Gemeente Dordrecht


---

Gemeente verantwoordelijk voor bodemonderzoek en bodemsanering

Vincent Brinkhof
De gemeente Dordrecht is vanaf 1 januari 2003 verantwoordelijk voor de uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen in de gehele gemeente. De gemeente heeft deze bodemtaken overgedragen gekregen van de provincie Zuid-Holland. Welke locaties de gemeente gaat onderzoeken en saneren, staat beschreven in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2003 - 2005.

De gemeente Dordrecht is nu zelf bevoegd gezag voor de bodemonderzoeken en bodemsaneringen op grond van de Wet Bodembescherming zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. De bodemonderzoeken en bodemsaneringen in het stedelijk gebied waren begin 2002 al overgegaan naar de gemeente. De Milieudienst Zuid-Holland Zuid toetst de bodemsaneringen die niet door de gemeente worden uitgevoerd.

Het ministerie van VROM stelt het geld beschikbaar voor de bodemonderzoeken en bodemsaneringen. De gemeente Dordrecht heeft EUR 26.459.000,-- aangevraagd bij het ministerie maar heeft echter EUR 11.902.237,-- ontvangen. Het Uitvoeringsprogramma Bodemsanering is hierop aangepast. De sanering van de locatie Kop van de Nijverheidsstraat/Penn&Bauduin kan niet worden uitgevoerd in 2003 en 2004. Wel wordt de sanering voorbereid.

De gemeente Dordrecht onderzoekt dit jaar de volgende locaties naar de beste methode van saneren:

* Kop van Staart (inclusief Biesbosch);

* Hoogt 13;

* Noordendijk (Eneco);

* Wieldrechtse Zeedijk

Voor deze locaties legt de gemeente de manier van saneren vast in een plan van aanpak, het saneringsplan:

* Kilkade 7;

* Gips Houtbewerking,Nijverheidsstraat, Penn&Baudien;
* Troelstraweg 196;

* Polder Stededijk;

* Dordtse Kil Transberg;

* Polder de Biesbosch.

In 2003 saneert de gemeente de volgende locaties:
* Vest 124;

* Troelstraweg 196.

Of de bodem van de Houttuinen en Blijenhoek (Schippersblok) verontreinigd is, moet blijken uit de uit te voeren bodemonderzoeken. De gemeente neemt ook de nazorg van de Merwedepolder over van de provincie Zuid-Holland.

Deel: ' Dordrecht verantwoordelijk voor bodemonderzoek en bodemsanering '
Lees ook