Gemeente Gent

D i e n s t F e e s t e l i j k h e d e n s u b s i d i e e r t G e n t s e h a r m o n i e ë n e n f a n f a r e s

De gemeenteraad keurde op 23 november 1999 het "Reglement voor de subsidiëring van Gentse harmonieën en fanfares" goed. De Dienst Feestelijkheden voorziet in 2000 op haar begroting 300.000 frank voor de subsidiëring van uitzonderlijke muzikale intiatieven, de jongerenwerking van harmonieën en fanfares en de aankoop van instrumenten. Ook drumbands komen in aanmerking.

Elke muziekmaatschappij kan jaarlijks maximum 1 project indienen. Het subsidiebedrag wordt bepaald in functie van het belang van de activiteit, de begroting van het project, de subsidiëring door andere overheden en het beschikbaar budget van de Dienst Feestelijkheden binnen het begrotingsjaar. Voor de aankoop van instrumenten kan de subsidiëring maximum 20% bedragen.

Deze subsidiëring komt bovenop de subsidiëring door de vzw Bijlokeconcerten van de kioskconcerten op de Kouter. Ze is echter niet cumuleerbaar met een "projectsubsidie voor culturele projecten en activiteiten" van de Dienst Culturele Zaken.

De aanvragen mogen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stadhuis - Botermarkt 1, 9000 Gent.

De Dienst Feestelijkheden zorgt voor de administratieve behandeling van de aanvragen. Wie dat wil kan een kopie van het reglement opvragen bij dezelfde dienst.

Informatie

Dienst Feestelijkheden, Braemkasteelstraat 43, 9050 Gentbrugge, tel. (09)239 42 65 of (09)239 42 73 (Diana Neyt), fax (09)239 42 79, e-mail feestelijkheden@gent.be.

Zoekwoorden:

Deel: ' Dienst Feestelijkheden subsidieert Gentse harmonieen '
Lees ook