Ministerie van Financien

Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

Besluit 2 oktober 2001, nr. RTB2001-3392M, Stcrt. nr. 193

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Gelet op artikel 2, derde lid van het Besluit luchtwaardigheid.

Artikel 1


1. Het hoofd van de Belastingdienst/Douane district Hoofddorp is gemachtigd tot het nemen van besluiten inzake het al dan niet onder voorwaarden verlenen en het intrekken van ontheffingen, bedoeld in artikel 2, derde lid van het Besluit luchtwaardigheid.


2. Een afschrift van de in het eerste lid bedoelde besluiten wordt gezonden aan de aanvrager alsmede aan de beheerder van het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen.

Artikel 2

Het hoofd van de Belastingdienst/Douane district Hoofddorp is gemachtigd de in artikel 1 gegeven bevoegdheid, al dan niet geclausuleerd, te doen uitoefenen door onder hem werkzaam zijnde functionarissen.

Artikel 3

De ondertekening van de in artikel 1 bedoelde besluiten luidt:

De staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

Het hoofd van de Belastingdienst/ Douane district Hoofddorp,

Artikel 4

De ondertekening van de in artikel 2 bedoelde besluiten luidt:

De staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

Het hoofd van de Belastingdienst/ Douane district Hoofddorp, Loco

Artikel 5

Deze regeling treedt op 15 oktober 2001 in werking.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling douaneformaliteiten luchtvaartuigen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling vervangt de regeling van 22 december 1989, nr. D89/3662.

Toelichting

In het Besluit luchtwaardigheid is geregeld dat ten behoeve van de inschrijving in het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen moet verifiëren dat aan de douaneformaliteiten is voldaan. De Minister van Financiën kan ontheffing verlenen van deze
douaneformaliteiten. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Bij het niet nakomen daarvan kan de Minister van Financiën de ontheffing intrekken.

Deel: ' Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst '
Lees ook