Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 05-11-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 148

Doorstart procesmanagement primair onderwijs

Het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO) blijft na 1 januari 2000 nog tweeënhalf jaar actief in de ondersteuning van scholen voor primair onderwijs. Speerpunten van het afgeslankte PMPO worden het versterken van de kwaliteit in het primair onderwijs en het bevorderen van de samenwerking tussen school en omgeving. Belangrijkste taak van het PMPO wordt de overdracht aan kennis aan de onderwijsorganisaties. Dit schrijft staatssecretaris Adelmund in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij het versterken van kwaliteit zijn de introductie van kwaliteitszorgsystemen, de zorg voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod in kleinere klassen, de inzet van ICT als hulpmiddel en de kwaliteit van het onderwijs aan allochtone leerlingen belangrijke thema's. Het bevorderen van de samenwerking tussen school en omgeving richt zich vooral op de ontwikkeling van de brede school en voor- en vroegschoolse educatie.

Uit een onderzoek van Regioplan blijkt dat het PMPO breed bekend is in het onderwijsveld. Scholen hebben waardering voor de ondersteuning van de implementatie van onderwijsvernieuwingen in de afgelopen vier jaar. Uit de evaluatie blijkt ook het belang van een doorstart van het procesmanagement. De bestaande onderwijsorganisaties van besturen, schoolleiders, personeel en ouders nemen steeds meer het voortouw bij de implementatie van de beleidsthema's. Daarbij worden ze ondersteund door de landelijke en regionale verzorgingsinstellingen. Het is zaak om vaart in het proces te houden en de opgebouwde ervaring met de invoering van vernieuwingen in het onderwijs te verankeren. Belangrijke taak van het PMPO wordt dan ook de verdere overdracht van kennis aan de bestaande onderwijsorganisaties.

Het PMPO gaat verder met drie procesmanagers, die inmiddels zijn benoemd. Dit zijn de heren J.J.M. Kok en P.L.J.J. Bemelen (reeds werkzaam bij het PMPO) en mevrouw J. Kriens (nu projectleider bij OCenW).

Op 1 januari 1996 is het PMPO ingesteld voor vier jaar (tot 1 januari 2000) om de scholen in het primair onderwijs te begeleiden om de vernieuwingen in samenhang in te voeren. Het ging daarbij om de thema's kwaliteitsbeleid, omgaan met verschillen en samenwerking met bovenschoolse instellingen. Afstemmen van activiteiten met andere instellingen en informatie verstrekken aan scholen en anderen behoorde ook tot het takenpakket.

Deel: ' Doorstart procesmanagement primair onderwijs (PMPO) '
Lees ook