Nieuws van de Socialistische Partij


Doesburgse basisscholen dreigen klassen naar huis te sturen

04-03-99

De basisscholen "de Wetselaar" en "de Horizon" in Doesburg hebben de ouders en verzorgers van hun leerlingen vandaag een alarmerende brief gestuurd over het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Aanleiding hiertoe vormde het artikel in het Gelders Dagblad van gisteren over het tekort aan leerkrachten in het voortgezet onderwijs. De ouders dienen er sterk rekening mee te houden dat hun kinderen binnenkort naar huis gestuurd zullen worden als er meerdere groepsleerkrachten tegelijk uitvallen. Invalkrachten zijn niet meer te vinden, tijdelijke vacatures blijven onvervuld en leerkrachten met andere taken worden voor de klas gezet waardoor de inzet voor zorgleerlingen onder druk komt te staan. De betreffende scholen zijn van mening dat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs wordt aangetast. SP-Kamerlid Harry van Bommel vindt het naar huis sturen van klassen door een tekort aan leerkrachten onaanvaardbaar en eist van minister Hermans op korte termijn maatregelen. Hij heeft daartoe vandaag de volgende vragen gesteld:

1. Is het u bekend dat de openbare basisscholen "de Wetselaar" en "de Horizon" te Doesburg aan ouders en verzorgers meedelen er rekening mee te moeten houden dat er binnenkort groepen naar huis gestuurd zullen moeten worden omdat er geen vervanging is voor meerdere afwezige leerkrachten?

2. Is het juist dat in de betreffende regio meerdere basisscholen met een onoplosbaar tekort aan leerkrachten te kampen hebben?

3. Deelt u de mening van de betreffende scholen dat het tekort aan invalkrachten en het onvervuld blijven van vacatures, met als gevolg het schuiven met leerkrachten, het voor de klas zetten van leerkrachten met andere taken en het naar huis sturen van groepen leerlingen, leidt tot een aantasting van de kwaliteit van het onderwijs?
Indien neen, waarom niet?

4. Vindt u het aanvaardbaar dat groepen leerlingen naar huis worden gestuurd als gevolg van het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs?
Indien neen, wat gaat u hier op korte termijn tegen ondernemen?

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het mobiliseren van de stille reserve van oud-leerkrachten uit het basisonderwijs?

6. Bent u van mening dat de urgentieprogramma's zoals die nu worden uitgebouwd en ontwikkeld voldoende soelaas (zullen) bieden om te voorkomen dat binnen afzienbare termijn op grote schaal leerlingen naar huis moeten worden gestuurd?
Indien ja, hoe verhoudt zich die mening tot de huidige problematiek? Indien neen, welke aanvullende maatregelen gaat u nemen om dergelijke problemen te voorkomen?

Deel: ' Doesburgse basisscholen dreigen klassen naar huis te sturen '
Lees ook