Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

23-02-99, nr. 99-18

Wageningse opleiding Bodem, Water en Atmosfeer krijgt dikke voldoende

Het studierendement van de studenten die in Wageningen de opleiding Bodem, water en atmosfeer volgen, is goed tot uitstekend en ook de arbeidsmarkt-vooruitzichten zijn gunstig. Bovendien is het een compliment waard dat de instroom van nieuwe studenten in Wageningen constant is gebleven of zelfs is toegenomen. Dit in tegensteling tot vergelijkbare opleidingen van andere universiteiten. Dit zijn enkele conclusies van de internationale visitatiecommissie Aardwetenschappen. Het rapport van de commissie werd vandaag aangeboden aan prof.drs. M.H. Meijerink, voorzitter van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Universiteiten). De commissie onderzocht 9 opleidingen van zes universiteiten.

Aanbevelingen
Behalve waardering had de visitatiecommissie ook aanbevelingen voor de opleiding Bodem, water en atmosfeer, die dit jaar zijn tienjarig bestaan viert. Zo zijn er wel goede instrumenten aanwezig voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, maar worden ze niet optimaal benut. De commissie pleit onder meer voor de aanstelling van een Opleidingsdirecteur - een 'gezaghebbende en gezichtsbepalende hoogleraar die verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de opleiding als geheel'.

Meer vrouwen in de staf
Door het studieprogramma strakker in te richten met minder 'inleidende' vakken en minder leerwegen, zou de evenwichtigheid qua breedte en diepte kunnen verbeteren. Een ander punt waar volgens de commissieleden winst is te behalen, betreft het mondeling presenteren door studenten. En, vroegen zij zich af, zou het gezien het feit dat het aantal studenten al jarenlang voor ca. dertig procent uit vrouwen bestaat, dat ook niet zichtbaar mogen zijn in de staf? Dat geldt trouwens ook voor de andere universiteiten.

Arbeidsmarkt
Binnen een jaar na hun afstuderen heeft 93% van de jonge ingenieurs een baan gevonden. Uit het onderzoek onder afgestudeerden dat in Wageningen al jarenlang plaatsvindt, blijkt dat bij de afgestudeerden een duidelijk relatie naar inhoud en niveau bestaat tussen de gevolgde opleiding en hun baan. De commissie kan dan ook niet anders dan vaststellen dat de opleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie: afdeling voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Behandeld door Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177 of (thuis) 0318-415877.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Dikke voldoende Wageningse opleiding Bodem, Water, Atmosfeer '
Lees ook