De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

22 september 1999

Statistisch Bulletin september 1999

Woensdag 22 september 1999 publiceert de Nederlandsche Bank (hierna: de Bank) haar Statistisch Bulletin september 1999. Het Statistisch Bulletin verschijnt ieder kwartaal en bevat naast een overzicht van de meest recente statistische gegevens die de Bank publiceert een aantal artikelen waarin statistische onderwerpen nader worden uitgediept.

Huishoudens: meer krediet en meer deposito's
Het binnenlandse bancaire bedrijf blijft expanderen. De groei van liquide deposito's is in juli 1999 toegenomen met 11,8% ten opzichte van juli vorig jaar. Vooral huishoudens (gezinnen) zijn meer girale deposito's gaan aanhouden, hetgeen duidt op een grote liquiditeitsbehoefte. Huishoudens zijn ook de drijvende kracht achter de groei van de kredietverlening. De toename van de particuliere kredietverlening (bedrijven en gezinnen) stabiliseerde zich de afgelopen maanden op ruim 16%. Een belangrijke bijdrage aan de groei vormt de toename van de hypothecaire kredietverlening van banken aan huishoudens: over het tweede kwartaal 1999 nam het uitstaande bedrag aan woninghypotheken toe met een recordbedrag van bijna EUR 7,5 mrd tot EUR 169 mrd.

Internationalisering beleggingen pensioenfondsen zet door Pensioenfondsen zijn steeds meer gaan beleggen in buitenlandse aandelen, nadat in het Statistisch Bulletin juni 1999 al een sterke groei van de buitenlandse obligatieportefeuille werd gemeld. In het tweede kwartaal nam het bezit aan buitenlandse aandelen toe met EUR 22,7 mrd, een stijging van 23,2% ten opzichte van het eerste kwartaal. In combinatie met een daling van het bezit aan binnenlandse aandelen kan worden geconcludeerd dat pensioenfondsen in het tweede kwartaal 1999 per saldo binnenlandse aandelen hebben verkocht. De sterke toename van de portefeuille buitenlandse aandelen houdt onder meer verband met de invoering van de euro, waardoor valutarisico's binnen het eurogebied zijn verdwenen.

Fors herstel inleg bij beleggingsinstellingen
In het tweede kwartaal was sprake van een fors herstel van de inleg bij beleggingsinstellingen (EUR 1.841 mln) ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit hangt waarschijnlijk samen met het verbeterde beursklimaat. Vooral aandelenfondsen die zich richten op Europese aandelen zijn populair bij beleggers. Onder invloed van de totstandkoming van de Europese Economische en Monetaire Unie is het marktaandeel van deze fondsen binnen twee jaar tijd verdrievoudigd.

Exposure banken op opkomende markten beperkt
In een artikel in dit Statistisch Bulletin wordt ingegaan op de statistieken die de nationale centrale banken opstellen met betrekking tot de schuldverplichtingen van het bankwezen ten opzichte van individuele landen. Deze statistieken zijn belangrijk bij de beoordeling van het zogenoemde landenrisico dat banken lopen, dat wordt afgemeten aan de bruto uitzettingen van banken. De uitzettingen van banken zijn tussen ultimo 1995 en maart 1999 gestegen met 139% tot EUR 523,8 mrd. Het grootste deel van de uitzettingen betreft industrielanden (77%). Niettegenstaande de grote absolute bedragen die op Latijns-Amerika (EUR 24,4 mrd) en Azië (EUR 22,7 mrd) uitstaan, is het relatieve belang beperkt (4,7% respectievelijk 4,3%). De groei van de bruto uitzettingen op deze opkomende markten bleef achter bij de gemiddelde groei in de periode 1995-1999. Met andere woorden, Nederlandse banken lijken terughoudend te zijn ten aanzien van verdere expansie op financieel kwetsbare gebieden.

Nieuwe monetaire kwartaalstatistieken
In dit Statistisch Bulletin wordt een toelichting gegeven op de nieuwe monetaire kwartaalstatistieken. Aan deze statistieken wordt de Nederlandse bijdrage aan het M3-cijfer voor het eurogebied ontleend. De uitsplitsing naar sectoren is dezelfde gebleven, maar met uitsplitsingen naar land en valuta binnen één analytisch kader is de monetaire statistiek voor de kwartaalcijfers aanzienlijk verrijkt.

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich wenden tot drs. O.C.H.M. Sleijpen, woordvoerder van de Nederlandsche Bank (tel: 020-5243100), of drs. H.A.J.M. Eijpe, persvoorlichter (tel: 020-5242138).

U kunt het Statistisch Bulletin bestellen bij de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting van de Bank (tel: 020-5242333) of 'downloaden' vanaf de Website van de Bank (www.dnb.nl).

Deel: ' DNB Statistisch Bulletin september 1999 '
Lees ook