Provincie Overijssel

Zwolle, 7 juli 1999

GS KEUREN DIJKVERSTERKINGSPLAN ZWARTSLUIS-KADOELERSLUIS GOED

GS verlenen goedkeuring aan het dijkversterkingsplan Zwartsluis-Kadoelersluis van het waterschap Wold en Wieden. Belangrijkste onderdeel van het dijkversterkingsplan is de verplaatsing van het tracé van de waterkering in Zwartsluis naar de provinciale rondweg N331. Dit betekent dat in de monding van de Whaa een keersluis komt. Om het werk goed te kunnen uitvoeren is het volgens het waterschap noodzakelijk dat een deel van de bomen langs het Zwarte Water wordt gekapt. Omdat heel recent nieuwe inzichten zijn ontstaan over de aanwezigheid van bomen in of nabij een dijktalud, verzoeken GS het waterschap Wold en Wieden om dit onderdeel van het plan nog eens kritisch onder ogen te zien.
Het te verbeteren dijktraject maakt onderdeel uit van het project Dijkversterking Achter Ramspol (DAR) dat in het kader van het landelijke Deltaplan Grote Rivieren wordt uitgevoerd. Het is het eerste tracé dat nu is goedgekeurd. De overige "DAR voorstellen" zijn nog in voorbereiding. De totale kosten van dit dijkverbeteringsplan worden geraamd op f. 5,3 miljoen. In totaal wordt in de periode 1995 - 2001 voor een bedrag van ruim f. 350 miljoen geïnvesteerd in het verbeteren van de Overijsselse waterkeringen. De provincie verwacht dat het plan Zwartsluis-Kadoelersluis uiterlijk eind 2000 gerealiseerd is.

Deel: ' Dijkversterkingsplan Zwartsluis-Kadoelersluis goedgekeurd '
Lees ook