Provincie Utrecht

Persbericht

Discussie over nieuw milieubeleidsplan van start

24-05-2002
Met de vaststelling van de discussienota hebben GS het startsein gegeven voor het externe overlegtraject over het nieuwe milieubeleidsplan. De discussienota vormt de basis voor het overleg van de provincie met gemeenten, samenwerkingspartners en tal van maatschappelijke instellingen die bij de uitvoering van het plan een rol spelen. Op 28 juni vindt een bestuurlijke discussiebijeenkomst plaats over de ambities voor het nieuwe plan.

De provincie moet een Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) opstellen. Het PMP is een integraal strategisch plan dat richting geeft aan ontwikkelingen op milieugebied. Het huidige plan liep oorspronkelijk tot en met 2001, maar is eind vorig jaar met 2 jaar verlengd. Daardoor loopt het nieuwe plan - dat de periode 2004 tot en met 2007 beslaat en een doorkijk biedt naar 2015 - gelijk op met de andere strategische plannen van de provincie Utrecht.

Lessen uit het huidige plan
Bij de voorbereidingen voor het nieuwe PMP en de opstelling van deze discussienota is volgens milieugedeputeerde Rombouts rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van het huidige plan. Daaruit bleek onder meer dat de doelstellingen in het huidige plan niet helder genoeg zijn en dat er een beperkt inzicht bestaat in de mate waarin concrete projecten bijdragen aan de oplossing van milieuproblemen en aan (landelijke) milieudoelen. Mede hierdoor kwam de uitvoering van het plan traag op gang. In het nieuwe plan zullen de aansluiting met het landelijke beleid beter naar voren komen, belooft Rombouts.

Het kader voor integratie tussen de verschillende strategische provinciale plannen ligt vast in een gezamenlijk hoofdstuk dat voor de vier plannen is geschreven. Bij de uitwerking van de verschillende thema's worden dwarsverbanden tussen de plannen nader uitgewerkt. In een aantal gevallen betekent dit dat de discussie met partners over milieuthema's niet in het kader van het PMP maar in een ander verband plaatsvindt. Ruimtelijke gevolgen van milieuaspecten staan bijvoorbeeld in het Streekplan.

Kaders stellen
Het PMP is een integraal, afgewogen plan met een kaderstellend karakter. "Dit betekent", aldus Rombouts, "dat andere beleidsvelden rekening moeten houden met de uitgangspunten en doelen van het milieubeleidsplan. Natuurlijk gaan we daarbij na wat voor andere beleidsterreinen haalbaar is, maar we formuleren de doelstellingen wel vanuit het milieubelang. Want alleen zo kunnen we adequaat tot afstemming met andere beleidsvelden komen zonder dat het milieubeleid onherkenbaar wordt of ondersneeuwt."

Vijf thema's
De discussienota is bedoeld om de discussie met samenwerkingspartners over het nieuwe PMP aan te gaan. Met het PMP wil de provincie veroorzakers van milieudruk aanspreken om een bijdrage te leveren aan de milieudoelstellingen. Daarom geeft de nota per thema en doelgroep een beschrijving van de stand van zaken, de belangrijkste trends en problemen, gevolgd door een provinciaal voorstel voor de aanpak van het probleem. De thema's in het nieuwe PMP zijn: voorraadbeheer, lucht, bodem, verstoring en externe veiligheid. Bij de keuze voor deze thema's hebben gedeputeerde staten rekening gehouden met de speerpunten die gemeenten hanteren in hun milieubeleid.

De thema's in de discussienota dekken niet het volledige milieuterrein. Dat is een bewuste keuze. In deze nota staan alleen actuele thema's. Onderwerpen waarvoor recent beleidsnota's zijn vastgesteld blijven hier dus buiten beschouwing. Ook de thema's die op dit moment nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd, komen niet in deze nota aan de orde, maar worden in het ontwerp-PMP uitgewerkt. Inspraak over deze onderwerpen blijft dus mogelijk. Ten slotte staan ook beleidsvoornemens die de provincie zelfstandig uitvoert, bijvoorbeeld op grond van wettelijke taken en verantwoordelijkheden, niet in de discussienota.

Doelgroepen
De belangrijkste veroorzakers van milieudruk (doelgroepen) worden aangesproken om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen. Het beleid voor de verschillende thema's wordt uitgewerkt voor vier verschillende doelgroepen: wonen en consument, bedrijven, verkeer en landbouw, als belangrijkste gebruiker van het landelijk gebied. Naast de genoemde doelgroepen vormen gemeenten een belangrijke gesprekspartner in de discussie. Zij kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de milieukwaliteit binnen de genoemde thema's en vormen vaak een belangrijke schakel naar de doelgroepen.

Vervolgtraject
Met de publicatie van de discussienota start het externe overleg over de beleidsvoornemens met partners en doelgroepen van het milieubeleid. Dit omdat de uitvoering van het milieubeleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de provincie en haar partners.

De discussienota wordt begin juni 2002 toegezonden aan alle samenwerkingspartners. In een bestuurlijke workshop op 28 juni worden vertegenwoordigers van alle gemeenten en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om met de provincie in discussie te gaan. Daarnaast krijgt iedereen de gelegenheid schriftelijk te reageren op de discussienota. Dat kan tot en met 19 juli 2002. De provincie stelt daarna een impressie van de resultaten van de workshop en de schriftelijke reacties op. Deze worden verwerkt in het ontwerp-PMP, dat eind dit jaar zal worden vastgesteld. Dit ontwerp zal het provinciebestuur begin volgend jaar opnieuw met alle partners en doelgroepen bespreken. Daarna start het formele inspraaktraject, waarna het plan eind 2003 wordt vastgesteld. Het nieuwe PMP zal gelden vanaf 2004.

De statencommissie Water en Milieu bespreekt de discussienota voor het PMP op 27 mei aanstaande.

Meer informatie: Karin Obdeijn, telefoon 258 2192 of Karin.Obdeijn@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Discussie over nieuw milieubeleidsplan Utrecht van start '
Lees ook