Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT No. 7 11-5-99

Dividend 1998
Koninklijke Boskalis Westminster nv

Ondergetekenden maken bekend dat in de op 10 mei 1999 gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders het dividend over het boekjaar 1998 is vastgesteld op fl. 1,60 per (certificaat van) aandeel van nominaal fl. 5,00.

Het dividend wordt naar keuze van de houder van (certificaten van) aandelen geheel in contanten dan wel fl. 0,80 in contanten en fl. 0,80 in (certificaten van) aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve, of de overige reserves, in een nog nader te bepalen verhouding beschikbaar gesteld.

Met ingang van 28 mei 1999 kan bij ABN AMRO Bank N.V., Herengracht 595 te Amsterdam, betaling van het dividend en levering van (certificaten van) aandelen als volgt worden verkregen:


* op dividendbewijs no. 10 fl. 0,80 in contanten en voorts
* op dividendbewijs no. 11, naar keuze van de aandeel-/certificaathouder, fl. 0,80 in contanten, dan wel fl. 0,80 in (certificaten van) aandelen in een nog nader te bepalen verhouding.

Houders van CF-stukken ontvangen het dividend via de instelling waar de stukken op 11 mei 1999 na kantoorsluiting in bewaring waren.

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 25% dividendbelasting. De uitkering in (certificaten van) aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve geschiedt in Nederland vrij van dividend- en inkomstenbelasting. De nieuwe (certificaten van) aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over 1999 en volgende boekjaren.

Houders van (certificaten van) aandelen wordt vanaf 12 mei 1999 tot sluiting van de AEX-Effectenbeurs op 25 mei 1999 de gelegenheid geboden hun keuze kenbaar te maken. Op 25 mei 1999 na sluiting van de AEX-Effectenbeurs zal worden vastgesteld hoeveel dividendbewijzen no. 11 recht geven op één nieuw (certificaat van) aandeel. Dit zal berekend worden aan de hand van het gemiddelde van de slotkoers op 25 mei 1999 en de slotkoersen van de twee voorafgaande beursdagen en wel zodanig dat de waarde van het dividend in (certificaten van) aandelen 2% tot 5% lager zal zijn dan het overeenkomstige contante gedeelte van het dividend.

Aan de AEX-Effectenbeurs zal geen handel in dividendbewijzen plaatsvinden.

Het te volgen tijdschema is als volgt:

12 mei 1999: ex-dividend notering (certificaat van) aandeel


12 mei t/m 25 mei 1999: keuzeperiode


25 mei 1999: vaststelling van het aantal dividendbewijzen no. 11 dat recht geeft op één nieuw (certificaat van) aandeel


28 mei 1999: betaalbaarstelling dividend en levering (certificaten van) aandelen.


Aandeelhouders, vermeld in het register van aandeelhouders, zullen van de vennootschap bericht ontvangen over de hen toekomende uitkering. Houders van certificaten van aandelen die voor de uitkering in (certificaten van) aandelen opteren wordt tot en met 25 mei 1999 de gelegenheid geboden hun dividendbewijzen no. 11 te leveren aan ABN AMRO Bank N.V., Herengracht 595 te Amsterdam.

Houders van certificaten van aandelen die hun stukken hebben gedeponeerd bij een bank of commissionair wordt verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode via hun bank of commissionair kenbaar te maken bij ABN AMRO Bank N.V., Herengracht 595 te Amsterdam. Indien u niet zelf een keuze kenbaar maakt aan uw bank of commissionair, zal deze in het algemeen een keuze voor u maken. Uw bank of commissionair wordt vervolgens verzocht de dividendbewijzen no. 11 waarop uw keuze betrekking heeft uiterlijk op 25 mei 1999 (voor sluiting van de AEX-Effectenbeurs) te leveren aan ABN AMRO Bank N.V., Herengracht 595 te Amsterdam.
Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten, onder aftrek van 25% dividendbelasting, aan de aandeel- resp. certificaathouders uitgekeerd.

Levering van certificaten van aandelen aan uw bank of commissionair zal uitsluitend geschieden op basis van het totale aantal op 25 mei 1999 door haar geleverde dividendbewijzen no. 11, waarbij de eventueel resterende fraktie wordt verrekend in contanten.

Aan de tot de AEX-Effectenbeurs nv toegelaten instellingen zal bij omwisseling van dividendbewijzen no. 11 de provisie conform bijlage 2 van het Reglement Toegelaten Instellingen worden vergoed, zodat bedoelde omwisseling voor de houders vrij van provisie zal kunnen geschieden.

Aan degenen die ter zake van de omwisseling hun dividendbewijzen no. 11 bij anderen dan bovenvermelde bank inleveren respectievelijk om uitlevering van waarden verzoeken, kan de daarvoor geldende provisie in rekening worden gebracht.

Papendrecht/Sliedrecht, 11 mei 1999
Stichting Administratie- kantoor Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke Boskalis Westminster nv

Voor verdere informatie:
Afdeling Public Relations & Publiciteit, telefoon 078-6969000

Deel: ' Dividend 1998 Koninklijke Boskalis Westminster '
Lees ook