Ministerie van Financien

Titel: DOMEINEN VERKOOPT GEBOUWEN EN TERREINEN AAN VERZELFSTANDIGDE DLO

Persberichtnr.

99/026

Den Haag

2 februari 1999

Domeinen verkoopt gebouwen en terreinen aan verzelfstandigde DLO

Op woensdag 3 februari 1999 draagt de Rijksoverheid aan de stichting DLO het onroerend goed over dat tot dan toe in gebruik was bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. De overdracht is in samenwerking met de dienst Domeinen afgerond. Voorzitter prof.dr. C.P. Veerman en vice-voorzitter ir. K.J. van Ast tekenen de overdrachtsakte namens de stichting DLO. De Staat wordt vertegenwoordigd door mr. A.J. Dijkhuizen, plv. secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, en mr. T.H.J. Joustra, secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De verkoopprijs voor de onroerende zaken bedraagt 370 miljoen gulden en voor de roerende zaken 8 miljoen gulden.

Deze overdracht van gebouwen, terreinen en roerende zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar de stichting DLO is een belangrijke stap in het proces van externe verzelfstandiging van DLO. DLO moet verzelfstandigen om in de nabije toekomst deel uit te kunnen maken van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. De eerste stap hierin was de oprichting van de stichting DLO op 9 december 1997. Vanaf 3 februari 1999 is de stichting DLO eigenaar van de gebouwen en terreinen. De medewerkers komen per 1 maart 1999 in dienst bij de stichting DLO.

Domeinen

De dienst Domeinen van het Ministerie van Financiën vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van gebouwen, gronden, objecten en roerende zaken. Domeinen heeft als kerntaken: verkoop van roerende en onroerende zaken, beheer en ingebruikgeving van onroerende zaken; betaling van zakelijke lasten over onroerende zaken van de Staat en bewaring van inbeslaggenomen roerende zaken. De hoofddoelstelling bij de uitvoering van de taken is het optimaliseren van de opbrengsten, met inachtneming van de doelstellingen van verschillende overheden.

Deel: ' Domeinen verkoopt gebouwen en terreinen aan DLO '
Lees ook