tot hoogleraar op de leerstoel 'ict in ketens' op de landbouw universiteit in wageningen is benoemd dr. ir. george beers.

het initiatief tot deze part time leerstoel is genomen door het landbouw economisch instituut (lei-dlo) in den haag en stichting agro keten kennis (akk). beide instellingen financieren deze leerstoel die zich zal richten op toegepaste informatica t.b.v. supply chain management.

zie voor verdere informatie: bijlage.

Voor telefonische informatie:

Landbouw Universiteit Wageningen, Prof. ir. A. Beulens - 0317 - 484 460

LEI – DLO Den Haag Prof. dr. ir. L.C. Zachariasse - 070 - 3308 222

Stichting Agro Keten Kennis Ir. J. van Roekel - 073 - 5219250

 

Wageningen / Den Haag / Rosmalen

 

09 maart 1999


 

Bijlage bij PERSBERICHT Aanstelling dr. ir. George Beers

 

Aanleiding

Wegvallen van grenzen tussen staten, opheffing van handelsbelemmeringen, internationaliserende markten en concurrentie, markten die verzadigd raken en waar de consument een steeds belangrijker rol krijgt, steeds hogere eisen die worden gesteld aan producten en productontwikkelingen, binnen steeds kortere tijd. Het zijn enkele van de oorzaken achter de toenemende druk van bedrijven om samen te werken. Alle voorwaarden voor zakelijk en maatschappelijk succes zijn in je eentje niet meer op te brengen.

Samenwerking in ketens stelt hoge eisen aan de capaciteit van bedrijven om informatie uit te wisselen en dit op een effectieve wijze in de verschillende informatiesystemen te integreren. Een belangrijke succesfactor voor het concurrerend vermogen van de agrosector is een optimale benutting van de mogelijkheden die ICT biedt en nog zal gaan bieden. Hierbij is een goede en duurzame keten-ICT-infrastructuur, inclusief standaarden en op ketens gerichte systeemontwikkelmethoden, van het grootste belang.

 

Afbakening

 

Bij toepassingsgerichte informatica gaat het ondermeer om het analyseren, beschrijven, ontwerpen en implementeren van samenhangende ICT-infrastructuren voor ketens en bedrijven binnen ketens, het ontwerpen en implementeren van beheersprocessen en de organisatie daarvoor, het specificeren en ontwerpen van een ICT-strategie als onderdeel van ketenstrategie. Bij de genoemde vraagstukken zijn ondermeer de volgende onderwerpen van belang:

 1. Methoden, modellen en technieken voor het ontwerpen van referentie- informatiemodellen voor ketens in relatie tot informatiemodellen voor individuele bedrijven en het afleiden van specifieke informatiemodellen.
 2. Theoretische grondslagen voor het ontwikkelen van (referentie-)informatiemodellen.
 3. Methoden, modellen en technieken voor het ontwikkelen van informatie- en communicatiesystemen binnen ketenperspectief. In het bijzonder komen daarbij aan de orde EDI en PDI systemen
 4. Methoden, modellen en technieken voor het ontwikkelen van (de architectuur van) informatie- en communicatie-technische infrastructuren voor ketens als basis voor de informatie, communicatie en database systemen voor organisaties binnen de keten.
 5. Methoden, modellen en technieken waarmee een ICT-strategie kan worden ontwikkeld als onderdeel van strategie voor bedrijf en keten.
 6. Methoden, modellen en technieken voor het ontwikkelen van ICT beheersprocessen en organisaties.

 

Agenda voor onderzoek

 

Gelet op de grote breedte van de relevante vraagstukken en de beschikbare capaciteit worden een beperkt aantal speerpunten voor onderzoek aangegeven. De prioriteit voor verdere ontwikkeling van het vakgebied zal in eerste instantie worden gelegd op vraagstukken die zich richten op ICT-infrastructuur; hierbij worden genoemd:

 1. Ketenreferentiemodellen; het ontwikkelen van methoden voor het ontwikkelen van ketenreferentie-informatiemodellen.
 2. Technology scan gericht op ketens; verkennen van de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van nieuwe ICT voor ketens met gebruik van hiervoor beschikbare en eventueel gemodificeerde methoden.
 3. Kennismanagement; ontwikkelen van methoden voor opstellen van (meta)modellen voor representatie van data, informatie, modellen en expertise.

Bij de uitvoering van het onderzoek zal prioriteit worden gegeven aan de wetenschappelijke performance. Hiertoe zal naast de engineering aanpak in het onderzoek ook de empirische invalshoek belangrijk worden aangezet.

 

Onderwijs

 

Binnen het bestaande curriculum wordt in m.n. het MBA- en IGB-programma een bijdrage geleverd op de gebieden van informatiestrategie, ketenreferentiemodellen, ECR (Efficient Consumer Response) en methoden en tools voor ontwikkeling van keten-informatiesystemen.

 

 

 • Invulling middels 1 dag per week
 • Samenwerking met prof. ir. Adrie Beulens

 

 • Op het LEI-DLO houdt George Beers zich als programmaleider van het programma ‘Industrie en Handel’ vooral bezig met strategisch onderzoek op het gebied van agroketens, consumenten, concurrentiepositie en internationale handel.

 

 


09 maart 1999


Deel: ' Dr. ir. George Beers hoogleraar 'ICT in Ketens' L.U.W. '
Lees ook