De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

28 mei 1999

Beoordeling van de koppelingen tussen effectenvereveningssystemen en een herziene beoordeling van effectenvereveningssystemen

Onderstaand treft u aan een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de ECB heden om 10.00 uur heeft verspreid.

Tijdens de op 20 mei 1999 gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan een lijst van koppelingen tussen effectenvereveningssystemen die gebruikt kunnen worden voor de overboeking van buitenlands onderpand bij de monetaire-beleids- en kredietoperaties binnen de werkdag van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft tevens de operationele voorwaarden herzien voor het gebruik van geschikte effectenvereveningssystemen bij de verrekening van het voor de kredietoperaties van het Eurosysteem gebruikte onderpand.

1 Beoordeling van de door het Eurosysteem te gebruiken koppelingen

De Raad van Bestuur heeft geconcludeerd dat 26 koppelingen aan de door de ECB gestelde normen voldoen en dus geschikt zijn voor het grensoverschrijdend gebruik van onderpand bij de monetaire-beleidsoperaties van het Eurosysteem en de kredietoperaties binnen de werkdag van het ESCB (zie Tabel 1). Deze koppelingen komen alleen in aanmerking als zij opereren op basis van franco levering. Bij gebruik van een koppeling die door het Eurosysteem geschikt wordt geacht, moeten de desbetreffende effectenvereveningssystemen toestaan dat de koppelingen alle gegevens die door de nationale centrale bank die de lening verstrekt vereist worden, aanleveren. Andere koppelingen worden op dit moment nog beoordeeld, en kunnen zodra de beoordeling is afgerond in aanmerking komen voor gebruik. De Raad van Bestuur is voornemens regelmatig een lijst van koppelingen die aan de door de ECB gestelde normen voldoen te publiceren.

Tabel 1: Door het Eurosysteem te gebruiken geschikte koppelingen

Koppelingen gelegd door ‘investor’
effectenvereveningssysteem naar ‘issuer’ effectenvereveningssysteem
Euroclear (België) NBB SSS (België)

Cedel (Luxemburg)

DBC (Duitsland)

OeKB (Oostenrijk)

VP (Denemarken)

CGO (Verenigd Koninkrijk)
DBC (Duitsland) Sicovam (Frankrijk)

Necigef (Nederland)

OeKB (Oostenrijk)

APK (Finland)
Sicovam SA (Frankrijk) DBC (Duitsland)

Necigef (Nederland)

Monte Titoli (Italië)

OeKB (Oostenrijk)
Cedel (Luxemburg) Euroclear (België)

CGO (Verenigd Koninkrijk)

DBC (Duitsland)
Necigef (Nederland) Sicovam (Frankrijk)

DBC (Duitsland)

OeKB (Oostenrijk)
OeKB (Oostenrijk) Euroclear (België)

DBC (Duitsland)

Sicovam (Frankrijk)

Monte Titoli (Italië)

Necigef (Nederland)
APK (Finland) DBC (Duitsland)

Aan sommige effectenvereveningssystemen zijn specifieke aanbevelingen gedaan om de veiligheid van de koppelingen te verhogen. Deze aanbevelingen behelsden dat:

* zij gebruik moeten maken van geautomatiseerde-netwerkprocedures wanneer zij grote aantallen grensoverschrijdende transacties moeten verwerken, teneinde de communicatierisico’s te verminderen;

* zij extra maatregelen moeten nemen teneinde het risico te verminderen waarmee nationale centrale banken geconfronteerd kunnen worden in het geval dat: (i) er een tijdsverschil is tussen de onherroepelijke verrekening van het ‘issuer’ effectenvereveningssysteem en die van het ‘investor’ effectenvereveningssysteem; (ii) er, via een derde partij, een indirecte koppeling ontstaat naast de directe koppeling; (iii) er driehoekstransacties ontstaan (waarbij meer dan twee effectenvereveningssystemen zijn betrokken).

De Raad van Bestuur heeft het Eurokoppelingsmodel geëvalueerd dat door de European Central Securities Depositories Association (ECSDA) is ontwikkeld. De conclusie was dat dit model over het algemeen voldoet aan de door het ESCB gestelde normen, mits voldaan wordt aan aanbevelingen zoals hierboven vermeld. De Raad van Bestuur heeft ook aangegeven dat elke koppeling die overeenkomstig dit model of anderszins tot stand is gekomen apart op haar merites zal worden beoordeeld.

De Raad van Bestuur bespreekt momenteel de mogelijkheid waarbij een nationale centrale bank toegang op afstand krijgt tot een effectenvereveningssysteem buiten het eurogebied; een besluit hierover zal naar verwachting in de herfst genomen worden.

2. Herziene beoordeling van effectenvereveningssystemen

De effectenvereveningssystemen hebben zich grote inspanningen getroost om de mate waarin zij aan de normen voldoen te verhogen, waardoor velen van hen nu voldoen aan de voorwaarden waaronder zij gebruikt mogen worden. Zoals de zaken er nu voorstaan, baseren de centrale banken hun keuze van een effectenvereveningssysteem op de afweging of deze ter verrekening van de kredietoperaties van het Eurosysteem gebruik maakt van een pooling systeem of van repo’s. In landen waar een pooling systeem aanwezig is, hoeft geen gebruik gemaakt te worden van DVP-faciliteiten om de pool van eerder gedeponeerde activa aan te vullen. In dergelijke systemen worden de effecten batchgewijs aangeleverd en moet slechts onder uitzonderlijke omstandigheden gebruik gemaakt worden van een real-time faciliteit op basis van franco levering. Niettemin bieden de effectenvereveningssystemen van deze landen dergelijke faciliteiten (real-time of anderszins) voor marktoperaties.

Zoals te zien is in Tabel 2, zijn er thans vijf effectenvereveningssystemen (Sicovam SA-RGV, Siteme, Interbolsa en APK/RM system) in het eurogebied waarvan onvoorwaardelijk gebruik kan worden gemaakt, vergeleken met één in juli 1998. Daarnaast hebben tien andere effectenvereveningssystemen de mate waarin zij aan de normen voldoen aanzienlijk verhoogd, en zijn de operationele voorwaarden voor de tegenpartijen verbeterd.

Tabel 2: Operationele voorwaarden voor het gebruik van geschikte effectenvereveningssystemen in the eurogebied

(Vanaf januari 1999)

1.1 Land Te beoordelen effectenvereveningssysteem 2 Geschiktheid België

NBB Clearing system

CIK

Euroclear

DVP tot 16.15 uur, daarna op basis van franco levering.

DVP of op basis van franco levering en na 16.00 uur met vooraf gedeponeerde effecten.

Franco levering en na 16.00 uur met vooraf gedeponeerde effecten.

Duitsland

DBC

Franco levering of DVP via RTS tot 16.30 uur en daarna op basis van franco levering.

Spanje

CADE

SCLV, Espaclear

SCL Barcelona

SCL Bilbao

SCL Valencia

Op basis van franco levering.

Voor deze vijf effectenvereveningssystemen slechts met vooraf gedeponeerde effecten voor transacties binnen de werkdag.

Frankrijk

Sicovam SA RGV
DVP of op basis van franco levering.

Ierland

CBISSO

NTMA

Franco levering.

Franco levering.

Italië

LDT

CAT

Monte Titoli

Niet voor transacties binnen de werkdag.

Franco levering.

Franco levering.

Luxemburg

Cedel

Franco levering.

Nederland

Necigef

DVP of op basis van franco levering.

Oostenrijk

OEKB systeem
DVP of op basis van franco levering en na 17.00 uur met vooraf gedeponeerde effecten.

Portugal

Siteme

Interbolsa

DVP of op basis van franco levering.

DVP of op basis van franco levering.

Finland

APK/OM systeem

APK/RM systeem
Met vooraf gedeponeerde effecten.

DVP of op basis van franco levering

Tabel 3: Operationele voorwaarden voor het gebruik van geschikte effecten- vereveningssystemen in de Europese Unie, maar buiten het eurogebied

(Vanaf januari 1999)

2.1 Land Te beoordelen effectenvereveningssysteem 3 Geschiktheid Denemarken

VP

DVP tot 15.00 uur of op basis van franco levering

Griekenland

BOGS

DVP of op basis van franco levering en na 16.00 uur met vooraf gedeponeerde effecten.

Zweden

VPC systeem
DVP of op basis van franco levering.

Verenigd Koninkrijk

CGO

CMO

CREST
Franco levering en na 15.45 uur met vooraf gedeen.

Franco levering en na 17.45 uur alleen met vooraf gestorte zekerheden.

Franco levering en na 16.00 uur alleen met vooraf gestorte zekerheden.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

Deel: ' DNB Herziene beoordeling effectenvereveningssystemen '
Lees ook