PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING,

BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

30 december 1999

Dewael: Vlaams kasoverschot gebruiken voor schuldafbouw.

Vandaag heeft de Vlaamse overheid haar kasverrichtingen voor 1999 voorlopig afgesloten. Het kasresultaat omvat alle verrichtingen die in 1999 gedaan werden los van het begrotingsjaar waarop ze betrekking hebben.

Volgens Vlaams minister-president Dewael, tevens bevoegd voor financiën en begroting, is er in 1999 een kasoverschot van 41.9 miljard frank gerealiseerd. Dit goede resultaat is deels te wijten aan het strikt in de hand houden van de uitgaven en aan de extra inkomsten voornamelijk uit de gewestbelastingen. De aangepaste begroting 1999 had een batig saldo voorzien van 10.8 miljard frank.

Van het globale overschot (41.9 miljard) is 8.1 miljard frank afkomstig van de geïnde maar nog niet doorgestorte onroerende voorheffing. Dit bedrag zal evenwel in januari doorgestort worden naar de gemeenten. Na deze storting bedraagt het kasoverschot dus 33.8 miljard frank. Dit is 23 miljard frank meer dan geraamd in de aangepaste begroting 1999. In 1998 werd afgesloten met een kasoverschot van 15.6 miljard frank.

Het globale kasoverschot wordt volgens Dewael aangewend om de directe schuld versneld af te bouwen. Zo wordt in 1999 21.6 miljard frank afgelost op de lange en middellange schuld. De resterende 20.3 miljard frank gebruikt worden voor de aanzuivering van het tekort op de rekening-courant. Bovendien werd er in 1999 13.4 miljard indirecte schuld terugbetaald. Deze middelen waren reeds voorzien in de begroting 1999. Zo is de totale schuld (exclusief Aquafin) van 296.4 miljard frank (eind 1998) teruggelopen tot 241.2 miljard frank. Dit is een vermindering van 55.2 miljard frank of 18.6 % op één jaar tijd.

Deze versnelde schuldaflossing past in het strikte financieel beleid dat de Vlaamse regering voert. De goede resultaten van 1999 zullen een positief effect hebben op de begrotingen van de volgende jaren.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
minister Dewael - tel. 075/50 74 06
e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Dewael Vlaams kasoverschot gebruiken voor schuldafbouw '
Lees ook