van de openbare ruimte. als zeer negatief werd de bereikbaarheid per openbaar vervoer van de
bedrijventerreinen aangemerkt.

de benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat beoogt door systematische analyse inzicht te geven in de sterke en zwakke kanten van het ondernemingsklimaat in gemeenten. bij deze eerste meting is de analyse beperkt tot 25 (middel)grote steden. het benodigde materiaal is in deventer verzameld volgens uiteenlopende methoden waaronder enquêtes (171), een rondetafel gesprek met ondernemers, interviews met de gemeente, documentstudie, raadpleging van statistieken en een raadpleging met een groep stakeholders. het benchmarkrapport biedt een uitgebreid overzicht van alle aspecten waarin het gemeentelijk beleid van invloed is op het
ondernemingsklimaat. de rapportage is er daarbij in het bijzonder op gericht om good practices in beeld te brengen. dit zijn initiatieven van gemeenten die
aanwijsbaar bijdragen aan een beter ondernemingsklimaat. als good practices van deventer worden genoemd:
clustergesprekken met sterke sectoren en het schatgraven in eigen tuin (acquisitie) en het scholingsoffensief met de deventer ontwikkelingsraad.

ondernemers zien gemeenten het liefst als klantgerichte organisaties. naast burgers zijn zij een van de centrale doelgroepen. contacten met gemeenten lopen via personen die zowel in staat zijn mee te denken met een ondernemer als ook ter zake deskundig en beslissingsbevoegd zijn. het vermogen om mee te denken is ook een gewenste kwaliteit van de gemeentelijke bestuurders die de belangrijkste lijnen uitzetten.

de rijksoverheid gebruikt de benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat in het kader van het grote steden beleid om de komende vier jaren te meten in hoeverre de gemeente erin slaagt om haar economische programma’s uit de stadsvisie te realiseren. het ministerie van
economische zaken herhaalt het onderzoek elke twee jaar. de gemeente deventer bekijkt in de komende maanden hoe zij initiatieven kan ontplooien om bepaalde onderdelen van de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. de problemen op verkeersgebied krijgen nadrukkelijk de aandacht in het mind en door de aanleg van de as deventer-colmschate.

Deel: ' Deventer scoort goed in ondernemingsklimaat '
Lees ook