Gemeente Deventer

Gemeente ziet af van mogelijkheid bedrijven uit milieucategorie 5 op Linderveld te vestigen

CONCEPT MILIEU EFFECT RAPPORTAGE BEDRIJVENTERREIN LINDERVELD GEREED

De gemeente wil in Colmschate-Noord het bedrijventerrein Linderveld ontwikkelen. De gemeente heeft bewoners en omwonenden van het gebied hierover op 21 maart 2000 geïnformeerd. Aangezien het bedrijventerrein behoorlijk groot is, heeft de gemeente een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. In deze rapportage is beschreven welke milieueffecten het bedrijventerrein op het gebied en zijn omgeving heeft. De MER van het toekomstige bedrijventerrein Linderveld is nu in concept gereed.

De gemeente heeft besloten de MER voor een voortoets naar de MER-commissie in Utrecht te sturen. De voortoets heeft geen officiële status. De gemeente wil graag weten of zij aan alle richtlijnen heeft voldaan voordat zij het rapport ter beoordeling aan de gemeenteraad voorlegt. De gemeenteraad moet als bevoegd gezag beoordelen of de kwaliteit van de MER voldoende is om als basis te dienen voor het bestemmingsplan. De verwachting is dat de gemeenteraad de MER in oktober behandelt. Vervolgens gaat de rapportage als officieel stuk naar de MER-commissie.

In de startnotitie milieueffectrapportage, die van 1 maart tot en met 7 april ter inzage heeft gelegen, staat dat de gemeente ruimte wil bieden aan bedrijven die in de wat zwaardere milieucategorie (4 of 5) thuishoren. In de concept-MER is mede naar aanleiding van de inspraak, onder meer aangegeven dat op het bedrijventerrein bedrijven worden toegelaten die behoren tot de milieucategorieën 2, 3 en onder voorwaarden 4. De gemeente ziet af van de mogelijkheid bedrijven uit milieucategorie 5 op Linderveld te vestigen.

Om inhoud te geven aan het begrip milieucategorie volgen enkele voorbeelden van willekeurige bedrijven en hun inschaling in de verschillende categorieën. Het is nadrukkelijk niet zo dat de vermelde voorbeelden als potentiële gebruikers van het bedrijventerrein Linderveld bij de gemeente in beeld zijn.

categorie 1: de meeste soorten kantoren

categorie 2: boekbinderijen

categorie 3: drukkerijen, glasbewerkingsbedrijven en autospuitinrichtingen

categorie 4: kleur- en verfstoffenfabrieken, veilingen voor landbouw- en visserijproducten

categorie 5: gasfabrieken, cementfabrieken en metaal- en autoschredders

Op het bedrijventerrein Linderveld is volgens de concept MER ongeveer 55 hectare netto uitgeefbaar terrein beschikbaar (zie kaartje).

Procedure

De MER vormt de basis van het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan komt vrij voor inspraak bij het voorontwerpbestemmingsplan (oktober 2001). Vervolgens stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vast. Daarna ligt dit plan weer ter visie. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan vaststellen. Ook dan ligt het plan weer ter visie en kunt u bezwaar indienen bij gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. Tenslotte moet gedeputeerde staten het bestemmingsplan goedkeuren. Dan is er nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Informatieavond

De gemeente wil medio november een informatieavond over het bestemmingsplan Linderveld organiseren. Betrokkenen krijgen hiervoor een uitnodiging. Ook wordt de uitnodiging voor de informatieavond op de gemeentelijke pagina?s in de Stadskrant gepubliceerd.

Deel: ' Deventer wil bedrijventerrein Linderveld ontwikkelen '
Lees ook