Jaarresultaten - 27/02/2003

Distrigaz - Jaarresultaten 2002

Jaarresultaten 2002

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003


· Tweede boekjaar van het nieuwe Distrigas NV. Eerste boekjaar op basis van een volledig jaar.


· Stijging aardgasverkoop (+ 8,8%) in vergelijking met 2001
· In België daalt de verkoop aan de openbare distributie (-3,4%) vooral omwille van de weersomstandigheden, ondanks de toename van het aardgasaandeel op de residentiële verwarmingsmarkt.

· De stijging van de verkoop in Europa overtreft het verlies van marktaandeel op de Belgische markt.


· Resultaten

· Aandeel van de groep in het geconsolideerd nettoresultaat: 68 miljoen
· Voorstel tot nettodividend per aandeel: 23,01

· Versnelde opening van de aardgasmarkten in België en in Europa.
Inhoud

1. Aardgasverkoop 1 2. Competitiviteit van de aardgasprijzen 3 3. Resultaten 4 4. Markante feiten 6 5. Versnelde opening van de aardgasmarkt 7

1. Aardgasverkoop

Ondanks de moeilijke conjunctuur en de versnelde opening van de Belgische aardgasmarkt, heeft Distrigas voor de tweede maal op rij de kaap van 20 miljard verkochte m³ overschreden. Het verlies van marktaandeel op de thuismarkt wordt ruimschoots gecompenseerd door een toename van de verkoop in West-Europa, een groeiende markt waarin Distrigas een aandeel van minstens 5% beoogt te behouden.

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 1 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003

Algemeen is de aardgasverkoop gestegen met 8,8 % in vergelijking met 2001. Op te merken valt dat 2002 het eerste volledige activiteitsjaar is van het "nieuwe" Distrigas*. Om de vergelijking te vergemakkelijken, worden voor 2001 ook de verkoopcijfers over 12 maanden vermeld.

Aardgasverkoop 2002 2001 2002/2001 Aandeel in (in 1.000 MWh) verkoop 2002 Openbare distributie 78.052 80.809 -3,4 % 29 % Huishoudelijke, tertiaire en ambachtelijke sectoren 65.168 67.938 -4,1 % 24 % Industriële eindverbruikers 12.884 12.871 +0,1 % 5 % Rechtstreekse industriële klanten 54.100 52.112 +3,8 % 20 % Elektriciteitsproductie 38.733 37.480 +3,3 % 15 % Verkoop buiten België en trading 95.224 74.164 +28,4 % 36 % Totaal 266.109 244.565 +8,8 % 100 %

Totaal in miljard m³ 22,9 21 (1m³(n) = 0,01163 MWh)


* Anticiperend op de Europese richtlijn werd de geïntegreerde aardgasonderneming Distrigas eind 2001 gesplitst in twee ondernemingen: het nieuwe Distrigas en Fluxys. Het nieuwe Distrigas heeft als kernactiviteit de handel in aardgas en in internationale transportcapaciteit. Fluxys richt zich op het transport en de opslag van aardgas, alsook op LNG-terminalling in België.

Verkoop in België

1. Verkoop aan de distributie-intercommunales in België
- Huishoudelijke, tertiaire en ambachtelijke sector: - 4,1% De huishoudelijke, tertiaire en ambachtelijke klanten van de openbare distributie hebben 65,17 mln MWh verbruikt, een daling van 4,1% in vergelijking met 2001. Dit is vooral te wijten aan de weersomstandigheden: 2002 was namelijk 15% warmer dan een normaal jaar (gemiddelde van de laatste dertig jaar).
De verkoop daalde ondanks de toename van het aardgasaandeel op de residentiële verwarmingsmarkt dat thans 44% bedraagt, in vergelijking met 43% voor huisbrandolie. Op tien jaar tijd is het aantal aardgasverbruikers in dit marktsegment met 400.000 gestegen.


- Industriële verbruikers: status-quo
In 2002 bedroeg het verbruik van de industriële klanten bij de openbare distributie 12,88 mln MWh, een status-quo in vergelijking met de twee vorige boekjaren en dit ondanks een moeilijke conjunctuur.

2. Rechtstreekse verkoop aan industriële klanten in België: + 3,8 % De verkoop door Distrigas aan industriële klanten steeg tot 54,10 mln MWh, een stijging van 3,8% in vergelijking met 2001. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de concurrentie- en

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 2 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003

milieuvoordelen van aardgas. Aardgas bevond zich inderdaad gedurende een groot deel van het jaar in een gunstige concurrentiële positie t.o.v. andere brandstoffen, dankzij de daling van de aardgasprijzen vanaf eind 2001.

3. Verkoop voor elektriciteitsproductie in België: + 3,3% De verkoop voor elektriciteitsproductie bereikte 38,73 mln MWh, een stijging met 3,3% in vergelijking met 2001. In 2002 was aardgas als brandstof goed voor de productie van 16.479 GWhe, tegenover 14.762 GWhe in 2001.

Verkoop buiten België en trading: + 28,4%

Distrigas zet haar groei op de West-Europese markten verder, vooral in Frankrijk, waar meerdere industriële vestigingen voor Distrigas hebben gekozen als aardgasleverancier. De leveringen aan haar grootste Franse industriële klant, de chemiereus Rhodia, afgesloten in 2001 voor een periode van vijf jaar, namen een aanvang begin 2002. Distrigas heeft in 2002 opnieuw aardgas geleverd aan energiebedrijven in Duitsland, Spanje en Italië. De verkoop aan Soteg, voor de bevoorrading van het Groothertogdom Luxemburg, is op hetzelfde niveau gebleven als in 2001.

De verkoop via trading (arbitrage) op de spotmarkten van Bacton en Zeebrugge kende een verdubbeling tussen 2000 en 2001 en bleef ook in 2002 verder stijgen.

2. Competitiviteit van de aardgasprijzen

In 2002 lag de aardgasprijs algemeen genomen gunstig ten opzichte van de andere brandstoffen.

In België functioneert de G-parameter als een referentie voor de bepaling van de aardgasprijs voor de eindverbruikers. Deze tarifaire parameter is gebaseerd op de gemiddelde prijs waartegen Distrigas het aardgas invoert aan de Belgische grens. De sterke daling van de G-parameter in 2001 zette zich door in het eerste semester van 2002. Daarna zorgde het dreigende conflict in het Midden-Oosten voor een gevoelige stijging van de prijsnoteringen van olieproducten, meer bepaald vanaf eind augustus 2002. Dit vertaalde zich in een stijging van de G-parameter, die in december 2002 ongeveer 13,01 /MWh bedroeg. Rekening houdend met de olieprijsevolutie eind 2002, verwacht men een gematigde stijging van de G-parameter tot het tweede trimester van 2003.

De aardgasprijzen in België bevinden zich, in vergelijking met de andere Europese landen, op een zeer competitief niveau voor alle belangrijke klantensegmenten.

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 3 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003

3. Geconsolideerde resultaten (mln EUR)

31/12/2001 * 31/12/2002

Netto-omzet 1.760 3.606

Bedrijfsresultaat 18 94 Financieel resultaat -2 -5 Lopend resultaat 16 89Uitzonderlijk resultaat 1 17 Resultaat vóór belastingen 17 106 Belastingen -8 -38 Nettoresultaat van de ondernemingen waarop 1 2 vermogensmutatie is toegepast
Nettoresultaat 10 70 Aandeel van de groep in het resultaat 9 68 Aandeel van derden in het resultaat 1 2

Cash flow 90 73

(*) Tengevolge van de splitsing van de geïntegreerde aardgasonderneming Distrigas eind 2001 in twee verschillende ondernemingen - het nieuwe Distrigas en Fluxys - beperken de resultaten 2001 van Distrigas NV en haar geconsolideerde dochterondernemingen zich tot de periode 01/07/2001 tot 31/12/2001. Een vergelijking tussen de resultaten van de boekjaren 2001 en 2002 is bijgevolg weinig relevant, temeer daar de aardgasverkoop, die het grootste deel van de omzet vormt, onderhevig is aan belangrijke seizoensschommelingen tussen het eerste en het tweede semester. Daarom werden er geen vergelijkingen tussen 2001 en 2002 opgenomen.

Consolidatiekring
De consolidatiekring werd niet gewijzigd in vergelijking met het vorige boekjaar. De hierna besproken resultaten omvatten dus de cijfers van Distrigas NV, die van de integraal geconsolideerde dochterondernemingen Distrigas & C° SCA, Finpipe ESV en Transfin SA, alsook die van ETAC BV en Distri Re, geconsolideerd volgens de methode van vermogensmutatie.

Omzet
Het omzetcijfer van de aardgasverkoop (3.460 mln ) vertegenwoordigt 96% van de globale omzet. De toename van de verkochte volumes met ongeveer 9% t.o.v. 2001 (op basis van jaarcijfers), heeft zich niet direct vertaald in de omzetcijfers, aangezien de prijzen, globaal genomen over alle klantensegmenten, met ongeveer 16% gedaald zijn en dit ondanks de stabilisatie van de prijzen vanaf het derde trimester van 2002 en de lichte stijging vanaf het vierde trimester.

De omzet uit transit bedraagt 113 mln , of 3% van het totaal en blijft stijgen, zij het minder snel dan de vorige jaren (ongeveer +4% in vergelijking met 2001 in jaarcijfers).

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 4 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003

De andere activiteiten ten slotte vertegenwoordigen een omzet van 33 mln , waarvan 21 mln voor Finpipe ESV, afkomstig uit de leasinginkomsten van de leidingen Zeebrugge- Blaregnies en VTN.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat werd hoofdzakelijk gerealiseerd door Distrigas NV en de dochteronderneming Distrigas & C° SCA, elk voor bijna hetzelfde aandeel, alsook door de dochteronderneming Finpipe ESV.

Daar het boekjaar 2001 voor Distrigas enkel het tweede semester omvatte, is het zeer moeilijk om relevante commentaar te leveren bij de vergelijking met het bedrijfsresultaat van 2002. De concurrentiële druk op de verkoopsresultaten in de Belgische markt, aangehaald in "Perspectieven 2002" van het jaarverslag 2001, was duidelijk voelbaar in 2002.

Het bedrijfsresultaat van Distrigas & C° SCA kende een stijging in vergelijking met 2001 zowel door de toename van het omzetcijfer als door het wegvallen van eenmalige kosten geboekt in 2001.

Financieel resultaat
Het financieel resultaat omvat enerzijds de financieringskosten aangegaan door dochteronderneming Finpipe ESV voor de in leasing gegeven activa en anderzijds de financiële inkomsten van Distrigas NV en Distrigas & C° SCA, o.a. door de boeking van de dividenden op hun participatie in Interconnector (UK) Ltd.

Uitzonderlijk resultaat
Er werd een uitzonderlijk resultaat geboekt in 2002, omwille van een belastingsvermindering toegekend door een lokale administratie met betrekking tot vorige boekjaren.

Het nettoresultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, omvat zoals vorig jaar het aandeel in het resultaat van dochteronderneming ETAC BV

Overeenkomstig de statutaire bepalingen, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om een brutodividend van 30,68 per aandeel toe te kennen. Dit is een nettodividend van 23,01.

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 5 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003

4. Markante feiten

Januari 2002 ­ Aanvang van de leveringen aan Rhodia Eerste leveringen aan het chemisch complex van Rhodia in Chalampé (Frankrijk). In het kader van het contract afgesloten in 2001, zal Distrigas voorzien in de levering van 3 miljard m³ aardgas, gespreid over een periode van 5 jaar.

Juli-augustus 2002 - Interconnector-stop
Door een verontreiniging met vloeibare koolwaterstoffen uit het Engelse net, werd het transport van Brits aardgas naar het vasteland via de Interconnector deze zomer gedurende vijf weken onderbroken.
De klanten van Distrigas hebben hiervan geen enkele hinder ondervonden. Dankzij de gediversifieerde aankoopportefeuille van Distrigas is de continuïteit van de aardgaslevering aan de klanten op geen enkel moment in het gedrang gekomen. Bovendien heeft Distrigas belangrijke hoeveelheden aardgas geleverd aan diverse tradingpartners ter vervanging van het Brits gas, zodat die hun verbintenissen op het vasteland konden blijven naleven. Daardoor bleef meteen ook de liquiditeit van de Hub in Zeebrugge verzekerd.

Oktober 2002 - Distrigas participeert in de toename van de "Reverse Flow"- capaciteit van de Interconnector
Distrigas heeft het project voor de bouw van een compressie-installatie in Zeebrugge van bij de aanvang gesteund en heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de investeringsbeslissing door iets meer dan een vierde van de bijkomende Reverse Flow capaciteit (uitvoercapaciteit naar het Verenigd Koninkrijk) te onderschrijven. Dit zal op termijn de handelspositie van Distrigas op de gasmarkten van Zeebrugge en Bacton versterken. Ook zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de marketing van de transitcapaciteit doorheen België en voor de bevoorrading van de Britse markt. Men verwacht immers dat deze laatste tegen 2005 netto-invoerder zal worden.

December 2002 - 20 jaar Algerijnse LNG-leveringen aan Distrigas en levering van de duizendste lading
Bij deze gelegenheid hebben Sonatrach en Distrigas een intentieverklaring ondertekend voor de levering van aardgas via het Medgaz-project, een onderzeese leiding die Algerije rechtstreeks verbindt met Spanje, voor tenminste 1 miljard m³ per jaar tegen 2006.

Januari 2003 - Levering van een nieuwe methaantanker Distrigas en Bergesen dopen in Zuid-Korea de Berge Boston, een nieuw methaanschip van 138 000 m³ bestemd voor LNG-transport (vloeibaar aardgas). Dit schip is eigendom van Bergesen (51%) en Distrigas NV (49%) en zal voor lange termijn gecharterd worden door Tractebel LNG North America LLC.

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 6 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003

5. Versnelde opening van de aardgasmarkt

In november 2002 heeft de Europese Energieraad gemeenschappelijke regels en de agenda voor de opening van de Europese energiemarkt vastgelegd. Het akkoord voorziet de liberalisering van de aardgasmarkt voor niet-huishoudelijke klanten ten laatste op 1 juli 2004 en een volledige opening voor alle klanten ten laatste op 1 juli 2007.

In België werd de Vlaamse markt geliberaliseerd op 1 januari 2003 voor klanten die meer dan 1 miljoen m³ (12 GWh) verbruiken en die bevoorraad worden via het openbaar distributienet. Alle verbruikers gevestigd in Vlaanderen mogen vrij hun aardgasleverancier kiezen vanaf 1 juli 2003, ongeacht hun verbruik.

Het Waalse Gewest heeft het decreet betreffende de organisatie van de regionale aardgasmarkt gepubliceerd in het Staatsblad van 11 februari 2003. Vanaf het in voege treden van dit decreet zijn alle eindverbruikers die meer dan 1 miljoen m³ (12 GWh) per jaar verbruiken, alsook diegenen die beschikken over een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, vrij hun leverancier te kiezen.

Praktisch gezien zal de openingsgraad in België evolueren van 65% op 1 januari 2003 naar 83% op 1 juli 2003.

Distrigas krijgt vergunningen voor de levering van aardgas Overeenkomstig de federale aardgaswet, heeft Distrigas een aanvraag ingediend voor een leveringsvergunning die moet toelaten aardgas te leveren aan verbruikers die in aanmerking komen en die op het transportnet zijn aangesloten. Deze vergunning werd toegekend op 17 april 2002 voor een periode van vijf jaar.

Op regionaal vlak voorziet de Vlaamse wetgeving een soortgelijk systeem van vergunningen voor levering van aardgas aan eindverbruikers die in aanmerking komen en die op het distributienet zijn aangesloten. Op 6 december 2002 heeft Distrigas van de VREG ook de vereiste vergunning verkregen.

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 7 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

Persbericht
Jaarresultaten 2002 ­ 26 februari 2003

Contactpersonen

Pers:
Thierry Rotsart

· Tel.: +32 (0)2 557 31 56

· Fax: +32 (0)2 502 31 02

· E-mail: thierry.rotsart@distri.be

Investor relations:
Jan Van Brabant

· Tel.: +32 (0)2 518 65 99

· Fax: +32 (0)2 518 62 85

· E-mail: jan.vanbrabant@distri.be

Andere talen
Dit persbericht is eveneens beschikbaar in het Frans en het Engels. U vindt het ook op onze website: www.distrigas.be

Distrigas NV
Nijverheidsstraat 10
B-1000 Brussel
BTW: BE 476.201.605
Handelsregister Brussel 654 126
Tel.: +32 (0)2 557 31 11
Fax: +32 (0)2 557 31 12

PB260203.doc - 26-02-2003 17:02 8 Distrigas NV · Nijverheidsstraat 10 · B-1000 Brussel · Fax: +32 (0)2 557 31 12

EURONEXT Zoek Voorstelling De beursintroductie Andere sites...

Nieuws Koersen Portefeuille Bedrijven Regels Leden

Wettelijke informatie - © EURONEXT BRUSSELS 2001 De noteringen worden vertraagd met 15 minuten

Deel: ' Distrigaz - Jaarresultaten 2002 '
Lees ook