Gemeente Tilburg


19-1-99

Dorpsraden van start

Op 1 januari van dit jaar werd in Berkel-Enschot de dorpsraad gepresenteerd; woensdag aanstaande zal dat ook in Udenhout gaan gebeuren. Nu het college ook formeel de dorpsraden heeft erkend en een meerjarige subsidie beschikbaar heeft gesteld, kunnen de dorpsraden van start. Voorlopig is een experimenteerperiode afgesproken die loopt tot het jaar 2002.

Erkenning
De dorpsraden krijgen zowel verplichtingen als bevoegdheden. De dorpsraad moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de plaatselijke belangen. Bij adviezen moet men zich laten leiden door een heldere belangenafweging en het toegekende activiteitenbudget. De adviesbevoegdheden kunnen zich uitstrekken over alle sectoren van het maatschappelijk leven die direct het leefklimaat in het dorp beïnvloeden. De dorpsraden moeten over hun werk jaarlijks verantwoording afleggen aan de plaatselijke gemeenschap en aan het gemeentebestuur.
Het college en de gemeenteraad vinden een verenigingsvorm voor dorpsraden de meest voor de hand liggende. Daarbij moet het bestuur altijd door de burgers worden gekozen én er moet altijd verantwoording worden afgelegd aan de achterban. In andere rechtsvormen zijn deze voorwaarden minder goed beschermd. De dorpsraden geven vooralsnog de voorkeur aan een stichting, net zoals de meeste andere dorpsraden in Brabant. Deze rechtsvorm is eenvoudiger. Er hoeft bijvoorbeeld geen ledenadministratie te worden opgezet. Het gemeentebestuur blijft voorstander van de verenigingsvorm maar ziet geen reden om daarom nu (in de experimenteerperiode) bezwaren op te werpen tegen de gekozen vorm.

Udenhout
De dorpsraad in Udenhout bestaat uit ten hoogste 11 leden (voorlopig nog 9). De vertegenwoordigers vormen een afspiegeling van het sociaal-maatschappelijk leven in Udenhout. De bestuurszetels zijn gekoppeld aan acht sectoren van het maatschappelijk leven: sport, cultuur, zorg, bedrijfsleven, jeugd- en jongerenwerk, ouderen, agrarische sector en buurtverenigingen. De voorzitter is niet gekoppeld aan een sector en wordt in functie benoemd. Voorzitter van dit dagelijks bestuur is nu de heer F. Hanckmann. In de concept-statuten wordt een extra bestuursorgaan geïntroduceerd, vooral bedoeld om een democratisch afgewogen samenstelling van de dorpsraad in de toekomst te waarborgen. Deze 'Raad van Advies' bestaat uit maximaal 40 leden (5 per sector). Belangrijke taak van deze Raad is de 8 bestuursleden en de voorzitter te benoemen en te ontslaan. Verder kan gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven. Bovendien worden de werkzaamheden van het bestuur jaarlijks getoetst aan de doelstelling van de dorpsraad.
De eerste vergadering van de dorpsraad in Udenhout wordt woensdag aanstaande om 19:30 uur gehouden in de Raadszaal van het voormalige gemeentehuis. Burgemeester Stekelenburg zal daarbij aanwezig zijn. De vergaderingen van dorpsraden zijn openbaar.

Berkel-Enschot
De dorpsraad in Berkel-Enschot zal uit 11 bestuursleden bestaan. Zes leden zijn gekozen uit 6 sectoren: Jeugd, Sport, Ouderen, Vrouwenorganisaties, Midden-en Kleinbedrijf en Industrie en Agrarische bedrijven. De overige 5 bestuursleden zijn kandidaten die zich via een openbare oproep bij het voorbereidingscomité hebben aangemeld. De manier waarop de bestuurssamenstelling tot stand is gekomen voldoet aan de uitgangspunten van de gemeenteraad. Het democratisch gehalte van de verkiezing van de leden is al gewaarborgd. Daarom is er in Berkel-Enschot ook minder noodzaak om een Raad van Advies in te stellen. Wel moet nog geregeld worden dat de sectoren invloed hebben op het ontslag van hun bestuurslid. Voorzitter is de heer J. Blom. De dorpsraad werd op 1 januari gepresenteerd.

Subsidie
Voor de experimenteerperiode van 1999 tot 2002 heeft de raad subsidie beschikbaar gesteld. Voor de dorpsraad Berkel-Enschot gaat het om een jaarlijks werkbudget van 10.000. Dit geld is bestemd voor de dekking van de kosten die de dorpsraden maken om gevraagd en ongevraagd te adviseren aan de gemeente Tilburg over zaken die het belang van het dorp raken. Daarnaast is er 19.000 te besteden aan allerlei activiteiten in het dorp. De dorpsraad Udenhout heeft ook en werkbudget (van 10.000) en een activiteitenbudget (van 15.000). Het voorstel komt op 25 januari aan de orde in de raadscommissie Algemene Bestuurszaken en Strafverordeningen (ABS).

Deel: ' Dorpsraad Udenhout van start '
Lees ook