Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Doorberekening politiekosten onder voorwaarden mogelijk

25 november 1999
Doorberekening van politiekosten is slechts wenselijk in situaties waarbij de balans tussen het (grote) particuliere belang en de kosten van politie-inzet zoek is. Dit geldt in ieder geval bij wedstrijden in het betaald voetbal.
Deze politie-inzet komt immers (groten)deels ten goede van het private belang. Het verlangen van een tegemoetkoming in de kosten van politie-inzet is gerechtvaardigd voor situaties waarin regelmatig sprake is van een dergelijke verstoring. Omdat het gaat om kosten die de politie maakt, moet de tegemoetkoming ten goede komen aan de politieregio waarin het evenement plaatsvindt. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport Geld speelt (g)een rol dat vandaag door burgemeester Mans van Enschede is aangeboden aan minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De werkgroep Doorberekening van politiekosten, die onder voorzitterschap stond van de heer Mans, heeft in opdracht van de minister van BZK onderzocht of en hoe organisatoren van grootschalige publieksevenementen met een recreatief karakter zullen worden verplicht bij te dragen in de kosten van politie-inzet. Deze opdracht vloeide voort uit het Regeerakkoord uit 1998.
De werkgroep heeft als uitgangspunt genomen dat de politiezorg in Nederland door particulieren niet te koop is. Bij de uitwerking van de opdracht is ook gekeken naar de voorbeelden van doorberekening zoals die in het buitenland gehanteerd worden. Om landelijke uniformiteit te kunnen garanderen en 'shopgedrag' van organisatoren te voorkomen, stelt de werkgroep voor door middel van een landelijk vastgestelde limitatieve lijst aan te geven ten aanzien van welke grootschalige publieksevenementen doorberekening zal gaan plaatsvinden van de kosten die zijn verbonden aan de politieinzet bij een dergelijk evenement. Indien een evenement plaatsvindt dat op deze lijst voorkomt, volgt 'automatisch' dat de organisator ervan een tegemoetkoming verschuldigd is in de politiekosten. Omdat aan de inzet van politie ook altijd een algemeen belang is verbonden, stelt de werkgroep voor dit in de hoogte van de doorberekening tot uiting te laten komen. Daarbij kan ervoor gekozen worden om niet alle, maar de helft van de kosten in rekening te brengen. Om lokale geschillen over de mate van politie-inzet te voorkomen, stelt de werkgroep voor landelijk vastgestelde tarieven te hanteren. Ondanks dat deze tarieven landelijk worden vastgesteld moet het berekeningsstelsel ruimte bieden voor (lokaal) maatwerk. De werkgroep meent dat in elk geval bij wedstrijden in het betaalde voetbal sprake is van excessieve vormen van politie-inzet, die de mate waarin met het organiseren van een evenement het algemeen belang is gediend te boven gaan. De werkgroep adviseert in eerste instantie te volstaan met aanwijzing van deze categorie van grootschalige publieksevenementen. Voor de langere termijn wil de werkgroep niet uitsluiten dat ook andere grootschalige publieksevenementen, zoals vooral wielerwedstrijden en grootschalige muziekevenementen aan de criteria voldoen en alsnog worden aangewezen als evenement waarbij de politiekosten worden doorberekend.
De mogelijkheid tot doorberekening van politiekosten moet volgens de werkgroep wettelijk worden geregeld. De limitatieve lijst van grootschalige publieksevenementen kan worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. De limitatieve lijst blijft nu nog beperkt tot wedstrijden in het betaalde voetbal. In een ministeriële regeling kan vervolgens jaarlijks worden vastgesteld welke tarieven worden gehanteerd.
Om recht te doen aan de verschillen in de mate van politie-inzet wordt door de werkgroep onderscheid gemaakt naar het aan wedstrijden verbonden risicogehalte (risicowedstrijd, wedstrijd met verhoogd spanningsveld en gewone wedstrijd). Daarnaast wordt gecorrigeerd naar het aandeel van een club in de kosten bij wedstrijden ten opzichte van de totale kosten voor politie-inzet. De basis voor de vaststelling van de tarieven zijn ervaringsgegevens uit de voetbalcompetitie van het voorafgaande jaar. Om het aan de inzet verbonden algemene belang tot uitdrukking te laten komen, vindt de werkgroep het redelijk om bij de berekening van de in rekening te brengen tarieven uit te gaan van de helft van de kosten uit dat voorgaande jaar. Voor bijzondere wedstrijden, bijvoorbeeld interlands van het Nederlands elftal, kunnen op vergelijkbare wijze afzonderlijke tarieven worden vastgesteld.
De werkgroep stelt voor dat de burgemeester van de gemeente waar de wedstrijd wordt gespeeld, de hoogte van de verschuldigde tegemoetkoming vaststelt, op basis van de tarieven zoals die in de ministeriële regeling zijn vastgelegd. De verschuldigde kosten kunnen worden ingevorderd door de korpsbeheerder van de desbetreffende politieregio. Het rapport van de werkgroep wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het thema Politie
Aanbieding rapport Doorberekening politiekosten

Deel: ' Doorberekening politiekosten onder voorwaarden mogelijk '
Lees ook