Rijksuniversiteit Groningen


Dimensie 'tijd' in zakenrecht niet langer problematisch

Voor juristen kan de factor tijd soms veel hoofdbrekens kosten. In het zakenrecht heeft men nog altijd veel moeite met juridische figuren als 'levering van toekomstige goederen', 'levering onder eigendomsvoorbehoud' en 'overdracht onder ontbindende voorwaarde'. Men spreekt zelfs wel van 'de meest technische en lastige fenomenen' in het goederenrecht. Ten onrechte, stelt mr. J.H.M. van Swaaij. In zijn proefschrift laat Van Swaaij zien dat de problemen worden veroorzaakt door het feit dat zijn collega-juristen tot nu toe niet beseften dat het hier om nieuwe fenomenen gaat, die het nieuwe Burgerlijk Wetboek uit 1992 met zich bracht. Met dit wetboek is een nieuw, tweede normaaltype beschikking geïntroduceerd: 'de beschikking met temporele scheiding'. Dat heeft men zich volgens Van Swaaij nog niet gerealiseerd. Als vanzelf is men blijven werken met het (gedateerde) referentiekader van het Burgerlijk Wetboek van 1838 met zijn stelsel van samenval in de tijd. In zijn boek schetst hij het referentiekader van het huidige Burgerlijk Wetboek, inclusief de temporele dimensie in het zakenrecht. Een eye-opener? "Wie eenmaal onderkent dat het om een nieuwe rechtsfiguur gaat", voorspelt Van Swaaij, "kan de fenomenen betrekkelijk eenvoudig doorgronden en hoeft met notoire complicaties als 'tussentijds beslag en faillissement' in de komende eeuw niet te worstelen". Men kan dus de huid van de beer die men nog schieten moet niet alleen al verkopen; men kan het ook zo regelen dat de koper vanzelf eigenaar is op het moment dat de jager de beer doodt.

Van Swaaij (Raalte, 1965) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Privaatrecht en notarieel recht van de RUG. Van Swaaij is tegenwoordig cassatieadvocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten & notarissen in Den Haag

Datum en tijd

donderdag 13 januari 2000, 14.15 uur

Promovendus

J.H.M. van Swaaij, tel. (070)348 87 50/348 87 00 (werk)

Proefschrift

Beschikken en rechtsovergang. De temporele dimensie van de overdracht: levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomskrijging voorbehoud en levering onder voorbehoud

Handelsuitgave

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag; tel. (070) 330 70 32; f 85,-; ISBN 90-5454-330703-2

Promotor

prof.mr. C.J.H. Brunner

Faculteit

rechtsgeleerdheid

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Dimensie 'tijd' in zakenrecht niet langer problematisch '
Lees ook