Ingezonden persbericht

Persbericht
Reactie van Per Saldo op kabinetstandpunt modernisering AWBZ en vereenvoudiging PGB dd 17 juli 2001

Utrecht, 18 juli 2001

Doorbraak naar een eenvoudig PGB

Het kabinet wil het persoonsgebonden budget (PGB) sterk vereenvoudigen en uitbreiden. De AWBZ gaat een echte verzekering worden. Mensen kunnen gaan kiezen om de benodigde zorg zelf te organiseren met een PGB of het op de oude manier te laten doen door instellingen. Met een PGB kunnen mensen zelf hun zorg regelen en betalen. Het kabinet wil de administratieve rompslomp terugdringen die nu bestaat bij het gebruik van een PGB.

Per Saldo, de vereniging van budgethouders, staat achter deze besluiten en de aanpak hiervan. Zij vindt het een fundamentele verbetering om de zorg die iemand nodig heeft, per persoon in beeld te brengen en de mensen te laten kiezen op welke manier zij hun zorg willen regelen. Door de financiering eenvoudig te houden, kunnen veel meer mensen met minder moeite hun zorg zelf gaan organiseren. Het standpunt van het kabinet is een goede stap in de richting naar een zelfstandig leven voor mensen met een handicap, chronische ziekte of met psychische problemen.

Het kabinet heeft haar standpunten over de modernisering van de AWBZ en de vereenvoudiging van het PGB op 17 juli bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekert de kosten voor zorg voor mensen die langdurig zijn aangewezen op zorg van anderen. Het is een belangrijke stap op weg naar een nieuwe AWBZ om niet langer uit te gaan van het aanbod van zorg, zoals opname in een verpleeghuis voor ouderen en leven in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke handicap, maar uit te gaan van wat iemand nodig heeft. Door de benodigde zorg te omschrijven in hoeveel verzorging, verpleging en begeleiding iemand nodig heeft en hieraan een geldbedrag te koppelen, is het mogelijk om te komen tot een eenvoudige regeling voor het PGB. Het kabinet wil verblijf en behandeling echter buiten het PGB houden. Eenvoud komt ook een stap dichter bij door de zogenaamde twee-dagenregeling te vervangen door een urenregeling.

Per Saldo heeft samen met andere patiënten- en consumentenorganisaties zeven voorwaarden opgesteld waaraan een moderne AWBZ moet voldoen. Het standpunt van het kabinet komt op meerdere onderdelen tegemoet aan deze voorwaarden, zoals een eenvoudige regeling en uitvoering. Maar er zijn ook details en onderdelen die hiervan afwijken.

Verantwoording van de uitgaven.
Per Saldo ziet graag dat de budgethouder verantwoordelijk blijft voor de betalingen uit het budget. Zij is voorstander van de optie van het kabinet om de gebruiker zelf het geld te geven en de uitgaven te laten verantwoorden. De optie om budgethouders bonnen ('vouchers') te geven lijkt eenvoudig, maar zal in de praktijk tot allerlei problemen bij de uitbetaling leiden. Een nieuwe bureaucratie dreigt op te staan.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage blijft bestaan en wordt verbonden aan de aanspraken op verzorging en verpleging. Voor kinderen vervalt de eigen bijdrage. Per Saldo vindt dat de eigen bijdrage voor iedere AWBZ-verzekerde moet vervallen. Zorg nodig hebben is geen keuze. Het heffen van een eigen bijdrage vermindert het zorggebruik niet. Door mensen zelf een deel van de zorg te laten betalen, worden zij financieel gestraft voor iets waar ze zelf niets aan kunnen doen.

Zelfstandig leven is meer dan zorg zelf regelen
Voor budgethouders is een PGB een middel om een eigen manier van leven mogelijk te maken. Het kabinet beperkt zich in haar standpunt tot alleen een PGB voor verzorging, verpleging en begeleiding. Per Saldo vindt dat de vereenvoudiging en keuzevrijheid verder moeten gaan dan alleen deze zorgfuncties. Ook vervoer, aanpassingen, hulpmiddelen en werk maken deel uit van een zelfstandig leven. Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid behoren ook op deze levensterreinen mogelijk te zijn. Met een PGB kan dat.

Behoud van het goede
Als de kabinetsplannen doorgaan zullen specifieke behandelingen voor mensen met een handicap niet langer onder een PGB vallen. Ook tijdelijke verblijfskosten buitenshuis, zoals weekendopvang en logeeropvang, komen niet terug in een nieuwe PGBregeling. Per Saldo vindt dat een verschraling van de keuzevrijheid en wil deze functieonderdelen terug zien in de nieuwe opzet van een PGB.

Doorbraak
Het standpunt van het kabinet over de AWBZ en het PGB is een doorbraak. Per Saldo pleit sinds de invoering van de eerste landelijke regeling voor het PGB in 1995 al voor een PGB en een eenvoudige regelgeving. Hierdoor krijgen mensen meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden om zelfstandig hun zorg te regelen.

Deel: ' Doorbraak naar een vereenvoudiging van het PGB '
Lees ook