expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: DOMEINEN IJSSELMEERPOLDERS:1/2 MLD OMZET

PERSBERICHTNR. 99/060 Den Haag 18 maart 1999

DOMEINEN IJSSELMEERPOLDERS REALISEERT RUIM EEN HALF MILJARD GULDEN IN 1998

De regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders heeft in 1998 een record aan verkopen gerealiseerd. Meer dan 10.000 hectare landbouwgrond en 300 boerderijen gingen over in particuliere handen. Deze transacties vertegenwoordigden een waarde van ca. 425 miljoen gulden. Daarnaast hebben de verkopen aan gemeenten en het beheer van de (overige) rijkseigendommen nog eens 25 miljoen gulden opgebracht. De totaalopbrengst van Domeinen IJsselmeerpolders, inclusief de inkomsten uit pacht en erfpacht, kwam hierdoor in 1998 uit op 539 miljoen gulden.

Sinds 1998 is een nieuw prijsbeleid voor de verkoop van landbouwgronden van kracht. Dit beleid sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de markt. In de IJsselmeerpolders is de Staat niet meer de enige verkoper van landbouwgrond. Hierdoor is er geen behoefte meer aan een systeem van plafondprijzen, zoals dat in de periode 1984-1997 werd gehanteerd. De vrije waarde en de verpachte waarde van de grond wordt nu vastgesteld op basis van individuele taxaties.

Het voornemen om een nieuwe systematiek van prijsvaststelling te hanteren heeft eind 1997 geleid tot een forse reactie. Veel pachters en erfpachter dienden op de valreep van 1997 nog een koopaanvraag is om nog te profiteren van het gematigde niveau van de plafondprijzen. De animo voor koop werd verder versterkt door een aantrekkelijke rentestand en de verwachting dat de pachtprijzen in de toekomst zullen stijgen.

De dienst Domeinen vertegenwoordigt de Staat der Nederlanden als eigenaar van gebouwen, gronden, objecten en roerende zaken en is verantwoordelijk voor een zo rendabel mogelijk beheer. Domeinen is onderdeel van het Ministerie van Financiën. De regionale directie IJsselmeerpolders is gevestigd in Lelystad; er werken ca. 70 mensen. De voornaamste taken van deze regionale directie zijn het beheer en de verkoop van landbouwgronden in de Wieringermeer, de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Daarnaast verkoopt de regionale directie gronden aan de diverse gemeenten ten behoeve van stadsuitleg, infrastructuur en natuurontwikkeling en voert ze het beheer van diverse uitgegeven recreatiecomplexen.


18 mrt 99 16:25

Deel: ' Domeinen IJsselmeerpolders half miljard gulden omzet in '98 '
Lees ook