Gemeente Apeldoorn

Donderdagavond (30 januari) discussie in gemeenteraad Apeldoorn over Diftar

De gemeenteraad van Apeldoorn discussieert morgen (donderdagavond 30 januari) over het al dan niet verstrekken van aanvullend krediet van 1 870 000 miljoen euro voor ondergrondse restafvalcontainers. Dit krediet is nodig voor de invoering van Diftar in de hoogbouw. In de commissie Leefomgeving, Bestuur en Middelen van negen januari jongstleden bleek tussen de fracties een grote verdeeldheid te bestaan over dit onderwerp.

Deel afvalstoffenheffing verbonden aan huishoudelijk verbruik Tijdens de commissievergadering bleken vooral vragen te leven over de Diftar voorzieningen voor hoogbouw. In 2000 heeft de raad gekozen voor een systeem waarin huishoudens naast het vaste collectieve deel van afvalstoffenheffing betalen voor de hoeveelheid aangeboden afval. Om technische en financiële redenen is toen besloten voor de volume-frequentie- methode. Het huishoudelijk gebruik wordt in dit systeem berekend aan de hand van het aantal keren dat de huisvuilcontainer wordt aangeboden.

Gevolgen voor hoogbouw
Voor hoogbouwbewoners vindt registratie plaats door het aantal keer dat afval in het verzamelsysteem wordt aangeboden. In de berekening gaat de gemeente er van uit dat per aanbieding gemiddeld circa vijf kilo huisvuil wordt gestort. Belangrijke vraag in de discussie is nu of bij de invoering van Diftar in hoogbouw een financieel nadeel zou ontstaan voor ouderen en gehandicapten, omdat deze doelgroepen nu het afval in kleinere hoeveelheden per keer aanbieden. Burgemeester en wethouders stellen dat hoogbouwbewoners in de praktijk niet meer gaan betalen omdat zij in de praktijk gemiddeld minder afval aanbieden. Een tweede vraag is of het overgaan op het aanbieden van afval in een ondergrondse systeem niet leidt tot een achteruitgang in het gemak van aanbieden. Vooral ouderen en gehandicapten zijn bezorgd dat de loopafstand naar het ondergrondse systeem groter wordt.

Verantwoorde investering?
Naast deze vragen draait het er morgen om of een meerderheid van de gemeenteraad deze extra investering verantwoord vindt. Daarbij kijkt de raad zowel naar afspraken uit het verleden als naar de onzekerheden in de toekomst. Als de invoering van het systeem doorgaat zal een proefperiode van minimaal één jaar gelden.

Einde persbericht

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Zoekwoorden:

Deel: ' Discussie in gemeenteraad Apeldoorn over Diftar '
Lees ook