Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Woonbeleid regio Roeselare-Tielt
Brugge, 7/2/2000
De opmaak van het dossier lokaal woonbeleid, regio Roeselare-Tielt een kijk op het gemeentelijk huisvestingsbeleid kadert binnen de gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen. Deze werking wil samen met de betrokken partners actief inspelen op evoluties, behoeften en noden met betrekking tot huisvesting in de regio. Het dossier, gebaseerd op een bevraging bij de ambtenaren van gemeente en OCMW, inventariseert een aantal aspecten van het lokaal huisvestingsbeleid.
Lokale besturen worden vanuit de Vlaamse Wooncode als prioritaire partners aangeduid om het lokaal overleg met betrekking tot huisvesting op gang te brengen. Uit de bevraging blijkt dat tot nu toe weinig gemeenten deze taak op zich hebben genomen. Veel hangt af van de mogelijkheden en keuzes van het lokaal bestuur. Gemeenten slagen er tot nu toe te weinig in om de uitvoering van taken met betrekking tot huisvesting door een huisvestingsambtenaar of door een huisvestingsdienst te realiseren. Vooral de kleine gemeenten geven deze problematiek aan. Nochtans werkt versnippering een onduidelijke dienstverlening in de hand. Meestal slaagt men er ook onvoldoende in om de taken van gemeente en OCMW op elkaar af te stemmen: de een weet niet waar de andere mee bezig is.
Wat de gemeentelijke huisvestingsreglementen betreft stellen we vast dat vele gemeenten zich hiervoor richten op bestaande reglementering van de Vlaamse of provinciale overheden. Nochtans kunnen hier ook meer lokale accenten gelegd worden: naast de drie centrumsteden, Tielt, Roeselare, Izegem heeft ook een kleinere gemeente als Staden een eigen gemeentelijke premie ingevoerd.
OCMW en gemeenten in de regio beschikken samen over een groot aantal sociale woonprojecten in de huursector. Het gaat vooral om bejaardenwoningen, serviceflats voor bejaarden en crisiswoningen voor verscheidene noodsituaties.
De regio telt 5 lokale svk-werkingen (sociaal verhuurkantoor), svk
-Tielt, svk-Staden, svk-Hooglede, svk-Izegem, huurservice-Roeselare. Eind 1998 hebben deze 5 svks, zich samen met de provincie en de regionale welzijnsraad geëngageerd binnen de vzw regionaal sociaal verhuurkantoor voor midden West-Vlaanderen. In 1999 werd een coördinator aangeworven. Voor kleinere svks blijft het gebrek aan renovatiemogelijkheden een knelpunt. De huurservice Roeselare en svk-Izegem beschikken over een sociaal tewerkstellingsproject om die renovaties te realiseren.
Met een aantal instrumenten van de Wooncode hebben de gemeenten tot nu toe weinig ervaring, dit is zo voor de ongeschikt-onbewoon-en overbewoonbaarverklaring en voor de toepassing van het sociaal beheersrecht en recht van voorkoop. Met het conformiteitsattest hadden tot nu toe 10 gemeenten ervaringen, dit gaat van het geven van informatie tot het starten van de procedure samen met AROHM. De OCMWs melden dat zij ook voor wat het wonen betreft, de laatste jaren opvallend meer financiële tussenkomsten geven. Al te vaak blijkt dat huurwaarborgen een zware dobber zijn. Meer en meer werkt men in de regio met papieren waarborgen, het OCMW stelt zich garant en er hoeft geen geld geblokkeerd te worden. Het OCMW komt daar waar nodig ook tussen in de huurprijs en verleent ook rechtsbijstand in functie van wonen.
Op basis van deze inventaris willen we in 2000 samen met de betrokken partners investeren in vier actiepunten. In het actieplan 2000 zal de nodige aandacht besteed worden aan informatie-en ervaringsuitwisseling zowel op het niveau van ambtenaren als van beleid, aan de lokale besturen zal, ter bevordering van de dienstverlening, de mogelijkheid geboden worden om in te stappen in het 1-lokestysteem (om premieaanvraag administratief gemakkelijker te maken). Met de besturen zullen de woonvernieuwings-en woningbouwgebieden nog eens onder de loep genomen worden en in 2000 volgt ook een uitgebreide bevraging bij de sociale bouwmaatschappijen en het welzijnswerk. Dit alles wordt gecoördineerd vanuit de provincie West-Vlaanderen, in samenspraak met de betrokken actoren. Op die manier willen we lokale besturen en andere actoren ondersteunen en stimuleren bij het voeren van hun lokaal woonbeleid.

Deel: ' Dossier Woonbeleid regio Roeselare-Tielt '
Lees ook