Ministerie van VWS


Doelmatigheid thuiszorg goed

Donderdag 8 april 1999, persbericht nummer 35

Verreweg de meeste thuiszorginstellingen zijn doelmatig en leveren zeer goede zorg. Clienten geven de thuiszorginstellingen een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Niettemin zijn er in de thuiszorg, waar ruim 3 miljard gulden in omgaat, verschillende mogelijkheden om de doelmatigheid en de kwaliteit verder te verbeteren. Belangrijkste factor is het terugdringen van het ziekteverzuim. De sector is ten volle bereid daarin te investeren; het ministerie van VWS is bereid de sector daarbij te ondersteunen.
Dit blijkt uit het zogenoemde "benchmarkonderzoek thuiszorg" dat staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen het ministerie, de Landelijke Vereniging voor thuiszorg (LVT) en het Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). De thuiszorg is de eerste sector die wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) waar een benchmarkonderzoek gereed is gekomen. Ook voor de overige ouderenzorg, de gehandicaptensector en de GGZ wordt een dergelijk systeem in deze kabinetsperiode ingezet.

Ziekteverzuim bepalende factor

De thuiszorginstellingen zijn in het benchmarkonderzoek met elkaar vergeleken op de onderdelen: doelmatigheid van bedrijfsvoering, kwaliteit van de instelling (gemeten volgens clientenraadpleging) en de mate waarin de instelling in de vraag naar zorg kan voorzien.
De gemiddelde doelmatigheid bedraagt 82,6 procent. Van de 122 instellingen die aan het benchmarkonderzoek hebben meegedaan, scoren er 32 hoger dan 90 procent; een klein aantal instellingen scoort slecht, één zelfs minder dan 50 procent.Belangrijkste factor in het verschil in doelmatigheid tussen instellingen is het ziekteverzuim. Dat varieert van gemiddeld 7,5 procent bij goed scorende instellingen tot 9 procent bij de minder efficiente instellingen. Bij uitvoerenden in de zorg zijn deze percentages hoger, respectievelijk 8,3 en 10,2. Doelmatig opererende thuiszorginstellingen kennen een relatief laag ziekteverzuim.

Clientenraadpleging

Als onderdeel van het benchmarkonderzoek is ook een clientenraadpleging gehouden. Hieraan hebben 18.000 mensen meegedaan. De clienten zijn in het algemeen positief over de zorgverlening door de thuiszorginstellingen. Het rapportcijfer per instelling varieert van 7,4 tot 8,8.
Gevraagd is naar zaken als betrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit, bejegening, deskundigheid en informatievoorziening.

Reactie staatssecretaris Vliegenthart

Staatssecretaris Margo Vliegenthart is blij dat de thuiszorg in hoge mate bereid is inzicht te geven in de eigen bedrijfsvoering. Volgens de staatssecretaris biedt het rapport "veel aanknopingspunten voor instellingen en overheid en levert het veelbelovend materiaal voor verdere verbetermogelijkheden". Het rapport moet een bijdrage leveren aan het realiseren van een financiering op basis van prestaties (outputfinanciering) met ingang van 2001.
Volgens Vliegenthart blijkt uit het onderzoek ook dat de registratie van gegevens binnen de sector verbeterd moet worden en dat er betere afspraken over wachtlijsten moeten komen. De gegevens die de instellingen daarover nu hebben aangeleverd zijn onvolledig en niet eenduidig. Vliegenthart vindt dat het ingezette beleid om het ziekteverzuim terug te dringen, krachtig moet worden voortgezet. Vervolgactiviteiten worden in overleg met de sector ondernomen.

Reactie LVT

De LVT zegt in een eerste reactie op de onderzoeksresultaten er geen spijt van te hebben enige jaren geleden het initiatief te hebben genomen om samen met VWS tot een grootschaapse doorlichting van de sector te komen. Voor de politieke en maatschappelijke discussie over de prestaties van de thuiszorg liggen nu harde gegevens op tafel en voor die gegevens behoeft de sector zich bepaald niet te schamen; in tegendeel. Bovendien zijn de onderzoeksgegevens een prima basis voor verdere afspraken met de overheid, ook in het kader van de uitwerking van de onlangs met VWS, de sector verpleging en verzorging en de clientenorganisaties gemaakte meerjarenafspraken, aldus de LVT. De brancheorganisatie BTN sluit zich daarbij geheel aan.

Deel: ' Doelmatigheid thuiszorg goed '
Lees ook