Ministerie van Justitie

Donner wil meer bekendheid Stop-reactie jonge overtreders 14 februari 2003

De politie moet jonge overtreders en hun ouders consequenter een Stop-reactie aanbieden. De stop-reactie is een pedagogische maatregel die wordt aangeboden aan (ouders van) kinderen onder de twaalf jaar die een overtreding hebben begaan. Om de maatregel op te kunnen leggen is instemming van de ouders nodig. Uit een onderzoek naar het bereik van de Stop-reactie blijkt echter dat met name de politie te weinig gebruik maakt van deze mogelijkheid, terwijl de jeugdige overtreder daarvoor wel in aanmerking komt. Minister Donner van Justitie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de politie zal wijzen op de wenselijkheid om jeugdige overtreders door te verwijzen naar de halt-bureaus voor een Stop-reactie. Het onderzoek is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Stop-reactie is een pedagogische handreiking voor ouders van twaalfminners die delictgedrag vertonen. Het Stop-aanbod is vrijwillig en wordt ingezet als ouders aangeven deze vorm van ondersteuning op prijs te stellen. De maatregel kan onder meer inhouden dat de jeugdige, in een kort programma van ongeveer 8 uur, een excuusbrief opstelt of een leeractiviteit volgt. Uitgangspunt blijft dat ouders in principe zelfstandig in staat (moeten) zijn om hun kinderen te corrigeren. Doel van het Stopbeleid is dan ook niet om zoveel mogelijk Stopreacties te realiseren, maar om Stop aan zoveel mogelijk ouders die binnen de doelgroep vallen aan te bieden. Dit sluit aan bij het Justitiebeleid om risicojongeren en hun ouders zo vroeg mogelijk te bereiken en de eventueel aanwezige risicos zo vroeg mogelijk te signaleren zodat de effecten van ingrijpen zo groot mogelijk kunnen zijn.

In het verschenen onderzoek naar het bereik van de Stop-reactie (2002) blijkt dat tweederde van de Stopdoelgroep geen aanbod krijgt, bij de politie niet ingaat op het aanbod of later bij de politie alsnog afhaakt. Uit de registraties blijkt dat de belangrijkste reden voor niet bereik is gelegen in de aanpak van de politie: in bijna 42% van alle geregistreerde Stopwaardige zaken doet de politie geen aanbod voor een Stopreactie. In slechts 12 % van de doorverwijzingen betreft het de ouders die weigeren mee te werken. De fase van doorverwijzing door politie naar Haltbureau is goed voor 12% uitval van de totale doelgroep. De helft van deze 12% uitval wordt verklaard door doorverwijzingen die nooit bij het Halt-bureau aankomen.

Minister Donner van Justitie wil het bereik van de Stop-reactie vegroten. Onder meer door meer te investeren in deskundigheid en bekendheid bij de politie. Dat is immers de instantie die verantwoordelijk is voor de doorverwijzing naar één van de Halt-bureaus waar de maatregel wordt uitgevoerd. Het merendeel van de aanbevelingen is reeds direct of indirect overgenomen in het kader van het Actieprogramma Jeugdcriminaliteit 2003-2006: "Jeugd terecht", via het project "Justitie-keten en opvoedingsondersteuning" en trajecten zoals de bevordering van de (jeugd)deskundigheid bij de politie.

In het Actieprogramma wordt onder meer een nieuwe impuls gegeven aan het vergroten van de bekendheid van de Stopreactie door landelijke voorlichting van de Halt-bureaus aan de betrokken organisaties. Verder wordt de Stopreactie als pedagogische handreiking aan ouders, nadrukkelijker in een breder opvoedingsondersteuningsaanbod ingebed.

Deel: ' Donner wil meer bekendheid Stop-reactie jonge overtreders '
Lees ook