Devote N.V.

Devote kiest aansluiting bij Ordina na tegenvallend eerste halfjaar Organisatie wordt verder afgeslankt

Bunnik, 7 augustus 2001 Zoals Devote N.V. (Devote) eerder heeft aangekondigd, is het eerste halfjaar 2001 moeizaam verlopen. De omzet is weliswaar met 22 % ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 gestegen tot EUR 13,0 miljoen, maar is daarmee aanzienlijk achtergebleven bij de verwachtingen. Het nettoverlies over het eerste halfjaar van 2001 bedraagt EUR 19,0 miljoen ten opzichte van een nettoverlies van EUR 1,4 miljoen in het eerste halfjaar 2000. Dit resulteert in een verlies per aandeel van EUR 3,42. Het resultaat is negatief beïnvloed door de volgende ontwikkelingen:
· De tegenvallende omzetontwikkeling in het eerste halfjaar als gevolg van een stagnerende vraag naar expertise op het gebied van eBusiness, hetgeen overcapaciteit tot gevolg had.
· Een afwaardering van EUR 14,6 miljoen van de op eBusiness betrekking hebbende immateriële vaste activa (goodwill), die als buitengewone last is opgenomen.
· De buitengewone lasten van EUR 2,9 miljoen die verband houden met de reeds doorgevoerde en voorgenomen reorganisaties in het eerste halfjaar.
Naar aanleiding van dit resultaat en de marktontwikkelingen heeft de Raad van Bestuur van Devote besloten de organisatie verder af te slanken. Daarnaast zijn strategische opties onderzocht, wat heeft geresulteerd in een door de Raad van Bestuur ondersteund bod van Ordina.

Marktontwikkeling dwingt Devote tot wijzigen koers

De stagnerende vraag naar de eBusiness dienstverlening dwingt Devote tot het nemen van organisatorische en strategische maatregelen. Zoals aangekondigd in het gezamenlijk persbericht van Ordina en Devote van 16 juli 2001, heeft Devote besloten de organisatie na eerder genomen maatregelen verder af te slanken. Het aantal consultants is inmiddels met circa 20% gereduceerd. Ook de overhead zal worden teruggebracht. De reeds ingezette reorganisatie heeft tot doel de winstgevendheid van Devote direct te herstellen. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de afgelopen maanden diverse strategische opties onderzocht om de positie van Devote op lange termijn veilig te stellen en de continuïteit voor klanten en medewerkers te waarborgen. Een mogelijke fusie of overname van Devote door een andere partij is daarbij voortdurend een optie geweest.

Op 16 juli 2001 heeft Ordina N.V. het voornemen bekend gemaakt een openbaar bod van EUR 2,95 in contanten uit te brengen op alle uitstaande aandelen van Devote N.V. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Devote ondersteunen het voorgenomen bod. Inmiddels is overeenstemming bereikt met Ordina N.V. over het voorgenomen bod. Hiervoor wordt verwezen naar het biedingsbericht van Ordina N.V.

Omzet en resultaat

De omzet is in het eerste halfjaar 2001 gestegen met 22% tot EUR 13,0 miljoen tegenover EUR 10,6 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De bedrijfskosten bedragen EUR 15,1 miljoen tegenover EUR 12,1 miljoen in de eerste helft van 2000. Bovenstaande leidt tot een negatief bedrijfsresultaat van EUR 2,2 miljoen. Het eerste halfjaar van 2000 werd afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van EUR 1,5 miljoen.

De EBITDA voor buitengewone lasten over de eerste zes maanden van 2001 is EUR 1,1 miljoen negatief ten opzichte van EUR 0,7 miljoen negatief in de eerste helft van 2000.

Het saldo van de financiële baten en lasten over het eerste halfjaar 2001 bedraagt EUR 1,0 miljoen negatief tegenover EUR 0,05 miljoen positief in dezelfde periode van vorig jaar. Dit is met name toe te schrijven aan de afboeking van de leningen ter grootte van EUR 0,5 miljoen aan InterEstate B.V., waarin Devote een belang heeft van 44,6%, en de voorziening die getroffen is voor een langetermijnlening van EUR 0,4 miljoen.

Daarnaast is het resultaat negatief beïnvloed door EUR 16,5 miljoen aan buitengewone lasten:
· De tegenvallende marktontwikkelingen hebben Devote doen besluiten om de organisatie verder af te slanken. Hiervoor is een extra reorganisatievoorziening getroffen van EUR 1,8 miljoen die samen met een eerdere reorganisatie- voorziening van EUR 1,1 miljoen als buitengewone last ter grootte van EUR 2,9 miljoen volledig ten laste wordt gebracht van het eerste halfjaar.
· Daarnaast heeft de Raad van Bestuur in overleg met de Raad van Commissarissen besloten, mede gezien de daling met circa 60% ten opzichte van ultimo 2000 van het aantal consultants werkzaam in eBusiness projecten, om de goodwill in verband met de acquisities van Insite en Interchange eenmalig voor een belangrijk deel af te waarderen. De boekwaarde van de goodwill per 30 juni 2001 is met 60% afgewaardeerd en als buitengewone last van EUR 14,6 miljoen opgenomen.
Na belasting resulteert een totale buitengewone last van EUR 16,5 miljoen.

Na belastingen resteert in het eerste halfjaar 2001 een nettoverlies van EUR 19,0 miljoen tegenover een nettoverlies van EUR 1,4 miljoen in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Per aandeel daalde het nettoresultaat tot een verlies van EUR 3,42 tegenover een verlies per aandeel van EUR 0,26 over dezelfde periode van 2000. Hierbij is uitgegaan van het aantal uitstaande aandelen op 30 juni 2001 van 5.551.678 stuks tegen 5.469.674 stuks per 30 juni 2000.

Balans

Het balanstotaal is in vergelijking tot 2000 aanzienlijk gedaald, met name als gevolg van de eerder genoemde afwaardering van immateriële vaste activa (goodwill). De materiële vaste activa zijn gestegen door onder meer de verhuizing naar en de inrichting van de nieuwe kantoorpanden in Gouda en Zwolle. De mutatie in de financiële vaste activa is veroorzaakt door de eerder genoemde afboekingen van een aantal lange termijn vorderingen. Voorts is een actieve belastinglatentie van EUR 0,6 miljoen opgenomen voor verliezen die niet met in het verleden behaalde winsten kunnen worden gecompenseerd en waarvan wordt verwacht dat deze met in de toekomst behaalde fiscale winsten kunnen worden verrekend.

Het eigen vermogen per 30 juni 2001 bedraagt EUR 11,3 miljoen tegenover een eigen vermogen van EUR 30,9 miljoen per 30 juni 2000. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de eerder genoemde afwaardering van immateriële vaste activa (goodwill) en het negatief operationeel resultaat over het eerste halfjaar van 2001.

Vooruitzichten

Zoals 6 juli 2001 is aangekondigd acht de Raad van Bestuur van Devote de eerder uitgesproken prognose van een positieve EBITDA voor het hele jaar 2001 niet haalbaar. De EBITDA voor buitengewone lasten zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar licht positief zijn als gevolg van het effect van de reorganisatie en de voorgenomen aansluiting bij Ordina.

/ / / / / / / / / / /

Profiel Devote
Devote is een consultancy onderneming, gespecialiseerd in E-Business toepassingen op basis van een doordachte IT-architectuur. Devote, sinds februari 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam, opereert in de top van de markt. Hier ondersteunt het bedrijven om te ondernemen in de mondiale digitale netwerkeconomie door voortdurend hooggekwalificeerde en ervaren consultants beschikbaar te stellen die kennis hebben van strategie, ICT-ontwikkeling en implementatie met behulp van nieuwe technologieën en producten. Het totale personeelsbestand bedraagt momenteel circa 270 medewerkers. Opdrachtgevers behoren tot de top-100 van in Nederland opererende ondernemingen, waaronder Elsevier, ABNAMRO, Ahold, KPN, Wehkamp, Macintosh Retail Group en Koninklijke Landmacht.

Voor meer informatie;
Dennis Steen
Lid Raad van Bestuur
Telefoon: 030-6569010
Website: www.devote.nl

Deel: ' Devote kiest aansluiting bij Ordina '
Lees ook