---

Brieven aan de Kamer
---

Doorvoer Amerikaans militair materieel en personeel

17-02-2003

Mede namens mijn collegas van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken deel ik het volgende mee.

In haar brief van 6 december jl. heeft de regering de Tweede Kamer laten weten in beginsel positief te staan tegenover het Amerikaanse verzoek overvliegvergunningen te verlenen en de doorvoer over het Nederlandse grondgebied te faciliteren ten behoeve van een mogelijk militair optreden voor het geval Irak niet of onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van resolutie 1441 van de VN-veiligheidsraad. Vervolgens is de Tweede Kamer, in het antwoord van 4 februari jl. op vragen van het kamerlid Van Bommel (SP), meegedeeld dat de Verenigde Staten, overeenkomstig de geldende afspraken voor militaire transporten over Nederlands grondgebied, een verzoek hebben gedaan in de komende maanden inderdaad transporten door Nederland te laten plaatsvinden. De regering heeft op grond van overleg met de Amerikaanse autoriteiten inmiddels laten weten hierin te bewilligen. Ook andere landen, waaronder België en Duitsland, hebben overigens positief op dergelijke verzoeken van Amerikaanse kant gereageerd.

Vanaf korte termijn zullen de Verenigde Staten gebruik maken van uiteenlopende Nederlandse faciliteiten voor de doorvoer van Amerikaans militair materieel en personeel. Nederland zal hierbij in het kader van Host Nation Support faciliterend optreden. Naast politie en de Koninklijke Marechaussee zullen bij de bewaking en de beveiliging van de transporten van geval tot geval Nederlandse militairen worden ingezet. Ook verricht burgerpersoneel van Defensie bij de 598th US Army Transportation Group (598 US ATTG), voorheen het Military Transport Management Command (MTMC), van de Amerikaanse krijgsmacht in Capelle a/d IJssel werkzaamheden op het gebied van de advisering en de begeleiding van transport en vrachtbelading ten behoeve van de Amerikaanse strijdkrachten.

Om de transporten van Amerikaans materieel en personeel in goede banen te leiden is binnen de Nederlandse overheid onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in casu het Nationaal Coordinatie Centrum (NCC) een host nation support-overlegstructuur met de departementen en overige betrokken instanties in het leven geroepen. Ook is sprake van nauw overleg met de Amerikaanse autoriteiten. Het Nationaal Commando (Natco) van Defensie treedt daarbij op als contactpunt voor de Amerikaanse krijgsmacht. Om zwaarwegende veiligheidsredenen zullen vooraf geen mededelingen worden gedaan over het tijdstip waarop en de route waarlangs Amerikaans militair materieel en personeel over Nederlands grondgebied worden vervoerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Doorvoer Amerikaans militair materieel en personeel '
Lees ook