Tweede Kamer der Staten Generaal

draad027.001 draad plenaire vergadering 27 januari 2000 Gemaakt: 1-2-2000 tijd: 21:52

DRTK042.00.DOC Draad - 17

(De tussen haakjes geplaatste getallen verwijzen naar de nummering van de stenogrampagina's)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 1999-2000

Donderdag 27 januari 2000

Aanvang 10.15 uur


42ste vergadering

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 110 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Bakker, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Bussemaker, De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Eisses-Timmerman, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, De Haan, Halsema, Harrewijn, Hermann, Herrebrugh, Hessing, Hillen, Hindriks, Van der Hoek, Van der Hoeven, Hofstra, Kamp, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Kuijper, Lambrechts, Leers, Luchtenveld, Marijnissen, E. Meijer, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Oplaat, Örgü, Van Oven, Passtoors, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Van 't Riet, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Schimmel, Schoenmakers, Schutte, Smits, Spoelman, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Visser-van Doorn, Van der Vlies, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga en Van Zijl,

en de heren Zalm, minister van Financiën, en Vermeend, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter: Ter gelegenheid van de nationale gedichtendag open ik deze vergadering met een gedicht van Rutger Kopland uit de bundel "Tot het ons loslaat":

"ONEINDIG VEEL PROBLEMEN"

Men zou het woord probleem moeten vermijden

om twee simpele redenen:

er zijn oneindig veel voorbeelden van problemen

die er niet zijn -- ik kom hier op terug

er zijn even oneindig veel voorbeelden van problemen

die er wel zijn, maar niet zo worden genoemd --

ook hierop kom ik terug.

Alle gebeurtenissen bijvoorbeeld, ja alle,

om ons heen en in ons, ze zijn gebeurd

en men vraagt waarom.

Vergeef mij mijn enige antwoord: waarom niet?

Want alle gebeurtenissen zijn uitzonderingen op

al die regels volgens welke ze niet gebeuren.

Het is dus beter het woord probleem niet te gebruiken

want de problemen die er zijn en er niet zijn

zijn dezelfde.

Zo zou ik kunnen doorgaan tot ik ophoud.

Daar is veel voor te zeggen, niets daarna.

(Applaus)

De voorzitter: Ik dank u zeer.

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Duivesteijn, Timmermans en Valk, wegens verblijf buitenslands;

Apostolou en Noorman-den Uyl, wegens bezigheden elders, alleen voor de middag- en de avondvergadering;

Feenstra, Hindriks en Middel, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

Zijlstra en Van Wijmen, wegens bezigheden elders;

Van Zuijlen, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:


- de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over een aantal in haar handen gestelde adressen (26851, nrs. 20 en 22 t/m 27).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Belastingherziening

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening
2001) (26727);


- het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26728).

(Zie vergadering van 26 januari 2000.)

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert staatssecretaris Vermeend (5-39).

De voorzitter: Enkele leden hebben mij verzocht hun enige tijd te geven voor het begin van de tweede termijn. Klopt dat nog steeds? Ik kijk vooral naar de heer Reitsma. Ik zie aan zijn gezicht dat het wat hem betreft wel kan doorgaan. Wat zegt mevrouw De Vries?

Mevrouw De Vries (VVD): Ik heb wel behoefte aan enige tijd.

De voorzitter: Dan stel ik voor, om kwart voor twaalf met de tweede termijn te beginnen, zodat u ruim een kwartier heeft om wat punten te bespreken. Het is een beetje middelen tussen wat verschillende leden willen.

De vergadering wordt van 11.30 uur tot 11.45 uur geschorst.

Het woord voert het lid Reitsma (41-45).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat afvlakking van tarieven de vereenvoudiging en doelmatigheid ten goede zal komen;

verzoekt de regering de mogelijkheid en de consequenties van een flat tax te verkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Reitsma, De Vries en Giskes. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94 (26727).

De heer Marijnissen (SP): Voorzitter! De heer Reitsma betreurde het dat er eigenlijk geen tijd is geweest voor een groot maatschappelijk debat over de belastingen. Ik ben dat hartgrondig met hem eens en heb daarover in mijn eerste termijn ook iets gezegd. Dat dit debat niet echt van de grond is gekomen, zou dat onder andere niet te maken kunnen hebben met het onnodig gebruik van het Engels?

De heer Reitsma (CDA): Daar hebt u gelijk in en ik ben bereid in de motie een Nederlandse term op te nemen. Ik vind het een uitstekende suggestie. De heer Bos heeft wel gesproken over een "vlakke belasting". Mogen wij de motie bij dezen als aangepast beschouwen, voorzitter?

De voorzitter: Dat kan geregeld worden! De motie-Reitsma c.s. is dan in die zin gewijzigd, dat "flat tax" is vervangen door: vlakke belasting.

Het woord voert het lid Reitsma (48-59).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het eigenwoningbezit gestimuleerd dient te worden;

overwegende, dat verkleining van de kloof tussen kopers en huurders daartoe kan bijdragen;

verzoekt de regering de mogelijkheid van een kapitaalverzekering eigen woning voor huurders te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Reitsma. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 95 (26727).

Het woord voeren de leden Reitsma (61-70) en Van der Vlies (71-79).

De algemene beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 13.10 uur tot 14.00 uur geschorst.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, toe te voegen aan de vergaderingen van 8,
9 en 10 februari de wetsvoorstellen:


- Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (plenaire afhandeling) (26842);


- Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de open orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen (26825);


- Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads voortgezet onderwijs (26692).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 15, 16 en 17 februari de wetsvoorstellen:


- Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken) (26294);


- Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffend aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PBEG L
330) te verwerken (26696);


- Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (26389);


- Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van

titelbescherming en beëdiging van makelaars (26667);


- Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvoer (Wet personenvervoer 2000) (26456);


- Wijziging van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Stb.
237) en de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148), inzake indexering specifieke uitkeringen (26831).

Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen over de moties ingediend bij de behandeling van het HOOP, te weten:


- de motie-Hamer c.s. over de rechtspositie van studenten (26807, nr.
4);


- de motie-Hamer c.s. over de macrodoelmatigheid (26807, nr. 5);


- de motie-Eurlings c.s. over een afstudeerreglement (26807, nr. 6);


- de motie-Lambrechts c.s. over één onafhankelijke accreditatie (26807, nr. 7);


- de motie-Rabbae c.s. over studenten met een handicap (26807, nr. 8);


- de motie-Rabbae c.s. over onvoldoende kwaliteit en studeerbaarheid (26807, nr. 9);


- de motie-Van Bommel over bestuurlijke fusies (26807, nr. 10);


- de motie-Van Bommel over het instellingstarief (26807, nr. 11);


- de motie-Stellingwerf/Van der Vlies over onderwijs in een vreemde taal (26807, nr. 12);


- de motie-Van der Vlies c.s. over een verantwoord minimum aan opleidingen (26807, nr. 13).

Ik stel voor, de stukken 22026, nrs. 104 en 105, 26800-VI, nr. 43,
26256, nr. 18, 25017, nr. 27, 26800-XVI, nr. 66, 26800-XII, nrs. 45 en
47, 26820, nr. 40, 26800-IXB, nr. 20, 23968, nr. 52, 26800-VII, nr.
27, 25674, nrs. 69 en 70, 26040, 26340 en 26585 voor kennisgeving aan te nemen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Belastingherziening

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening
2001) (26727);


- het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26728).

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert het lid Bos (84-108).

Voorzitter: Rehwinkel

Het woord voert het lid Bos (110-115).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkt ten gevolge van de Wet inkomstenbelasting 2001 moeilijk zijn in te schatten;

overwegende, dat hierbij vooral mogelijke arbitrage tussen box I en box III door particuliere verhuurders relevant is, alsmede de mogelijke invloed op het door deze verhuurders te plegen onderhoud;

verzoekt de regering op dit punt de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en indien nodig over de noodzaak tot aanvullende maatregelen aan de Kamer verslag uit te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Bos en De Vries. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund,

Zij krijgt nr. 101 (26727).

Het woord voert het lid Bos (117-123).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering het moment van de belastingherziening niet heeft benut om de fiscale faciliteiten voor gehandicapten en chronisch zieken te herstructureren;

constaterende, dat de Gehandicaptenraad recent een aantal ideeën in dezen heeft ontwikkeld en aan de regering heeft aangeboden;

verzoekt de regering verdere mogelijkheden op dit gebied op korte termijn te bezien en daarbij zo nodig beschikbare ruimte in het kader van de Miljoenennota 2001 te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Bos, Giskes, Van der Vlies, Vendrik en Schutte.

Zij krijgt nr. 102 (26727).

Het woord voert het lid Bos (125-126).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de partiële inkomenseffecten ten gevolge van de Wet inkomstenbelasting 2001 voor de groep vutters kwetsbaar lijken;

overwegende, dat het definitieve koopkrachtbeeld voor deze groep bij de Miljoenennota 2001 zal worden vastgesteld;

verzoekt de regering bij de vaststelling van het definitieve koopkrachtbeeld nadrukkelijk de inkomenspositie van vutters te bezien en daarbij zo nodig de overhevelingstoeslag in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Bos en Reitsma. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 103 (26727).

Het woord voert het lid Bos (128).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de administratieve lasten voor werkgever en belastingdienst bij de uitvoering van de fiscale regeling inzake het OV-forfait beperkt dienen te blijven;

overwegende, dat evenzeer recht gedaan moet worden aan de positie van bijvoorbeeld deeltijders voor wie het in de praktijk moeilijk blijkt een OV-verklaring te krijgen;

verzoekt de regering met de OV-bedrijven in overleg te treden met het oog op ruimere mogelijkheden tot het verkrijgen van een OV-verklaring dan wel andere bewijzen van het reizen per openbaar vervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Bos, De Vries, Giskes, Reitsma, Vendrik, Schutte en Van der Vlies.

Zij krijgt nr. 104 (26727).

Het woord voeren de leden Bos (130-135) en Giskes (136-138).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat milieuvriendelijk gedrag dient te worden gestimuleerd;

voorts overwegende, dat de gezamenlijke vrijstellingsgrens van f.100.004 voor maatschappelijke beleggingen mogelijk belemmerend werkt voor groen beleggen;

verzoekt de regering de wenselijkheid en de mogelijkheden te onderzoeken om groen beleggen uit te zonderen van de grens van f.100.004 voor maatschappelijk beleggen en/of daar een aparte vrijstellingsruimte voor te creëren en de resultaten daarvan onderdeel te maken van de verdere vergroening van het fiscale stelsel, waarover de Kamer reeds een notitie is toegezegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Giskes, Bos, Reitsma en Vendrik. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 105 (26727).

Het woord voert het lid Giskes (140-142).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met het oog op de keuzevrijheid bij het zekerstellen van het eigen pensioen de oudedagsparaplu zo breed mogelijk moet zijn;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een notitie op te stellen over de mogelijkheden om ook andere producten dan lijfrenteverzekeringen, zoals geblokkeerde spaar- of beleggingsrekeningen, in aanmerking te laten komen voor de fiscale faciliteiten ten behoeve van de pensioenopbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Giskes en De Vries. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 106 (26727).

Het woord voeren de leden Giskes (144-146) en Schutte (147-153).

De voorzitter: Aangezien het amendement-Schutte (26727, stuk nr. 13) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Het woord voeren de leden Schutte (155-159) en De Vries (160).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er een verschil bestaat bij de opbouw van een oudedagsvoorziening tussen de zogenaamde tweede en derde pijler;

verzoekt de regering te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit verschil op te heffen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden De Vries, Giskes, Reitsma, Schutte en Van der Vlies.

Zij krijgt nr. 108 (26727).

Het woord voeren de leden De Vries (162-168) en Vendrik (169-181).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat meer inzicht in de aard en ontwikkeling van de vermogensverhoudingen in Nederland geboden is, gelet op de huidige beperkte beschikbaarheid van informatie en zulks mede in het licht van de komende evaluatie van de belastingherziening 2001;

verzoekt de regering op korte termijn een grondig onderzoek naar de ontwikkeling van de vermogensverhoudingen in Nederland te entameren en de Kamer over de voortgang daarvan verslag te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Vendrik, Bos en Marijnissen. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 111 (26727).

Het woord voert het lid Vendrik (183-184).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de aftrek van werkelijke kosten wordt afgeschaft;

van mening, dat het een zaak van werkgevers en werknemers is om indien nodig en wenselijk daarvoor binnen het kader van de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden een passende compensatie overeen te komen;

voorts van mening, dat zulks ook van betekenis is voor de opstelling van de overheid als werkgever bij de komende onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden;

verzoekt de regering nadrukkelijk te bezien op welke wijze de (semi-)overheidsgeledingen de gevolgen van het schrappen van de aftrek van werkelijke kosten voor vaste en flexibele werknemers vanaf 2001 kunnen compenseren en daar de Kamer tijdig voor aanvang van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Vendrik, Reitsma, Giskes, Van der Vlies, Marijnissen en Schutte.

Zij krijgt nr. 112 (26727).

Het woord voert het lid Vendrik (186).

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het nieuwe belastingstelsel de rente over studieleningen niet langer fiscaal aftrekbaar is;

constaterende, dat het kabinet de negatieve inkomensgevolgen van deze maatregel compenseert met een verlaging van 1,15% van de rente op studieschulden;

constaterende, dat deze compensatie niet kostendekkend is voor studenten met een studieschuld;

van mening, dat studenten met een studieschuld er niet op achteruit mogen gaan als gevolg van deze belastingherziening;

vraagt de regering een kostendekkende regeling te treffen om de negatieve effecten van deze belastingherziening voor studenten met een studieschuld volledig te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Vendrik. Naar mijn blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 113 (26727).

Het woord voeren de leden Vendrik (188-191) en Marijnissen (192-199).

De vergadering wordt van 17.18 uur tot 18.50 uur geschorst.

Voorzitter: Van der Hoeven

Het woord voeren minister Zalm (201-235) en staatssecretaris Vermeend (236-238).

De voorzitter: Aangezien het amendement-Reitsma (stuk nr. 71) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Het woord voert staatssecretaris Vermeend (240-286).

De voorzitter: Het woord is aan de heer Van der Vlies.

De heer Van der Vlies (SGP): Voorzitter! In de loop van het debat heb ik in het vooruitzicht gesteld nog een eindoordeel te geven over hoe ik met het amendement op stuk nr. 70 wens om te gaan. Dat amendement strekt zich uit tot twee doelgroepen, namelijk die van de langdurig gehandicapten en de gemoedsbezwaarden. Het geval wil dat in beide "categorieën" toezeggingen zijn gedaan, die ik als constructief heb ervaren. Ik heb daarvoor ook bedankt. De consequentie daarvan is dat ik om die reden het amendement op stuk nr. 70 bij dezen intrek, in de gedachte dat er niet alleen notities over komen, maar dat in die notities waar het verantwoord kan werkbare oplossingen worden voorgesteld aan de Kamer. Heb ik de staatssecretaris goed begrepen? Wij moeten elkaar natuurlijk niet in die zin het bos insturen, dat ik mijn amendement intrek en de Kamer straks een notitie krijgt die weliswaar correct kan zijn, maar waaraan ik geen handen en voeten kan onderkennen. Ik heb zijn toezegging geïnterpreteerd zoals ik net heb beschreven. Als het anders is, hoor ik het wel. Om die reden kan ik het amendement, net als collega Reitsma deed, intrekken.

Staatssecretaris Vermeend: Dat is een correcte weergave van mijn toezegging.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 70) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ervan uitgaande dat de toegezegde nota van wijziging op tijd binnen is, stel ik voor, aanstaande dinsdag te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 21.55 uur.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:


1. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Trendnota arbeidszaken overheid 2000 (26803, nr. 4);

een, van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake de mestproblematiek (26729, nr. 18).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;


2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van een circulaire inzake legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

een, ten geleide van een afschrift van het erratum van de adviesaanvraag;

een, ten geleide van het rapport inzake tussentijdse kwantitatieve inventarisatie;

een, van de minister van Financiën, inzake kennisgeving tot het voordragen van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

een, van de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken, inzake de conferentie "The Second Decade";

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake advies Commissie Pachtbeleid;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het onderzoeksrapport inzake het evaluatieonderzoek van de Wet arbeid mijnbouw Noordzee;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;


3. de volgende brieven:

een, van de voorzitter van het Europees Parlement, ten geleide van een aangenomen resolutie d.d. 15 december 1999;

een, van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, ten geleide van een aangenomen resolutie d.d. 18 november 1999.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage;


4. de volgende brieven:

een, van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, inzake vergunning tot het verrichten van proefboringen in het gebied Andel II;

een, van de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, inzake de plenaire behandeling van een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

een, van ing. C.J. van der Wolf, inzake enkele onderwijskundige adviezen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies;


5. de volgende brieven:

een, van H.L.A.A.M. van Druenen, inzake zijn persoonlijke omstandigheden;

een, van P. Balkenende, inzake het bezoek van de vaste commissie aan Woerden op 28 januari 2000;

een, van M. Janssen, ten geleide van een cd bevattende aflevering 52 van Radio Tjampoer Adoek. De cd is op verzoek in bruikleen te krijgen;

een, van B.M. Liberg, inzake consensus het politieke zwarte gat in de democratie;

een, van J.F.W. Bosma, inzake Nederlands-Japanse betrekkingen;

een, van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, inzake het bijwonen van de landelijke conferentie van 22 februari 2000 te Amersfoort.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

De voorzitter,

De griffier,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Draad plenaire vergadering Tweede Kamer '
Lees ook