NIPO


Opmerkelijke opinies

8 april 1999

Dienstverleners vinden Amsterdam de slechtst bereikbare stad van Nederland

Over de bereikbaarheid van de Nederlandse steden lopen de meningen uiteen. Ontvangers van goederen in de stad zijn veel positiever over de bereikbaarheid van hun binnensteden dan de (zakelijke) dienstverleners aan de stad. Dit blijkt uit NIPO onderzoek waarvan de resultaten zijn gepresenteerd op het congres "Het Stadsinfarct, overlevingsplannen voor de stad".

Het NIPO heeft voor dit opinieonderzoek in opdracht van EVO, TLN, KNV en het Platform Stedelijke Distributie twee doelgroepen ondervraagd te weten: ontvangers van goederen in de stad (ondernemers, centrumbewoners en bezoekers) en dienstverleners aan de stad (verladers, logistieke dienstverleners, chauffeurs en de politiek). Aan hen is een aantal vragen voorgelegd over de problematiek die het vervoer in de steden veroorzaakt.

Bij de ontvangers in de stad ligt het percentage respondenten dat vindt dat binnensteden goed tot zeer goed bereikbaar zijn op 64%, terwijl dit percentage bij de dienstverleners niet boven de 33% uitkomt. Vervolgens is aan de dienstverleners gevraagd aan te geven welke Nederlandse stad naar hun mening het slechtst bereikbaar is. Circa 28% zet Amsterdam boven aan de lijst. Na Amsterdam volgt Utrecht (18%). Van de grote vier vindt men Rotterdam en Den Haag het best bereikbaar (beide 13%).
_________________________________________________________________

1 | Meningen over de bereikbaarheid van binnensteden
_________________________________________________________________

Grafiek bereikbaarheid binnensteden
_________________________________________________________________

Beter openbaar vervoer als oplossing voor het stadsinfarct Beide groepen zijn duidelijk van mening dat de bereikbaarheid van de steden kan worden verbeterd door op de eerste plaats het openbaar vervoer te verbeteren en het gebruik daarvan te stimuleren. Verder wijzen de respondenten vooral in de richting van een betere infrastructuur en verkeerscirculatie. De bevoorrading van de stad is duidelijk een zorg van de dienstverleners. De ontvangers in de stad zijn nog niet bekend met dit fenomeen. Meer parkeervoorzieningen wordt door 9% van alle respondenten genoemd. De ondernemers in de binnensteden voeren hier met 20% duidelijk de boventoon.

Winkels mogen onder geen beding verhuizen naar de rand van de stad Om de bereikbaarheid van de binnensteden te verbeteren, zal het goederenvervoer op een andere wijze moeten gaan plaatsvinden. De veranderingen die hiervoor nodig zijn, worden min of meer alleen aangedragen door de dienstverleners aan de stad. De ontvangers laten het wat dit betreft afweten: maar liefst 45% weet geen verandering naar voren te brengen. De dienstverleners geven veranderingen aan als kleinere vrachtwagens (26%), stadsdistributie (21%) en andere laad- en lostijden (18%). Overigens zegt 45% van de dienstverleners en 33% van de ontvangers bereid te zijn meer te betalen voor het vervoer als daardoor de files afnemen. Een oplossing die niet door de respondenten zelf wordt aangedragen, maar wel in de praktijk plaatsvindt, is het verplaatsen van de detailhandel naar de rand van de stad. Uit NIPO onderzoek komt naar voren dat zowel de dienstverleners als de ontvangers in grote getale tegen deze ontwikkeling zijn. Van de dienstverleners geeft 67% aan dat zij erop tegen zijn dat de winkels naar de rand van de stad verhuizen. Bij de ontvangers in de stad ligt dit percentage zelfs op 80%.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO vermelden. Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Matthijs de Gier (020-5225 919) en Charlotte Roelofs (020-5225 954)


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' Dienstverleners Amsterdam slechtst bereikbare stad '
Lees ook