PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING,

BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

20 januari 2000

Dewael: SERV blaast koud en warm

De SERV evalueerde gisteren de Vlaamse
begrotingspolitiek. 'De Vlaamse sociale partners blazen warm en koud in hun adviezen naar de Vlaamse overheid toe.' stelt minister-president Dewael. Zij spreken zichzelf tegen. Wanneer zij individueel hun wensen naar voor brengen, pleiten zij allen op diverse terreinen voor meer middelen vanwege de overheid. Wanneer zij samen in het overleg de begroting bespreken, willen zij dat wij een nog strengere begrotingsnorm gaan hanteren. Van waar moeten dan die middelen komen voor de plannen die zij, elk voor hun achterban, willen gerealiseerd krijgen?

Vorig jaar bij het aantreden van de huidige regering waren het NCMV en het VEV voorstander van de Euromeesternorm; de vakbonden echter niet. De SERV nam bijgevolg geen standpunt in en bracht geen officieel advies uit.

Nu neemt de SERV, bij monde van voorzitter Kris Peeters, het begrotingsbeleid op de korrel en pleit men voor een strengere norm in de lijn van de meesternorm. De begroting zou moeten bijgestuurd worden omdat de inkomsten lager uitvallen. Dit is niet juist. Het begrotingsbeleid van de regering Dewael zit op kruissnelheid. Vorig jaar werd een aanzienlijk kasoverschot van 42.3 miljard frank gerealiseerd. Hiervan werd 8.5 miljard frank inkomsten uit de onroerende voorheffing doorgestort aan de gemeenten.

Patrick Dewael benadrukt dat de Vlaamse regering de schuld in 1999 met meer dan 50 miljard frank afbouwde. Dit is een vermindering met bijna 20% in één jaar tijd.

Dewael wijst er verder op dat alle overheden in België de norm van de Hoge Raad van Financiën volgen. Het is dus absoluut niet abnormaal dat Vlaanderen dit ook doet. Trouwens is er in de begroting 2000 een overschot voorzien dat 4.5 miljard frank hoger ligt dan wat de strengste norm van de HRF voorschrijft. Dit overschot ligt in buurt van wat de vroeger gehanteerde norm voorschreef.

De bewering dat de begroting dringend moet bijgestuurd worden wegens 5.5 miljard frank minder inkomsten, is onjuist. In die 5.5 miljard frank zit er 1.6 miljard frank achterstallige onderwijsdotatie die de federale regering reeds eind 1999 uitbetaalde in plaats van in 2000, zoals eerst afgesproken. Met deze 1.6 miljard frank werd al in 1999 de schuld verder afgelost. Deze werd niet als extra beleidsruimte gebruikt. De resterende 3.9 miljard frank minder inkomsten zijn het gevolg van de berekeningswijze van de middelen die de federale overheid doorstort naar gemeenschappen en gewesten. Deze middelen stijgen volgens het indexcijfer en de groei van het BNP. Voor de berekening van de middelen 1999 gaat men uit van de groei van het voorgaande jaar, namelijk 1998. De groei was toen 3%; in 1999 echter lag de economische groei lager namelijk 2%. De federale overheid stortte dus 3.9 miljard frank teveel. Deze lagere inkomsten worden gecompenseerd omdat men in 2000 de omgekeerde situatie verwacht namelijk: een berekening gebaseerd op een groei van 2% in 1999, terwijl de reële groei naar schatting meer dan 3% zal bedragen. Op termijn blijven de inkomsten dus gelijk en zullen uiteindelijk niet lager liggen.

Tot slot beklemtoont Dewael dat een orthodox begrotingsbeleid, zoals dat nu gevoerd wordt met overschotten op de begroting en systematische schuldafbouw, verenigbaar is met een beleid dat oog heeft voor de maatschappelijke noden die zich nu stellen. Tegelijkertijd worden er reserves aangelegd om problemen zoals de vergrijzing van de bevolking aan te pakken. Zo voorziet de begroting 2000 opnieuw 4 miljard frank voor het zorgfonds.

Corpus persmededeling

info : Herman Knapen, woordvoerder van
minister Dewael - tel. (02) 553 29 11
e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Dewael SERV blaast koud en warm '
Lees ook