European Commission

IP/01/1243

Brussel, 6 september 2001

Wederzijdse erkenning van beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid: een belangrijke doorbraak voor de bescherming van kinderen in Europa

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen, waarin het grondrecht van kinderen - van gehuwde of niet-gehuwde paren - is vastgelegd om betrekkingen te onderhouden met beide ouders, ook wanneer die ouders in verschillende delen van Europa wonen. In dit voorstel betreffende de wederzijdse erkenning van beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid is een samenhangend geheel van voorschriften opgenomen inzake de toekenning van de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van deze beslissingen in de hele Gemeenschap, waardoor voor het eerst een duidelijk wetgevend kader wordt geschapen.

"Dit voorstel draagt in belangrijke mate bij aan de bescherming van kinderen. Het is het resultaat van het toenemende onderlinge vertrouwen in een gemeenschappelijke justitiële ruimte en biedt de gezinnen in Europa concrete voordelen", aldus de heer António Vitorino, lid van de Commissie en bevoegd voor justitie en binnenlandse zaken.

Overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft ieder kind recht op bescherming en zorg, moeten bij alle handelingen die kinderen betreffen de belangen van het kind de eerste overweging vormen en heeft ieder kind het recht betrekkingen met beide ouders te onderhouden. Aangezien de leden van eenzelfde gezin steeds vaker in verschillende lidstaten gaan wonen, bestaat er in toenemende mate behoefte aan regels die bepalen welke rechterlijke instantie bevoegd is beslissingen te nemen die van belang zijn voor kinderen en die garanderen dat deze beslissingen daadwerkelijk in de hele Gemeenschap ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Het vandaag aangenomen voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad inzake de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de ouderlijke verantwoordelijkheid:
* bevat een samenhangend geheel van bepalingen tot vaststelling van de rechterlijke instantie die bevoegd is kennis te nemen van een zaak aangaande de ouderlijke verantwoordelijkheid. Overeenkomstig deze bepalingen, die de bescherming van de belangen van het kind ten doel hebben, is die rechterlijke instantie bevoegd waarmee het kind de nauwste band heeft, d.w.z. in de meeste gevallen die van de plaats waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft;
* schrijft voor dat een beslissing inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid die in één lidstaat is gegeven in de hele Gemeenschap moet worden erkend en uitgevoerd; en
* versterkt de samenwerking tussen rechterlijke instanties en autoriteiten, onder meer via het Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken, teneinde te garanderen dat de ouderlijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk kan worden uitgeoefend.

Daarnaast overweegt de Commissie maatregelen om de bescherming van kinderen op internationaal niveau te verbeteren, onder meer via het Verdrag van 's Gravenhage van 1996 inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen.

Achtergrond:

Het voorstel voorziet in de uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening nr. 1347/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen (PB L 160 van 30.6.2000, blz. 19) tot beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen, ongeacht hun gezinssituatie.

Dit voorstel vormt een onderdeel van de eerste etappe van het programma van maatregelen voor de uitvoering van het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken op het gebied van het familierecht (PB C 12 van 15.1.2001, blz. 1).

Ter voorbereiding van dit voorstel heeft de Commissie op 27 juni 2001 een hoorzitting gehouden op grond van haar Werkdocument betreffende de wederzijdse erkenning van beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (COM (2001) 166 def.).

Zie ook webadres:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil_en.htm

Deel: ' Doorbraak voor bescherming van kinderen in Europa '
Lees ook