Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

25 november 1999

Dow Chemical Energieprijzen 1999 uitgereikt

Vandaag zijn de Dow Chemical Energieprijs (40.000 gulden) en de Dow Energie Dissertatieprijzen (elk 5.000 gulden) uitgereikt. De Dow Chemical Energieprijs is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) toegekend aan prof. dr. ir. J.J.H. Brouwers, hoogleraar procestechnische constructies aan de Technische Universiteit Eindhoven. De Akademie heeft voor de dissertatieprijzen twee pas gepromoveerde onderzoekers geselecteerd die met hun studie een bijdrage hebben geleverd aan het efficiënter gebruik van energiedragers en daarmee tot een meer duurzame ontwikkeling van de samenleving. Het zijn mw. dr. L.C.M. Itard en dr. ir. D.W. de Vries.

De Dow Chemical Energieprijs wordt sinds 1985 uitgereikt. J.J.H. Brouwers ontvangt de prijs voor zijn onderzoek dat heeft geleid tot de uitvinding van een zogenaamde roterende deeltjesafscheider. Hiermee kunnen fijne vaste en vloeibare deeltjes uit gassen worden gescheiden. Deze techniek kan leiden tot energiebesparing, en biedt ook allerlei huishoudelijke en industriële toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij het reinigen van lucht, bij bio-energieproductie en elektriciteitsproductie.

De uit Frankrijk afkomstige mevrouw Itard promoveerde in 1998 aan de TU Delft op de principes van een warmtepompcyclus. Doel van haar onderzoek was om in dit proces een hoger rendement te verkrijgen. Mevrouw Itard is er volgens de jury in haar proefschrift Wet compression - resorption heat pump cycles: thermodynamic analysis and design uitstekend in geslaagd om aan te tonen dat een geavanceerder warmtepompproces mogelijk is. Haar onderzoek heeft inmiddels geleid tot een EU-project. De wetenschappelijke resultaten uit de dissertatie van mevrouw Itard zullen naar verwachting op den duur ook toepassingen vinden in de industrie.

De heer De Vries voltooide in 1998 zijn proefschrift Design of a photovoltaic/thermal combi-panel. In deze studie behandelt hij het ontwerp van een zogenaamd hybride zonnepaneel, waarmee in de behoefte aan zowel warm water als elektriciteit kan worden voorzien. Hoewel er op het terrein van de zonne-energie al veel onderzoek is gedaan, is de heer De Vries er in geslaagd een nieuw soort zonnepaneel te ontwerpen. Doordat bij dit ontwerp de zonnestraling beter benut wordt kan de opppervlakte van het paneel met veertig procent worden teruggebracht, hetgeen ook architectonisch gezien voordelen heeft. Het concept van De Vries is inmiddels geoctrooieerd en het wordt in samenwerking met Shell Solar ontwikkeld tot een commercieel product.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' Dow Chemical Energieprijzen 1999 uitgereikt '
Lees ook