CDA


Discussienota 'Nieuwe Buren Nieuwe Verantwoordelijkheden'

Aan alle belangstellenden voor het Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving.

Toen ik in CD/Actueel van 14 augustus 1999 de oprichting van een Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving bepleitte, had ik nooit kunnen vermoeden dat het idee zoveel reacties zou opleveren.

In het artikel constateerde ik dat de politieke hoofdstromingen nauwelijks in staat zijn om de echte grote thema?s op het spoor te komen, laat staan ze te concretiseren in lange termijnbeleid. Ik denk daarbij aan de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst zoals het mondiale milieuvraagstuk, de relatie arm-rijk (Noord-Zuid) en de toekomst van onze Nederlandse multiculturele samenleving.

Vanuit religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde visies kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het omgaan met die grote maatschappelijke kwesties van de toekomst. Vandaar het initiatief van het Centrum dat religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde mensen bijeen wil brengen om deze vraagstukken in een open dialoog vanuit hun (gelovig of levensbeschouwelijk) engagement gezamenlijk te benaderen.

Zoiets kan niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet van ?onderop? vorm krijgen. In het hele land zullen er regionale en lokale centra worden opgezet. De groepen zullen verspreid over het land bijeenkomen. Het Centrum zal tenslotte geen ?vaste? plek kennen.

Het eerste thema waarmee het Centrum zich dit jaar zal gaan bezighouden is de toekomst van de multiculturele samenleving of beter gezegd van de Nederlandse samenleving. Een discussie die in de afgelopen weken extra actueel is geworden door verschillende publicaties in de media. In de discussienotitie die u hierbij aantreft wordt een aanzet gegeven voor een dialoog over dit thema. Immers, juist in onze benadering is integratie niet een eenzijdig proces maar een proces dat van beide kanten moet komen. Vragen die in de gesprekken het komende jaar aan de orde zullen komen hebben betrekking op concrete sociaal-culturele en rechtsstatelijke vraagstukken.

De discussienotitie is goed bruikbaar voor de opzet van regionale en lokale discussiegroepen binnen en buiten het CDA. Naar aanleiding van de centrale gespreksonderwerpen die tijdens de startbijeenkomst van 7 maart jl. in de discussie aan de orde kwamen zullen aanvullende discussiehandleidingen worden opgesteld die als bijlage bij deze discussienotitie zullen worden gevoegd.

Het eerste themajaar van het Centrum wordt afgesloten met een bijeenkomst in De Rode Hoed in Amsterdam op donderdag 23 november 2000.
Nadere informatie daarover volgt in de Nieuwsbrief, maar ik raad u aan deze datum alvast in uw agenda te reserveren. De verschillende activiteiten die in de komende periode worden georganiseerd in het kader van het Centrum zullen worden gepubliceerd in een Nieuwsbrief en op Internet. Uiteraard zullen in deze Nieuwsbrief ook de resultaten van discussiebijeenkomsten worden opgenomen. Ik wens u een uitdagende, maar vooral ook inspirerende discussie toe.

Met vriendelijke groet,

Marnix van Rij

Deel: ' Discussienota 'Nieuwe Buren Nieuwe Verantwoordelijkheden' '
Lees ook