DIERENBESCHERMING

Dierenbescherming teleurgesteld in exotendebat

Exotenbeleid: staatssecretaris Faber sterk onder vuur.

De Dierenbescherming is teleurgesteld over de uitkomst van het vandaag gevoerde debat in de Tweede kamer over de problematiek rond de import van exotische dieren. Ondanks grote druk vanuit de Tweede Kamer slaagde staatssecretaris Faber er niet in met adequate maatregelen te komen om de gigantische stroom dieren die ons land binnenkomt in te dammen. Ook de onduidelijkheid over de expertise van en samenwerking tussen controlerende instanties blijft voortbestaan. Of de eerder toegezegde intensivering van de controles op Schiphol daadwerkelijk is doorgevoerd, blijft de vraag. Faber komt hierop terug, zo meldde zij de Kamer. Voorts kon de staatssecretaris geen concrete toezeggingen doen over een afdoende opvang en quarantaine voor in beslag genomen dieren. Na het eekhoorn-drama heeft de Dierenbescherming hier bij herhaling voor gepleit. Faber wil hierover eerst in overleg treden met Schiphol en vervoerders.

Kamerbreed werd keiharde kritiek geuit op het beleid van Faber. Zo werd er grote zorg uitgesproken over het volume van de handel in exotische dieren. Ieder jaar passeren miljoenen tropische dieren onze grens via Schiphol. Faber kan deze stroom indammen door middel van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze wet kan paal en perk stellen aan het houden van exotische dieren door particulieren. Omdat zij hier echter geen uitspraken over heeft gedaan, blijft de import van miljoenen dieren per jaar mogelijk en zullen incidenten met dierentransporten blijven voortbestaan. Grote zorg was er bij de kamerleden ook over het gebrek aan controle en toezicht. Dit gebrek heeft te maken met de onduidelijkheid over de taakverdeling tussen AID, RVV, douane en marechaussee en met de prioriteiten die men stelt. Zo blijkt dat welzijnscontroles nauwelijks plaatsvinden en dat bij bepaalde diersoorten slechts in 1 van de ondeugdelijke transporten proces-verbaal opgemaakt wordt.
In tegenstelling tot de beweringen van staatssecretaris Faber bleek de AID niet op eigen initiatief toezicht te houden op de gezondheid en het welzijn van de ingevoerde dieren. Faber moet nu zo spoedig mogelijk in kaart brengen hoe en in welke mate het toezicht en de controle nu echt in de praktijk uitgevoerd worden.

De fracties vinden in tegenstelling tot de staatssecretaris dat de overheid verantwoordelijk is voor een goede quarantaine en eerste opvang op Schiphol voor in beslaggenomen dieren (zowel niet- bedreigde als bedreigde dieren). Bij geconstateerde fouten dienen dieren op de eerste plaats gerepatrieerd te worden. Dit is reeds jarenlang de uitdrukkelijke wens van de Kamer. Uit antwoorden van Faber echter blijkt dat van vele honderden zendingen dieren die in beslag genomen zijn, er in de afgelopen jaren slechts in één geval op bevel van de rechter dieren zijn gerepatrieerd. Faber beloofde hierover een protocol op te stellen waarin onder andere de repatriëring en de opvang duidelijk beschreven zullen worden. Daarnaast zegde de staatssecretaris toe een coördinatiepunt in te stellen die de repatriëring per geval onderzoekt en opvang coördineert. Tevens zal voor het eerst gestart worden met een registratie van geïmporteerde dierentransporten en in beslag genomen dieren.

Hoewel dit een klein stapje vooruit is, ligt de grootste problematiek bij de dieren die tot niet bedreigde soorten behoren. De Dierenbescherming meent dat het ook hiervoor noodzakelijk is dat opvang en repatriëring adequaat geregeld wordt. De opvangcapaciteit is verre van toereikend en de overheid dient eindelijk eens haar verantwoordelijkheid te nemen. Te beginnen bij een toereikende opvangfaciliteit en quarantaine op Schiphol. De staatssecretaris heeft dit toegezegd, maar afhankelijk gesteld van financiering door Schiphol en luchtvaartmaatschappijen. De Dierenbescherming vindt dat de overheid primair in deze kosten moet voorzien; zij is het immers die zorg behoort te hebben voor de dieren die zij vanuit haar toezichthoudende taak in beslag neemt.

Dierenbescherming
Mattheus Bleijenberg, woordvoerder
070-3142738 of 0622- 105392

24 jun 99 18:32

Deel: ' Dierenbescherming teleurgesteld in exotendebat '
Lees ook