Tweede Kamer der Staten Generaal

draad26.001 draad plenaire vergadering 26 januari 2000
Gemaakt: 28-1-2000 tijd: 13:10

DRTK041-9900.DOC Draad - 6

Bestandsnaam: Q:\Werk\stenografische dienst\DRTK041-9900.DOC

Draadmaker: Frans


*0: TK


*1: 1999-2000


*2: 41


*3: Word97


*4: 41ste vergadering


*5: Woensdag 26 januari 2000


*6: 10.15 uur


**

Voorzitter: Weisglas

Tegenwoordig zijn 115 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Bussemaker, De Cloe, Cornielje, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Eisses-Timmerman, Essers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, De Haan, Halsema, Harrewijn, Hermann, Hessing, Van der Hoek, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kalsbeek, Kamp, Kant, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Luchtenveld, Marijnissen, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Schutte, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Van der Vlies, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga en Zijlstra,

en de heren Zalm, minister van Financiën, en Vermeend, staatssecretaris van Financiën.


**


*N

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van 't Riet, wegens verblijf in het buitenland;

Belinfante, wegens bezigheden elders, alleen voor de ochtendvergadering;

Apostolou en Hindriks, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondvergadering;

Van Zuijlen, wegens ziekte.


**

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.


*B


*!Belastingherziening*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening
2001) (26727);


- het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26728).

(Zie vergadering van 25 januari 2000.)

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert het lid Giskes.

De voorzitter: De heer Schutte en mevrouw De Vries hebben met elkaar gesproken en mij meegedeeld dat zij er geen bezwaar tegen hebben om hun plaatsen op de sprekerslijst om te draaien. Conform het reglement van orde vraag ik ook aan de andere woordvoerders of zij daarmee akkoord gaan. Ik constateer dat dit het geval is. Mevrouw De Vries zal de laatste spreker voor de schorsing zijn.


**

Het woord voert het lid De Vries.

De algemene beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 13.10 uur tot 14.10 uur geschorst.

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het eind van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


**


*!Regeling van werkzaamheden*!

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor om, gezien het verloop van de agenda, ook morgenavond te vergaderen.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Terpstra.


**

Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzitter. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 juni van het vorige jaar een algemeen overleg gehad met staatssecretaris Hoogervorst over de TOG-regeling, de regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen. Onlangs heeft de staatssecretaris een brief aan de vaste commissie gestuurd naar aanleiding van dit overleg. Deze brief is aanleiding geweest voor de commissie om u te vragen, het verslag van dat AO dat voorkomt op Kamerstuk 24170, nr. 44, op de agenda van de Kamer te zetten, bijvoorbeeld voor de volgende week of de week daarop.

De voorzitter: Aangezien het verzoek van de vaste commissie komt, neem ik aan dat het verzoek breed gesteund wordt. Ik zal op een later tijdstip dat VAO op de agenda plaatsen. Dat zal op de agenda voor de volgende week of de week daarop worden.


**


*B


*!Belastingherziening*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening
2001) (26727);


- het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (26728).

(Zie vergadering van heden.)

De algemene beraadslaging wordt hervat.

De vergadering wordt enige minuten geschorst.

Het woord voeren de leden Schutte, Vendrik en Marijnissen.

Voorzitter: Weisglas

Het woord voert het lid Marijnissen.

De voorzitter: Wij zijn hiermee gekomen aan het einde van de eerste termijn van de Kamer. Ik wil de vergadering nu een kwartier schorsen, waarna de minister van Financiën zal beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn. Het streven is om dat antwoord voor de dinerpauze te beëindigen. We zullen zien of dat op een redelijk moment mogelijk is. Als dat lukt, kan de staatssecretaris na de dinerpauze antwoorden. De schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris worden op dit moment rondgedeeld.


**

De vergadering wordt van 17.20 uur tot 17.35 uur geschorst.

De voorzitter: Door mij zijn schriftelijke antwoorden ontvangen van de staatssecretaris en de minister van Financiën op vragen, gesteld in eerste termijn.

Deze antwoorden zullen worden opgenomen in een bijvoegsel bij de Handelingen van deze vergadering.


**

(Het bijvoegsel is opgenomen aan het eind van deze editie.)<1>

Het woord voert minister Zalm.

De vergadering wordt van 19.22 uur tot 20.45 uur geschorst.

De voorzitter: Aangezien het amendement-Reitsma (26728, nr. 12) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.


**

Het woord voert staatssecretaris Vermeend.

De voorzitter: Heb ik ongelijk, wanneer ik veronderstel dat u niet over vijf minuten klaar bent met uw antwoord?


**

Staatssecretaris Vermeend: Neen, dat red ik niet helemaal in vijf minuten.

De voorzitter: Ik heb geconstateerd dat een meerderheid van de leden, medewerkers en mensen op de publieke tribune veelvuldig aan het gapen is. Ik meen dan ook dat wij uw antwoord moeten onderbreken. Wij kunnen dat nu doen of over tien minuten. Ieder moment is natuurlijk vrij willekeurig. Ik stel dan ook voor om het op dit moment te doen en morgenochtend de eerste termijn van de staatssecretaris voort te zetten. Dan gaan wij er met z'n allen weer fris tegenaan.


**

Daartoe wordt besloten.

De algemene beraadslaging wordt geschorst.

Sluiting 23.04 uur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Draad plenaire vergadering Tweede Kamer '
Lees ook