Tweede Kamer der Staten Generaal

draad020.001 draad plenaire vergadering 20 januari 2000 Gemaakt: 21-1-2000 tijd: 12:17

DRTK039-00.DOC Draad - 2

Bestandsnaam: DRTK039-00

Draadmaker: Rian


*0: TK


*1: 1999-2000


*2: 39


*3: Word97


*4: 39ste vergadering


*5: Donderdag 20 januari 2000


*6: 10.15 uur


**

Voorzitter: Weisglas

Tegenwoordig zijn 115 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Bussemaker, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Eisses-Timmerman, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, De Haan, Halsema, Harrewijn, Herrebrugh, Hessing, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, Kamp, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kuijper, Lambrechts, Luchtenveld, Middel, Van Middelkoop, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Patijn, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Van 't Riet, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Santi, Scheltema-de Nie, Schoenmakers, Schutte, Spoelman, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Timmermans, Udo, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Visser-van Doorn, Van der Vlies, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra en Van Zuijlen,

en de heer Van der Ploeg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.


**


*N

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van der Vlies, Duijkers en Spoelman, wegens bezigheden elders, alleen voor de middagvergadering;

Valk en Leers, wegens verblijf in het buitenland;

Kalsbeek en Schreijer-Pierik, wegens ziekte.


**

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.


*B


*!Concessiewet*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep (26660).

(Zie vergadering van 19 januari 2000.)

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert staatssecretaris Van der Ploeg.

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Het woord voert staatssecretaris Van der Ploeg.

De algemene beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 13.15 uur tot 14.15 uur geschorst.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


**


*B

!Regeling van werkzaamheden!

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, donderdag 27 januari bij het begin van de vergadering te behandelen de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften (26851, nrs. 20 en 22 t/m 27).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor de volgende week:


- het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip grenscorrectie) (26655);


- het wetsvoorstel Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad Defensie) (voortzetting) (26110) (R1619).

Ik stel voor, volgende week in verband met de behandeling van de wetsvoorstellen Belastingherziening de vergadering op woensdag om
10.15 uur te beginnen.

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 8, 9 en 10 februari:


- het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen) (26706);


- het wetsvoorstel Procedurele voorzieningen voor de aanpassing van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro) (26685);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde (26735);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving (26258);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen (26840).


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal nader, dat het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën morgen, vrijdag 21 januari, zal plaatsvinden van 9.30 uur tot uiterlijk 23.00 uur.

Tot slot deel ik aan de Kamer mee, dat ik voornemens ben de behandeling van de ontwerp-Concessiewet heden in haar geheel af te ronden. Daarom moet men er rekening mee houden, dat er mogelijkerwijs na 18.30 uur zal moeten worden doorvergaderd.


**


*B


*!Concessiewet*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep (26660).

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert het lid Van Zuijlen.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de publieke omroep de ruimte moet hebben neventaken te ontwikkelen;

van mening, dat de definitie van het karakter van neventaken in de Concessiewet te smal is;

van mening, dat de publieke omroep een voortrekkersrol kan vervullen bij de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten;

van oordeel, dat neventaken, zoals themakanalen en Internet, niet beperkt moeten blijven tot bestaand programmamateriaal;

verzoekt de regering bij de toepassing van artikel 13c, derde lid, van de Mediawet, de publieke omroep de ruimte te geven ook nieuw programmamateriaal te ontwikkelen t.b.v. neventaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Zuijlen. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 59 (26660).


**

Het woord voert het lid Van Zuijlen.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de Kamer nog geen discussie over de toekomst van de kabel heeft plaatsgevonden;

overwegende, dat in de Concessiewet hierover wel al besluiten worden genomen die verregaande consequenties hebben voor lokale omroepen;

verzoekt de regering de artikelen niet in werking te laten treden tot besluitvorming over de kabelnotitie heeft plaatsgevonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Zuijlen. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 60 (26660).


**

Het woord voeren de leden Van Zuijlen en Halsema.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de media in toenemende mate doordrongen raken van uitingen van commercialisering;

overwegende, dat het bij het niet-commerciële karakter van de publieke omroep past om reclame slechts een beperkte rol te laten spelen;

verzoekt de regering te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een televisieprogrammanet reclamevrij te maken of op andere wijze te komen tot een vermindering van reclame op de programmanetten van de publieke omroep zonder dat dit de omroepmiddelen aantast en daarover aan de Kamer verslag uit te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Halsema en Van Bommel. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68 (26660).


**

Het woord voert het lid Halsema.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gezien de snelle ontwikkelingen op de Nederlandse mediamarkt, waarbij internationale mediabedrijven in toenemende mate zowel infrastructuur bezitten als aandelen in productiebedrijven en zenders, het gewenst is om te komen tot een cross-ownership-regeling om te grote machtsconcentraties in de mediawereld te voorkomen;

verzoekt de regering zo snel mogelijk te komen met een regeringsstandpunt over de commissie-Jesserun over mediaconcentraties en daarin een voorstel te doen voor een wettelijke cross-ownership-regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Halsema. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69 (26660).


**

Het woord voert het lid Van Bommel.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat reclame gericht op jonge kinderen schadelijk kan zijn omdat zij nauwelijks het onderscheid kunnen maken tussen fictie en werkelijkheid;

constaterende, dat in enkele landen in Europa reeds maatregelen zijn getroffen om reclame gericht op kinderen te beperken;

van mening, dat het gewenst is dat ook in ons land reclame gericht op kinderen wordt beperkt;

verzoekt de regering, een experiment te houden met een reclamevrij jeugdblok en de Kamer te rapporteren over de bevindingen daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Bommel. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70 (26660).


**

Het woord voeren de leden Van Bommel, Bakker en Stellingwerf.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:


- de regering het afschaffen van reclame binnen het publieke bestel niet overweegt;


- een beperking van het aantal reclame-uitingen binnen het publieke omroepbestel de publieke omroep duidelijker zou onderscheiden van de commerciële omroep;


- een beperking van reclame-uitingen grote financiële consequenties zou hebben voor het beschikbare budget en dus voor het functioneren van de publieke omroep;

spreekt als haar mening uit dat bij eventuele beperking van reclame en sponsoring op de publieke omroep de inkomstenderving ten gevolge van die verminderde sponsoring en reclame wordt gecompenseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Stellingwerf. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund,

Zij krijgt nr. 72 (26660).


**

Het woord voert het lid Stellingwerf.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering pas over tien jaar de volledige Nederlandse ondertiteling van de publieke en commerciële netten zal realiseren;

verzoekt de regering, binnen vijf jaar de Nederlandse ondertiteling van de publieke en commerciële netten te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Stellingwerf. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73 (26660).


**

Het woord voert het lid Atsma.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vanaf de introductie van de Mediawet in april 1987 ten aanzien van de publieke omroep het adagium "overheid op afstand" door regering en Kamer wordt onderschreven;

spreekt uit, dat de overheid zich niet tot in detail van omroepzaken moet bezighouden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat haar toekomstige regelgeving op het terrein van de publieke omroep zich uitsluitend beperkt tot de hoofdlijnen van het mediabeleid en waar mogelijk te komen tot deregulering van de huidige Mediawet met betrekking tot de voorschriften ten aanzien van de programma-inhoud en netprofielen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Atsma. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 74 (26660).


**

Het woord voeren de leden Atsma en Nicolaï.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er verschil van inzicht bestaat over het bij de publieke omroep wegen van het belang van aard en kwaliteit van programmering ten opzichte van het belang van publieksbereik en marktaandeel;

spreekt als haar mening uit, dat de publieke omroep primair gericht moet zijn op kwalitatief hoogstaande programmering en secundair op een groot publieksbereik;

verzoekt de regering van dit standpunt uit te gaan bij de opstelling van de concessievoorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Nicolaï, Bakker, Halsema en Van Bommel. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (26660).


**

Het woord voert het lid Nicolaï.

De vergadering wordt tien minuten geschorst.

Het woord voert staatssecretaris Van der Ploeg.

Voorzitter: Weisglas

Het woord voert staatssecretaris Van der Ploeg.

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Het woord voert staatssecretaris Van der Ploeg.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Atsma (26660, nr. 35) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.


**

Het woord voert staatssecretaris Van der Ploeg.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Wij zullen op een later moment over de amendementen, de moties en het wetsvoorstel stemmen.


**

Sluiting 19.12 uur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Draad plenaire vergadering Tweede Kamer 20 januari 2000 '
Lees ook