Persbericht
Amsterdam, 20 mei 1999

DENKTANK VRIJHEID VAN WETENSCHAP
SISWO-directeur dr. H.G. de Gier stelt voor een denktank te vormen die kwalitatieve en procedurele richtlijnen gaat formuleren om de vrijheid van wetenschap te garanderen en te voorkomen dat die vrijheid bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het geding komt. De denktank moet multidisciplinair worden samengesteld en alle partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, dienen erin vertegenwoordigd te zijn. Onderzoekers en bestuurders uit de universitaire wereld, vertegenwoordigers van zakelijke onderzoeksbureaus, opdrachtgevers van onderzoek en bestuurders van beroepsverenigingen moeten er deel van uitmaken.

Als wetenschappelijke onderzoekers een boodschap brengen die hun superieuren of hun opdrachtgever onwelkom is, worden er niet zelden pogingen ondernomen hen monddood te maken. In het onlangs verschenen boek De Onwelkome Boodschap, of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt, geschreven door André J.F. Köbben en Henk Tromp, wordt een groot aantal affaires op dit gebied geanalyseerd die zich recent in Nederland hebben voorgedaan. Opvallend is daarbij het isolement waarin de onderzoeker geraakt als hij opkomt voor de waarheid. Zo iemand kan onder meer zijn toevlucht nemen tot de pers, of als het een overheidsinstelling betreft, de Tweede Kamer. Dit leidt ertoe dat zijn zaak (landelijke) bekendheid krijgt. Maar de auteurs laten zien dat het een tweesnijdend zwaard is: zo'n actie wordt in ieder geval door zijn superieuren, soms door zijn hele omgeving, als onwelgevallig gezien. In enkele gevallen worden via de rechter schadevergoedingen geëist. De Gier is van mening dat de wetenschappelijke wereld deze signalen serieus moet nemen en zelf initiatieven moet nemen die garanderen dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek openbaar gemaakt worden. Het moet mogelijk zijn richtlijnen te formuleren die voorkomen dat welke partij dan ook in het onderzoek benadeeld wordt of onrechtmatig behandeld wordt.

Forumdiscussie 'De onwelkome boodschap'
SISWO / Instituut voor Maatschappijwetenschappen en FACTA sociaal-wetenschappelijk magazine organiseren op dinsdag 25 mei (14.00-16.30 uur; SISWO, Plantage Muidergracht 4, Amsterdam) een forumdiscussie over De Onwelkome Boodschap. Onder leiding van dr. H.G. de Gier, directeur van SISWO / Instituut voor Maatschappijwetenschappen, discussiëren Köbben en Tromp met vertegenwoordigers uit de wereld van wetenschap (onderzoekers) en beleid (opdrachtgevers), en met de zaal.

Forum:
Prof. dr. A.J.F. Köbben, auteur, emeritus hoogleraar, voorzitter algemeen bestuur Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (LISWO) Drs. H. Tromp, auteur, adjunct-directeur LISWO
Drs. J.H.M. Kok, directeur van de Directie Analyse en Onderzoek (A&O), Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dr. R.A. Visser, Hoofd Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie
Prof. dr. P. Nijkamp, hoogleraar in de regionale economie en economische geografie, Vrije Universiteit, voorzitter van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) en lid van het Dagelijks bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Prof. dr. R.J. van der Veen, hoogleraar bestuurssociologie, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente
Dr. M. Hisschemöller, senioronderzoeker bij het Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit
Voorzitter: Dr. H.G. de Gier.

Persvertegenwoordigers zijn van harte uitgenodigd om de forumdiscussie bij te wonen. Dr. H.G. de Gier is beschikbaar voor een vraaggesprek (overdag te bereiken via tel. 020-5270600, ’s avonds en in het weekend tel. privé 030-2541379).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met drs. Jacqueline Maenhout, tel. 020-5270645, e-mail: maenhout@siswo.uva, of met drs. Otto Nuys, tel. 020-5270621, e-mail: nuys@siswo.uva.nl

Deel: ' Discussie Denktank moet vrijheid van wetenschap garanderen '
Lees ook