De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

27 oktober 1999

Monetaire ontwikkelingen in het eurogebied: september 1999

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank heden om 10.00 uur heeft verspreid:

In september 1999 is het twaalfmaands groeitempo van M3 versneld tot 6,1%, vergeleken met 5,7% in augustus 1999. Het driemaands gemiddelde van de twaalfmaands groeivoet van M3 is voor de periode juli-september 1999 opgelopen van 5,6% voor de driemaands periode van juni tot en met augustus 1999 tot 5,9%.

Twaalfmaands procentuele mutaties

juli
1999

augustus
1999

september
1999

Gemiddelde
juli - september 1999
M3

5,8

5,7

6,1

5,9

Op basis van de niet voor seizoen gecorrigeerde maandelijkse mutaties is M3 in september 1999 met EUR 15 miljard toegenomen (zie post 1 in de aangehechte overzichtstabel). De seizoenvrije toename van M3 bedroeg EUR 28 miljard (zie de onderstaande tabel). De voor seizoen gecorrigeerde expansie van M3 weerspiegelde met name de toename van de componenten van M1 (chartale geldomloop en girale deposito's; EUR 12 miljard) en van de in M3 begrepen verhandelbare instruments (EUR 12 miljard). De seizoenvrije toename van de overige kortlopende deposito's was minder geprononceerd en bedroeg EUR 4 miljard.

Seizoenvrije maandelijkse mutaties

juli
1999

augustus
1999

september
1999

gemiddelde
juli - september 1999

EUR miljard

%

EUR miljard

%

EUR miljard

%

EUR miljard

%
M3 (posten 1.1 t/m 1.7 1))

35

0,8

1

0,0

28

0,6

21

0,5
Chartale geldomloop en girale deposito's (posten 1.1 en 1.2 1)) (= M1)

24

1,3

0

0,0

12

0,6

12

0,6
Overige kortlopende deposito's (posten 1.3 en 1.4 1)) (= M2-M1)

14

0,6


-4


-0,2

4

0,2

5

0,2
Verhandelbare instrumenten (posten 1.5 t/m 1.7 1)) (= M3-M2)


-2


-0,4

5

0,8

12

2,0

5

0,8

1) De nummers verwijzen naar de posten in de aangehechte overzichtstabel (pdf bestand 15Kb)

N.B.: Als gevolg van afronding kan het totaal van de componenten van M3 in euro (miljard) afwijken van het voor M3 opgenomen totaal.

Op jaarbasis liep het groeitempo van M1 op van 12,8% in augustus tot 13,0% in september, en gaf daarmee de in die maand relatief sterke (seizoenvrije) toename op maandbasis weer. Deze toename was het gevolg van de versnelling van het twaalfmaands groeitempo van de chartale geldomloop tot 5,2% in september, vergeleken met 3,9% in de maand daarvoor; het twaalfmaands groeitempo van de girale deposito's is daarentegen iets verzwakt tot 14,8% in september (15,0% in de maand daarvoor).

Als gevolg van de bescheiden (seizoenvrije) toename op maandbasis die zich in september heeft voorgedaan, is de toename op jaarbasis van de kortlopende deposito's m.u.v. girale deposito's iets teruggelopen, van 2,4% in augustus tot 2,2% in september. Deze ontwikkeling weerspiegelde zowel een lager groeitempo voor deposito's met een opzegtermijn tot en met drie maanden (6,1% in september vergeleken met 6,4% in augustus) en een hoger afnamepercentage voor deposito's met een vaste looptijd tot en met twee jaar (3,2% in september, ten opzichte van 2,9% in augustus).

Het mutatietempo op jaarbasis van de in M3 begrepen verhandelbare instrumenten kwam in september op 0,5% uit, hetgeen een omslag inhield ten opzichte van de -2,0% van de maand daarvoor. Dit gaf een aanzienlijk hoger groeitempo op jaarbasis weer van zowel de aandelen in geldmarktfondsen en geldmarktpapier (14,9% in september vergeleken met 11,7% in augustus) als de uitgegeven schuldbewijzen met een vaste looptijd tot en met twee jaar (6,0% in september ten opzichte van
-10,8% in augustus). Tegelijkertijd werd het afnametempo op jaarbasis van repo's meer geprononceerd.

Van de tegenposten van M3 was de toename op jaarbasis van de langerlopende financiële passiva van de MFI-sector overwegend stabiel op 5,6% in september. Dit was het gevolg van de grotendeels stabiele ontwikkeling van de twaalfmaands toename van zowel deposito's als uitgegeven schuldbewijzen met een vaste looptijd van meer dan twee jaar (van respectievelijk rond 3,0% en 7,5%). Het afnamepercentage van deposito's met een opzegtermijn van meer dan drie maanden is iets teruggelopen (7,6% in september ten opzichte van 8,0% in augustus). Daarentegen is het groeitempo van het kapitaal en de reserves van de MFI's in september gedaald tot 7,9%, vanaf 8,6% in de maand daarvoor.

Het twaalfmaands mutatiepercentage van bij de MFI-sector uitstaande deposito's van de centrale overheid bleef in september negatief op
-7,6% (vergeleken met -9,0% in augustus).

Aan de actiefzijde van de geconsolideerde balans van de MFI-sector bleef het twaalfmaands groeitempo van de totale kredietverlening aan ingezetenen van het eurogebied in september constant op 7,9%. Dit was het gevolg van enerzijds een versnelling van het groeitempo van leningen aan de overheid (1,3% in september ten opzichte van 0,2% in augustus) en anderzijds een gematigde vertraging van het twaalfmaands groeitempo van aan overige ingezetenen van het eurogebied verstrekte leningen. Deze laatste kwam in september uit op 10,5% (vergeleken met 10,8% in augustus), en weerspiegelde een iets minder geprononceerde expansie van zowel leningen aan de particuliere sector (9,7% in september, tegenover 9,9% in de maand daarvoor), als de door MFI's aangehouden schuldbewijzen, aandelen en deelnemingen.

In absolute bedragen en niet voor seizoen gecorrigeerd namen de netto externe passiva van de MFI-sector van het eurogebied van augustus op september 1999 met EUR 16 miljard toe (na in augustus met EUR 34 miljard te zijn afgenomen). Dit was het gevolg van een toename van EUR 10 miljard van de externe activa, in combinatie met een afname van EUR 6 miljard van de externe passiva.

Nadere bijzonderheden betreffende de meest recente cijfers, zoals opgenomen in de Tabellen 2.1 tot en met 2.4 van het "Statistieken voor het eurogebied" gedeelte van het Maandbericht van de ECB, zijn te vinden op de website van de ECB (http://www.ecb.int) op de "Euro area statistics-download", "Latest monetary and financial statistics" pagina.

Deel: ' DNB Monetaire ontwikkelingen in het eurogebied '
Lees ook