LEI

persbericht / nr. 1665

4-oktober-2001

Dierenwelzijn en economie bijten elkaar niet

Melkveebedrijven die veel welzijnsmaatregelen hebben getroffen in de stal en in de veeverzorging, hebben in doorsnee geen hogere kostprijs van melk en geen lager gezinsinkomen dan andere bedrijven. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het LEI. Aandacht van de boer voor dierenwelzijn blijkt nogal eens samen te gaan met een hoge melkproductie en een gunstig saldo per koe. Beweiding kan ook bijdragen aan het welzijn. Bedrijven met veel beweiding hebben gemiddeld echter een hogere kostprijs en een lager saldo, maar dit hoeft niet voort te vloeien uit het beweiden als zodanig; het kan ook samenhangen met verschillen in bedrijfsomstandigheden en management.

Het onderzoek is gebaseerd op een in 2000 gehouden inventarisatie op 58 melkveebedrijven uit het Bedrijven-Informatienet. Daarbij is gezocht naar mogelijke samenhangen tussen enerzijds welzijnsvriendelijke maatregelen op het gebied van huisvesting, management en beweiding, en anderzijds gezondheidskosten en economische prestaties. Ook is aan de veehouders gevraagd hoe zij denken over het belang en de praktische inpasbaarheid van diverse welzijnsmaatregelen.

Uit de inventarisatie blijkt dat een hogere melkproductie per koe samengaat met hogere totale diergezondheidskosten, waaronder hogere kosten voor middelen op het gebied van stofwisseling en spijsvertering. Omdat bedrijven met veel beweiding een lagere melkproductie realiseren, liggen op deze bedrijven de diergezondheidskosten op een lager niveau. Bedrijven met weinig beweiding nemen geen extra welzijnsmaatregelen ter compensatie in de stal of in het management.

Veehouders die 'integratiegericht' zijn, dat wil zeggen extra oog hebben voor de natuurlijke omgeving en de maatschappij, hebben in doorsnee kleinere bedrijven en een lagere melkproductie per koe. Verwacht werd dat zij meer dan hun collega's aandacht zouden besteden aan dierenwelzijn. Dit blijkt wel op te gaan voor wat betreft de beweiding, maar niet voor andere welzijnsmaatregelen.

Deel: ' Dierenwelzijn en economie bijten elkaar niet '
Lees ook