Hans Dijkstal in Leeuwarden: jeugdbeleid hoger op politieke agenda

Het kabinet laat nog te weinig zien op het gebied van het jeugdbeleid. Hans Dijkstal presenteerde op een verkiezingsbijeenkomst in Leeuwarden een aantal voorstellen voor de jeugdzorg:

" Juist op het punt van de sociale infrastructuur (dak- en thuislozen, jeugdzorg, verslavingszorg) heeft het kabinet nog weinig concreets laten zien.

In het regeeraccoord staat dat ´voor een minderheid van de jeugd, zo´n 10 à 15% de vooruitzichten minder gunstig´ zijn. Het gaat dan om gezinsproblemen, leerproblemen, aanpassingsmoeilijkheden, schooluitval, kindermishandeling, jeugdcriminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek.

Hierin mogen en willen wij niet berusten! Er is veel goede wil en er zijn extra middelen. Echter, er is nog te weinig concreet resultaat!

De VVD wil de jeugdzorg hoger op de politieke agenda. Daarom doet de VVD de volgende voorstellen:

- De jeugdhulpverlening moet beter worden toegesneden op de etnisch-culturele verschillen

- De samenwerking met allochtone zelforganisaties moet worden gestimuleerd.

- De provincies moeten meer bevoegdheden krijgen bij de bureaus voor jeugdzorg

- Een strafrechtelijke variant (jeugdreclassering, kinderbescherming, HALT-bureaus) in het kader van het project ´Justitie in de buurt´.

Er moet meer aandacht worden besteed aan vernieuwing, gebaseerd op een grotere eigen verantwoordelijkheid van ouders en jongeren.

Ik wil ook aandacht besteden aan de brede buurtschool of vensterschool. De opgave is die maatschappelijke functies te integreren zonder extra belasting van het onderwijzend personeel. De kerntaak van het onderwijs ligt immers in het overdragen van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. De school werkt in het verlengde daarvan. We moeten waken voor een verdere taakverzwaring. Het onderwijs heeft wél een signalerings- en verwijsfunctie, naar ouders, maatschappelijke organisaties en overheidsdiensten.

De VVD staat voor een lokaal onderwijsbeleid en lokaal/provinciaal jeugdbeleid. Dit laat onverlet dat elke instelling een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ondoorzichtige structuren zijn niet in het belang van het kind op school of een kind in de knel.

Gisteren heeft PvdA-fractievoorzitter Melkert gezegd dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terugkeren naar hun eigen land. Ik wil daar het volgende over zeggen.

Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Jarenlang heeft Frits Bolkestein gelijk gehad in het aan de orde stellen van het asielzoekersvraagstuk en met zijn voorstellen om dit probleem op te lossen. Vanaf de Algemene Beschouwingen in september hebben fractiegenoot Henk Kamp en ik geprobeerd gelijk te krijgen. Daarom vind ik het een goede zaak dat de PvdA nu deze eerste stap heeft gezet. "

18 februari 1999

Deel: ' Dijkstal jeugdbeleid hoger op politieke agenda '
Lees ook