Dienst Domeinen Ministerie van Financiën


Nieuws

Domeinen verkoopt na 58 jaar de Workumerwaard

Op 29 september heeft de dienst Domeinen, namens de Staat, de Workumerwaard verkocht. Op 1 oktober vindt de Workumerwaard symbolische overdracht plaats. Het gaat om agrarische grond en enkele dijkpercelen met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 463 ha. De oppervlakte bestaat uit vrijwel de gehele polders Gaast en Geele Strand, die deel uitmaken van de Workumer Binnenwaard. De koopsom bedraagt bijna 11 miljoen gulden. De gemeente Nijefurd, enkele plaatselijke boeren, en de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea worden de nieuwe eigenaars van de grond.

De agrarische grond in de Workumerwaard werd 58 jaar geleden in erfpacht uitgegeven aan de toenmalige gemeente Workum (nu gemeente Nijefurd). De overeenkomst duurde van 1 januari 1942 tot 31 december 1999. De gemeente heeft in deze periode een deel van deze grond (ongeveer 238 ha) in pacht uitgegeven aan plaatselijke boeren. Op de overige gronden heeft de gemeente een eigen landbouwbedrijf geëxploiteerd.

De gronden die door het gemeentelijk landbouwbedrijf zijn gebruikt, zijn aan de plaatselijke boeren te koop aangeboden in het kader van bedrijfsvergroting. De meeste boeren hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Hiermee heeft de gemeente Nijefurd ervoor gezorgd dat "boerenland in boerenhand blijft". Een deel van de gronden, bestaande uit dijkpercelen en enkele percelen waarop een zware beheersregeling van toepassing is, wordt door de gemeente doorverkocht aan de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea.

Agrarisch verkoopbeleid

De overheid ziet het niet meer als een kerntaak om landbouwgronden in eigendom te hebben en te beheren. Agrarische gronden die pachtvrij komen worden marktconform verkocht. Voor de prijsbepaling laat Domeinen zich adviseren door externe taxateurs. Domeinen heeft namens de Staat de onderhandelingen gevoerd met de betrokken partijen. Uitgangspunt daarbij was de belangen van alle partijen optimaal te behartigen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Domeinen verkoopt na 58 jaar de Workumerwaard '
Lees ook