Gemeente Asten


17-02-2003
Diesdonk, brief aan bewoners

Afgelopen week hebben alle bewoners van de Diesdonk deze brief ontvangen. hierin staat kort uitgelegd wat de achtergronden zijn van het overleg tussen Helmond en Asten en welke ontwikkelingen op dit moment spelen in de regio.

Zoals u uit de krant heeft kunnen vernemen, heeft afgelopen week een gesprek plaatsgevonden tussen delegaties van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Asten en Helmond over de Diesdonk. Met deze brief willen wij u informeren over de volgende zaken:
* waarom dit gesprek tot stand is gekomen;
* welke ontwikkelingen op dit moment allemaal spelen en die direct of indirect van invloed zijn op de toekomst van de Diesdonk;
* wat is daarbij het standpunt van de gemeente Asten;
* hoe nu verder?
Afgelopen maandag is de dorpsraad van Ommel geïnformeerd en met de actiegroep van buurtbewoners van de Diesdonk vindt de volgende week dinsdag een gesprek plaats.
Waarom een gesprek?
Dit najaar heeft demissionair minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken alle gemeentebesturen uit de regio uitgenodigd voor een gesprek. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de minister niet over wilde gaan tot gedwongen herindeling in de regio. Wel stelde de minister dat de gemeenten in de regio onderling hun problemen dienen op te lossen met betrekking tot wonen en werken. (aanwijzen toekomstige woningbouw- en industrielocaties). De minister hield daarbij wel een stok achter de deur; na 6 maanden (nu nog 3 maanden) komt hij poolshoogte nemen of en hoe het gemeentelijk overleg verloopt. Dit is de reden dat de verschillende gemeenten in de regio bij elkaar aan tafel zijn gaan zitten. Zo ook Asten en Helmond. (Overigens heeft Helmond de volgende week een overleg met Someren).
---

De Astense insteek is dat je beter kunt meepraten dan van de zijlijn toe te kijken hoe er over je gepraat gaat worden. Momenteel spelen er regionaal een aantal zaken die direct of indirect van invloed zijn op het gebied de Diesdonk. Dit is een belangrijke reden om bij alle overlegvormen betrokken te zijn om zo invloed te blijven uitoefenen
Regionale ontwikkelingen
In 2002 is het streekplan door de provincie vastgesteld. Het streekplan is een soort bestemmingsplan maar dan op provinciaal niveau In het streekplan is aangegeven waar woningbouw industrie natuur en recreatie dienen te komen. In het streekplan is het gebied Diesdonk bestemd als stedelijk regio Eindhoven-Helmond. Verder is in onze regio de reconstructiediscussie in volle gang. Dit proces bevindt zich thans in een fase waar gemeenten, provincie en belangenorganisaties zich moeten uitspreken waar wat mogelijk is met betrekking tot intensieve landbouw, natuur en recreatie etc.
Aangezien op de Diesdonk verschillende claims liggen (waterberging, natuur, landbouw en recreatie) is men tot op heden niet tot een besluit gekomen over de toekomst van de Diesdonk. Uiteindelijk zal er op korte termijn in de reconstructieplannen een uitspraak moeten komen wat nu de bestemming van de Diesdonk zal zijn.
Binnen de regio Eindhoven wil men voor november ook duidelijkheid hebben over de mogelijkheid tot woningbouw en industrie in de regio. De gemeentebesturen in de regio willen een gedetailleerde invulling geven van het provinciaal streekplan. Vanuit deze hoek wordt dus ook gevraagd om duidelijkheid omtrent de Diesdonk. Kortom, vanuit diverse (regionale en provinciale) overleggroepen wordt een duidelijk standpunt verwacht rondom de Diesdonk. Helmond en Asten verschillen regionaal van mening. Toch leven wij niet op een eiland en zullen wij gelet op alles wat in de regio speelt, een strategie moeten kiezen. Vanuit de raad is een duidelijk standpunt gegeven en dit zal leidraad zijn in onze gesprekken. Standpunt gemeente Asten
De gemeente Asten heeft altijd gezegd tegen een gedwongen herindeling te zijn. In alle gesprekken (zo ook de vorige week met Helmond) is aangegeven dat de Diesdonk een gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden is met een sterke recreatieve bestemming. Bovendien is dit gebied een potentieel waterbergingsgebied door de loop van de Astense Aa. In het gesprek hebben wij wederom aangegeven dat vanuit onze optiek Helmond nooit duidelijk heeft aangetoond dat er daadwerkelijk een concrete behoefte aan industrieterrein is. Op het huidige BZOB ligt immers nog voldoende terrein braak.. Een andere ontwikkeling is de aanleg van een snelweg ten oosten van Eindhoven die aansluit op de A67. Een van de opties is de verbreding van de N279. Dit zou kunnen leiden tot een andere locatie voor toekomstige industrie.
Hoe nu verder
Het gemeentebestuur van Helmond heeft aangeven op korte termijn te komen met een notitie waarin zij haar argumenten zal onderbouwen. Afhankelijk daarvan zal het college en de raad een standpunt bepalen. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij naar de mening van belanghebbenden luisteren. Als de nota verschijnt zullen wij op korte termijn een informatieavond houden in Ommel om ons oor bij u te luister te leggen over de te varen koers. Tot slot
Wij hebben geprobeerd u met deze brief zo volledig mogelijk te informeren. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op. Contactpersonen zijn de heer P. Greijn, gemeentevoorlichter en/ of mevrouw M. van Erp, medewerkster Bestuurszaken tel. 0493-671204 of 0493-671207. Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van A s t e n,
de secretaris, de wnd. burgemeester,
dhr. drs. H.G.J. van den Boorn mw. dr. J.W. Kersten

Deel: ' Diesdonk, brief aan bewoners Asten '
Lees ook